Franse afkortingen


Ze zijn er gek op, die Fransen. Afkortingen en woorden, ontstaan uit de beginletters van een omschrijving (sigles en acronymen).
Hieronder een lijstje van de meest voorkomende afkortingen: 

 • ABF – Architecte des Bâtiments de France(ABF), komt er aan te pas bij bouwvergunningen in monumentgevoelige gebieden
 • ADIL  – Agence départementale d’information sur le logement, departementale instelling die gratis adviseert over particulier onroerend goed
 • Afssa – Agence française de sécurité sanitaire des aliments, de Franse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Afssaps – Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, keuringsdient voor medicijnen
 • Afutt – Association des utilisateurs des télécommunications, belangenvereniging gebruikers internet/telefonie
 • Anah – Agence nationale pour l’améloration de l’habitat, nationaal agentschap voor de verbetering van de woonomgeving
 • ANIL – Agence nationale pour l’Information sur le logement, overheidsinstelling die samenwerkt met ADIL
 • ANPE – Agence nationale pour l’emploi, het Franse arbeidsbureau, gefuseerd met Assedic tot Pôle emploi
 • AOC – Appellation d’origine contrôlée, keurmerk voor wijnen (en ook kazen)
 • AOL – American Online, belangrijke (maar ‘agressieve’) internetprovider in Frankrijk
 • APA – Allocation personnalisée d’autonomie, Franse versie van de AWBZ, de algemene wet bijzondere ziektekosten
 • Appt. – Appartement, flatwoning
 • AR – Accusé de réception, bericht van ontvangst (bij aangetekende post)
 • Arcep – Autorité de Régulation des Communications et des Postes (toezicthouder telefoon, internet e.d.)
 • Av. – Avenue, avenue
 • AVC – Accidents vasculaires cérébraux, hersenaandoeningen

 

 • BCBG – Bon Chic Bon Genre, yuppen
 • Bd. of Boul. – Boulevard, boulevard
 • BD – Bande dessinée – stripboek, zeer populair in Frankrijk
 • BEPC – Brevet d’Etudes du 1er cycle, een vorm van vmbo-diploma
 • BIC – Bénéfices industriels en commerciaux (bedrijfsvorm voor kleine zelfstandigen)
 • BNP – Banque Nationale de Paris, een grote bank
 • B.P. – Boîte postale, postbus
 • BSR – Brevet de sécurité routière, ‘rijbewijs’ voor 16-18 jarigen
 • BTP – Bâtiments et travaux publics, de Franse bouwnijverheid

 

 • CA – Crédit Agricole, een van de grootste Franse banken
 • CAC-40 (‘kakkarante’) – Cotation assistée en continu, de Franse (Parijse) AEX
 • c-à-d – c’est-à-dire, dat wil zeggen
 • CAF – Caisse d’allocations familiales, keert onder meer de kinderbijslag uit
 • CAP – Certificat d’Aptitude Professionnelle, een LBO-diploma
 • CAUE – Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, de departementale schoonheids- of welstandscommissie
 • CB – Carte bleue, carte bancaire, bankpas
 • CCI – Chambre de commerce et d’industrie. Kamer van Koophandel
 • CCMI – Contrat de construction d’une maison individuelle, bouwcontract voor een vrijstaand huis
 • CCP – Compte courant postale, de postgiro
 • CDD – Contrat à durée déterminée, tijdelijk arbeidscontract
 • CDI  – Contrat à durée indéterminée, vast arbeidscontract
 • CDI  – Centre d’Impots, plaatselijk belastingkantoor
 • CEDEX – Courrier d’entreprise à distribution exceptionelle, snelle postbezorging voor bedrijven met een postbus
 • CEL – Compte d’épargne logement, spaarregeling met staatspremie voor aankoop eigen huis
 • CET, contribution économique territoriale (opvolger van de taxe professionnelle)
 • CFE – Centre de formalités des entreprises, instelling waar mensen die een vrij beroep uitoefenen of een bedrijfje willen beginnen, zich moeten inschrijven
 • CFE-CGC – Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générales des Cadres – de bonden van middelbaar en hoger personeel
 • CFDT – Confédération Française Démocratique du Travail – gematigde vakorganisatie
 • CFE, cotisation foncière des entreprises, onderdeel van de CET, contribution économique territoriale
 • CFTC – Confédération Française des Travailleurs Chrétiens – de Franse CNV
 • CGT – Confédération Générale du Travail – vakbond met een communistich tintje
 • CHU – Centre hospitalo-universitaire, academisch ziekenhuis
 • CIPAV – Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, verzekeringskas (pensioen, invaliditeit) voor zelfstandigen
 • CMU – Couverture maladie universelle, basisdekking voor ziektekostenverzekering
 • CNAF – Caisse nationale des allocations familiales, overkoepelende uitkeringsorganisatie
 • CNAM – Caisse nationale d’assurance maladie, het algemene ziekenfonds
 • CNAMTS – Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, ziekenfonds voor werknemers
 • CNAV – Caisse nationale d’assurance-vieillesse, pensioenkas voor werknemers
 • CNE – Contrat nouvelle embauche, arbeidscontract bij kleine ondernemingen, tussen CDD en CDI in
 • CONSUEL – Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité, onafhankelijke controleurs van de elektrische installatie
 • COS – Coefficient d’occupation du sol, verhouding die aangeeft welk deel van een bouwterrein mag worden bebouwd
 • CNIL – Commission nationale de l’informatique et des libertés, de Franse privacycommissie
 • CP –  Cours préparatoire, eerste fase basisonderwijs
 • CPAM – Caisse primaire d’assurance maladie, ziekenfonds met de uitvoering belast
 • CQFD – ce qu’il fallait démontrer, QED (hetgeen te bewijzen was)
 • CRAM – Caisse régionale d’assurance maladie, ziekenfonds
 • CRDS – Contribution au remboursement de la dette sociale, een sociale belasting
 • CRS – Compagnies Républicaines de Sécurité, de mobiele eenheid
 • CSG –  Contribution sociale généralisée, een sociale belasting
 • CU – Certificat d’urbanisme, verklaring dat er mag worden gebouwd (geen bouwvergunning)

