De bouwvergunning: le permis de construire

Aan de administratieve molens valt moeilijk te ontsnappen.  Voor bepaalde verbouwingen en/of aanpassingen heeft u een vergunning nodig. En wanneer u van een aannemer een offerte (un devis) ontvangt dan ziet die er op het eerste gezicht ingewikkeld uit. In een drietal bijdragen wordt een poging gedaan het allemaal wat inzichtelijker en daarmee makkelijker te maken. Met dank aan Martin Smit, architect in de Bourgogne, die over de permis de construire en de déclaration préalable de hoofdzaken op papier heeft gezet.  Christian von Klösterlein heeft zich over de techniek achter de offerte gebogen.

Permis de construire.

Voor nieuw- of verbouw dient een bouwvergunning (permis de construire) te worden aangevraagd wanneer meer dan 20 m² nieuw vloeroppervlak wordt gerealiseerd of de voetafdruk met meer dan 20 m² wordt vergroot (1). Indien een Plan local d’urbanisme (PLU) of een vergelijkbaar bestemmingsplan van toepassing is, ligt deze grens bij 40 m². Echter bij een vergroting van het vloeroppervlak of de voetafdruk met 20 tot 40 m² is een bouwvergunning vereist wanneer het totaal aantal m² groter wordt dan 150.
Tot 1 maart 2017 was dat nog 170 m². Voor een bestaand gebouw is bovendien een bouwvergunning vereist wanneer de bestemming wordt gewijzigd, waarbij de draagconstructie of gevels worden aangepast (2).

Een dossier voor een bouwaanvraag bestaat uit acht onderdelen (PC1 t/m PC8), die hieronder worden toegelicht.

Een Plan de situation du terrain (PC1) is een kadastrale plattegrond van het projectterrein en de omgeving. In de tekening wordt het terrein gemarkeerd met vermelding van de sectie en kavelnummers en de totale oppervlakte van het terrein. Ook intekenen: de noordpijl en de plaats vanaf waar en de richting waarin met de camera de foto’s voor PC7-PC8 zijn genomen.

Een Plan de masse des constructions (PC2) toont de ligging van het gebouw in het terrein en de terreininrichting. In de voorbeeldtekening is te zien wat daarin moet worden vermeld. De water- en elektraleiding en de fosse septique worden alleen ingetekend wanneer deze worden aangelegd. Ook hier de vermelding van de opnamerichting van de foto’s.


Een Plan en coupe du terrain et de la construction (PC3) geeft een doorsnede door het terrein en het gebouw, zodat zichtbaar wordt hoe het gebouw in het terreinprofiel is ingepast. Het terrein wordt doorsneden langs de lijnen AA en BB uit het Plan de masse (PC2), waarbij de pijlen de kijkrichting aangeven.


Een Plan des façades et des toitures (PC5) is een weergave van alle gevels in een schaal van 1:100. De tekening bevat alle gevelopeningen (ramen, deuren, luiken, dakramen en dakkapellen) met vermelding van de maatvoering. De omkadering van de openingen, de roedes in de ramen en bijzondere elementen in de gevel (hoekstenen, daklijsten, goten, hemelwaterafvoer e.d.) moeten zichtbaar zijn. En vergeet niet de schoorsteen in te tekenen en de hoogtematen te noemen.

Om duidelijk te maken wat uw bouwplannen inhouden, is het gebruikelijk om twee tekeningen van PC2, PC3 en PC5 te presenteren, namelijk van de bestaande situatie (état existant) en na realisatie van het project (état projet). Op die manier kan een goed beeld van uw bouwplan worden verkregen.Het is niet verplicht, maar wanneer ze voorhanden zijn is het raadzaam om de plattegronden aan het dossier toe te voegen. Gevelaanzichten kunnen immers niet los worden gezien van de plattegrond. Een plattegrond geeft de beoordelaar van de bouwaanvraag meer inzicht waarom voor bepaalde geveloplossingen is gekozen.

Het Document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement (PC6) geeft een beeld van het project in zijn omgeving. Dit vereist handigheid met Photoshop. Uitgaande van een exterieurfoto tekent u met een tekenprogramma de beoogde wijzigingen, bijvoorbeeld nieuwe gevelopeningen of een aanbouw, in. Beschikt u over een zekere tekenvaardigheid dan is het natuurlijk leuker om een perspectieftekening van het project te maken.

Een Photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche(PC7) is een foto van het projectterrein en de buurpercelen met de bestaande bomen en vegetatie.

Een Photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain (PC8) is een foto van het projectterrein maar dan op grote afstand. Winterfoto’s hebben de voorkeur omdat de boombladeren vaak het zicht op het terrein ontnemen. Soms is een terrein zo groot dat het niet lukt om het in beeld te krijgen: een luchtfoto van Google Earth is dan een goed alternatief.

Een Notice décrivant le terrain et présentant le projet (PC4) is een projectbeschrijving waarin u de volgende onderwerpen moet toelichten:
–   essentie van het project
–   architectuur
–   invloed op de omgeving
–   toegepaste materialen en kleuren
–   inrichting van het terrein, de vegetatie en omheining
–   aansluiting op de openbare weg en situering van de parkeerplaats.
Geef bij deze onderwerpen een beschrijving van de bestaande situatie, hoe het wordt en wat de meerwaarde is. Zoals een sollicitant duidelijk moet maken dat hij de meest geschikte kandidaat voor een functie is, moet de beschrijving duidelijk maken wat de toegevoegde waarde van het project voor de omgeving en de bestaande architectuur is.

Op iedere pagina van het dossier moet u vermelden het onderdeel (Plan de situation, Plan de masse etc.), het bijbehorende PC-nummer, de situatie (bestaand/project), de schaal, de datum en de naam van de aanvrager. Vergeet vooral niet iedere pagina te voorzien van een handtekening.

Iedere particulier kan zelf een bouwaanvraag indienen zolang de bouw betrekking heeft op minder dan 150 m2 vloeroppervlak. Wanneer het vloeroppervlak groter is dan 150 m2 is de inschakeling van een architect verplicht. In geval van uitbreiding van een bestaand gebouw dient het bestaande vloeroppervlak te worden meegeteld.


Opmerkingen:

(1) Het vloeroppervlak (surface de plancher) is de totale oppervlakte van alle etages verminderd met de         dikte van de buitenmuren, vide, trapgaten, de oppervlakte met een plafondhoogte lager dan 1,8 meter en verder met de oppervlakten van garage, niet-bewoonbare zolder, bedrijfsruimte en kelder.De voetafdruk (emprise au sol) is de verticale projectie van een gebouw op de grond inclusief dakgoten en overstekken.

(2) Bij een bestemmingswijziging moet u bijvoorbeeld denken aan een schuur die u wilt omtoveren tot een woning. Wanneer een hooizolder of een aanpandige garage bij de woning wordt getrokken, is dit geen bestemmingswijziging.

(3)  Op de aanvraag moet, als het om een woonhuis en/of bijgebouwen gaat, binnen twee maanden een antwoord (positief of negatief) gegeven worden; als er vragen zijn wordt deze termijn verlengd.
Als men tijdens het bouwen van de afgegeven vergunning op belangrijke punten af wil wijken is een permis de construire modificatif nodig.

(4)  De diverse formulieren kunt u eenvoudig downloaden op de website Service-Public, dit is het formulier voor de permis de construire.


Door naar:

De bouwvergunning: déclaration préalable

De bouwvergunning: offertes en hun beoordeling

2 reacties

Comments are closed.

  1. […] De bouwvergunning: le permis de construire […]

  2. […] Terug naar: De bouwvergunning: le permis de construire […]

©2024 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?