 

 • DAB -distributeur automatique de billets, betaalautomaat
 • DDASS – Direction départementale d’action sanitaire et sociale, zeer machtige instelling die allerlei vergunningen op gebied van wonen en bouwen afgeeft
 • DDE – Direction départementale de l’équipement, departementale,  vergelijkbaar met de Dienst Publieke Werken, vaak kortweg l’Equipement genoemd, gewijzigd in
 • DDT – Direction départementale territoires
 • DGCCRF – Direction générale de la concurrence, de la consommation en de la répression de fraude, houdt het bedrijfsleven in de gaten
 • DNID – diabète non insulino-dépendant, diabetes 2
 • DO, Assurance – Dommage ouvrage, verzekering voor eigenaar/opdrachtgever tegen schade tijdens de bouw, vaak door de bank verplicht gesteld bij het afsluiten van een geldlening
 • DOM – Département d’outre-mer, de 4 overzeese gebiedsdelen van Frankrijk (Ile de la Réunion, Guadeloupe, Martinique en Guyana)
 • DMTO – Droits de mutation à titre onéreux, in de volksmond frais de notaires, maar in feite de ‘overdrachtsbelasting’
 • DPLG – diplomé par le gouvernemen, titel vaak gebruikt bij architecten e.a.
 • Dr. – Docteur, dokter
 • DRIRE – Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, soort regionale milieudienst
 • DT – Déclaration de travaux, eenvoudige bouwvergunning

 

 • EDF/GDF – Electricité de France/Gaz de France, de belangrijkste Franse stroom/gasleverancier
 • ENA – Ecole nationale d’Administration – opleiding tot hoge functies
 • ERDF – Électricité Réseau Distribution France, beheerder van het Franse elektriciteitsnetwerk
 • Ets. – Etablissements, Fa; firma
 • EURL – Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, eenmans-BV
 • EV – En ville, alhier

 

 • FAI – Frais d’agence inclus, verplichte vermelding op advertenties van makelaars dat de makelaarskosten zijn begrepen in de vraagprijs
 • FAI – Fournisseur d’acces internet, provider
 • FCDDV – fichier central des dispositions de dernières volontés, testamentenregister
 • FFB – Fédération française du bâtiment, instituut dat index opstelt t.b.v. inboedelverzekering
 • FGAO – Fonds de garantie automobile, nu: Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, waarborgfonds motorverkeer
 • FICB – Ficher des incidents de remboursement des crédits – ‘BKR – Tiel’
 • FN – Front National, extreem-rechtse politieke club
 • FNBE – Fédération nationale des bateaux écoles, nationale club waar je het vaarbrevet kunt halen
 • FNAC – Fédération nationale des achats des cadres, winkels in de grote steden en een internetwarenhuis voor boeken en platen
 • FNAIM – Fédération nationale de l’immobilier, Franse makelaarsorganisatie
 • FNSEA – Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, machtige boerenbond
 • FO – Force Ouvrière, de Franse militante versie van de FNV

 

 • GPL – Gaz de pétrole liquéfié, LPG
 • GIC – Grand Invalide Civil, gehandicapte die voordelen geniet
 • GIG – Grand Invalide de Guerre, vaak te zien bij speciale parkeerplaatsen
 • GIPN – groupes d’intervention de la police nationale, nationale arrestatieteams
 • Go – giga octet, GB (gigabyte)
 • GR – Grande randonée, belangrijke wandelroute

 

 • Hadopi – Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, autoriteit tegen het illegaal downloaden
 • HC – Heures creuses, daluren b.v. bij stroomverbruik
 • HLM – Habitation loyer modéré, goedkopere huurflats
 • HP – Heures pleines, piekuren b.v. bij stroomverbruik
 • HT – Hors taxe, belasting niet inbegrepen

 

 • IDF – Île de France, ruim gebied rond Parijs waar alles wat duurder is (huren, huizen)
 • INC – Institut National de la Consommation, Franse consumentenorganisatie
 • INSEE – Institut National de la Statistique et des Études Économiques, het Franse CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek
 • ISF – Impôt de Solidarité sur la Fortune, vermogensbelasting
 • IVG – Interruption volontaire de grossesse, abortus, zwangerschapsonderbreking

 

 • kVa – kilo volt ampère, eenheid van elektriciteit, in Nederland gewoon kilowatt

 

 • LEP – Livret d’Epargne Populaire, inderdaad populaire spaarregeling met belastingvrije rente
 • LEP – Lycée d’enseignement professionel, vergelijkbaar met hbo-ondewijs
 • LOA – Location avec option d’achat, (auto)leasing
 • M. – Monsieur, Geachte heerMe – Maître, Mr., meester in de rechten, tevens aanspreektitel voor notaris, deurwaarder en advocaat
 • Medef – Mouvement des Entreprises de France – de wergeversorganisatie, het ‘VNO/NCW’
 • MJD – Maison de la justice et du droit, rechtswinkel
 • MM. – Messieurs, Mijne heren
 • Mme – Madame, Geachte mevrouw
 • Mmes – Mesdames, Geachte dames
 • Mlle – Mademoiselle, Geachte mejuffrouw (titel officieel afschaft)
 • MSA – Mutualité Sociale Agricole, ziekenkas voor de landbouw

 

 • NDLR – note de la rédaction, noot van de redactie
 • NF –  norme française, goedgekeurde standaard

 

 • OGM – organisme génétiquement modifié, genetisch gemodificeerd organisme
 • ONU – Organisation des Nations Unies – Verenigde Naties
 • OPA – Offre public d’achat – overnamebod
 • ORL – Oto-rhino-laryngologie, KNO
 • OTAN – Organisation du Traité de l’Atlantique Nord – NAVO
 • ovni – objet volant non identifié – ufo

 

 • PAC – politique agricole commune, gemeenschappelijk landbouwbeleid
 • PACA – Provence-Alpes-Côte-d’Azur, veel gebruikte afkorting voor deze regio
 • PACS – Pacte civil de solidarité,  geregistreerd partnerschap
 • PADD – Plan d’aménagement et de développement durable, langdurig geldend bestemmingsplan
 • PC – Permis de construire, bouwvergunning
 • PCF – Parti Communiste français, de Franse CPN
 • PDG – Président-directeur-général, directievoorzitter, voorzitter van de raad van bestuur
 • PEL – Plan d’ëpargne logement, spaarregeling met staatspremie bij aankoop eigen huis
 • PER – Plan d’exposition aux risques, risicoplan, nodig in bepaalde gebieden
 • PIB – Produit intérieur brut, bruto binnenlands product
 • PLU – Plan local d’urbanisme,  nieuwe versie gemeentelijke bestemmingsplan
 • POS – Plan d’occupation du sol, oude benaming bestemmingsplan
 • PME – Petites et moyennes entreprises, Midden- en kleinbedrijf (MKB)
 • PME – porte-monnaie électronique, Franse variant van de chipknip
 • PMU- pari mutuel urbain, het Franse gokwezen
 • PRG – Parti Radical de Gauche, linkse partij, de Franse SP
 • PS – Prélèvement sociale, een sociale premie
 • PS – Parti Socialiste, de Franse PvdA
 • PTZ – prêt à taux zéro, renteloze lening
 • QCM – questionnaire à choix multiple – vragenlijst multiple choise
 • RATP – Régie autonome des transports parisiens, Parijs openbaar vervoer, métro, bus
 • RC – Responsabilité civile, wettelijke aansprakelijkheid(s verzekering; WA)
 • RCP, Assurance – Responsabilité civile professionelle, beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • RdC – Rez de chaussée, begane grond
 • RF – République Française, de Franse Republiek
 • RIB – Relevé d’identité bancaire, verklaring met alle bankgegevens, onder meer nodig om automatische te kunnen betalen
 • RIP – Relevé d’identité postal, verklaring met alle gegevens van de postgirorekening, onder meer nodig om automatische te kunnen betalen
 • RMI – Revenu minimum d’insertion, bijstandsuitkering, in 2009 vervangen door de RSA
 • RN – Route nationale – grote weg (geen autoroute)
 • RNCS – Registre national du commerce et des sociétés, handelsregister
 • RSA – revenu de solidarité active – bijstandsuitkering, vervangt de RMI
 • RSIRégime social des indépendants – ziekenfonds voor de vrije beroepen
 • RSVP – Répondez s’il vous plaît, RSVP
 • RTT – réduction du temps de travail, arbeidstijdverkorting

 

 • SA – Société anonyme, NV
 • SAFER – Société d’aménagement foncier et d’établissement rural, grondbank waarbij grondaankopen van meer dan 1 ha (in sommige streken zelfs meer dan 2500 m2) moeten worden aangemeld
 • SAMU – Service d’aide médicale d’urgence, GG&GD
 • SARL – Société à responsabilité limitée, BV
 • SAUR – Société d’aménagement urbain et rural, grote waterleverancier
 • SAV – Service après vente, klantenservice (na aankoop)
 • SCC – Société centrale canine, nationale hondenclub, vergelijkbaar met raad van beheer op kynologisch gebied
 • SCI – Société civile immobilière, maatschap om onroerend goed te kopen/beheren
 • SdB – Salle de bains, badkamer
 • SDF – Sans domicile fixe, zonder vaste woonplaats, ‘zwervers’
 • SECU – Sécurité sociale, sociale zekerheid
 • SHOB – Surface hors œuvre brute, bruto woonoppervlak
 • SHON – Surface hors œuvre nette, netto woonoppervlak
 • SI – Syndicat d’initiative, Franse VVV
 • Sicav – Socíetés d’investissement à capital variable, beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal
 • Sida – Syndrome immunodéficitaire acquis, aids
 • SMIC – Salaire minimum interprofessionel de croissance, minimumloon
 • SMUR – Service mobile d’Urgence et de Réanimation – ambulancewagen
 • SNCF – Société nationale des chemins de fer français, de Franse spoorwegen
 • SNPI – Syndicat national des professionnels immobiliers, Franse makelaarsorganisatie
 • SPA – Société protectrice des animaux, de dierenbescherming
 • SRU – Loi sur la solidarité et au renouvellement urbain, de nieuwe Franse wet op de gemeentelijke bestemmingsplannen
 • SSP – acte sous seing privé, onderhandse akte
 • Sté – Société, Fa, firma, maatschappij

 

 • TEOM – taxe d’enlèvement des ordures ménagères, huisvuilbelasting
 • TER – Transport Express Régional, regionaal treinverkeer
 • TIP – Titre Interbancaire de Paiement, betalingsstrookje bij rekening (opsturen en er is betaald)
 • TGV – Train à grande vitesse, Franse hogesnelheidstrein, van Nederland naar Parijs bekend als Thalys
 • TNT – télévision numérique terrestre, digitale televisie
 • TOM – Territoire d’outre-mer, overzeese territoria van Frankrijk (St. Pierre-et-Miquelon, Nieuw Caledonië, Frans Polynesië en Mayotte)
 • TPE – Très petites entreprises, ondernemingen met maximaal 19 werknemers
 • TSVP – Tournez s’il vous plaît, z.o.z.
 • TTC – Toutes taxes comprises, (omzet)belasting inbegrepen
 • TVA – Taxe sur la valeur ajoutée, BTW

 

 • UDF – Union pour la Democratie Française, middenpartij, een soort D66
 • UMP – Union pour un Mouvement Populaire, rechtse regeringspartij
 • UNAPL – Union nationale des professions libérales, Organisatie voor beoefenaars van vrije beroepen
 • UFMD – Union française du marketing direct, instelling waarbij je kunt opgeven dat je geen ongeadresseerd drukwerk wenst te ontvangen
 • URSSAF – Union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d’allocations familiales, een ruime variant van de Sociale Dienst die ook de sociale premies int
 • v.a.v. – voir au verso, z.o.z. (zie ommezijde)
 • VDQS – Vin délimité de qualité supérieure , VDQS, een wijnkwalificatie die iets onder de AOC ligt
 • VEFA – Contrat de vente en l’état futur d’achèvement, bouwcontract voor nieuwbouw met een ontwikkelaar
 • VO – Version originale, vermelding bij een film, die niet is nagesynchroniseerd, maar is ondertiteld
 • VTT – Vélo tou terrain – mountain bike
 • Vve – Veuve, weduw

 

 • ZAC – Zône d’Activités Commerciales – bedrijventerrein voor winkels e.d.

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?