Vakbonden en werkgevers zijn het eens over versoepeling arbeidsmarkt

Na drie maanden van vastgelopen en weer moeizaam op gang gekomen onderhandelingen hebben de drie van de vijf grootste Franse vakbonden en de werkgeverorgansiaties overeenstemming bereikt over enkele maatregelen die de Franse arbeidsmarkt zou moeten aanpassen aan de economische realiteit: meer soepelheid voor de ondernemingen en meer bescherming voor de werknemers. President Hollande en zijn premier Ayrault zijn zeer opgetogen over het akkoord dat via een versnelde procedure tot wetgeving moet leiden.

De overeenkomst is nogal on-Frans: er is nu een compromis bereikt na decennia van sociale wedijver tussen de sociale partners. Aldus omschreef tenminste Laurence Parisot, presidente van de werkgeversorganisatie Medef het historisch genoemde akkoord. Niet alle vakorganisaties namen deel aan het overleg, maar onderhandelingspartner CFDT noemt het akkoord ambitieus en ‘winnend’ voor werknemers. De militante bonden FO en CFT zijn tegen elke vorm van flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Eén van de concrete punten van het akkoord is het terugdringen van het aantal tijdelijke arbeidscontracten. Dat aantal is de jaren explosief gegroeid en was een doorn in het oog van de bonden. Ondernemingen die te veel personeel op losse contracten aan het werk zetten, zullen een zekere heffing moeten gaan betalen. Anderzijds zijn werkgevers drie jaar vrijgesteld van de betaling van werkloosheidspremie als zij jongeren van 26 jaar in vaste dient nemen. Werkgevers krijgen op hun beurt meer mogelijkheden om tijdelijk salarissen te verlagen of arbeidstijdverkorting aan te vragen als er problemen zijn. Ook moeten ontslagen bij reorganisaties gemakkelijker worden. Werknemers die ontslagen worden moeten dan wel hun aanvullende verzekering voor langere tijd kunnen behouden en het systeem van collectieve aanvullende verzekering moet ook gaan gelden voor de werkers in het midden- en kleinbedrijf. Frankrijk is één van de laatste Europese landen waar de modernisering van de arbeidsmarkt op gang lijkt te komen. Sinds 1984 zijn er feitelijk geen wezenlijke wijzigingen gekomen. Het is aan de achterbannen van de sociale partners om goedkeuring aan het akkoord te hechten, waarna de wijzigingen in mei in de wet moeten zijn opgenomen. Het zal dan één van de middelen kunnen zijn om de groeiende Franse werkloosheid terug te dringen, is de hoop van de regering van Hollande.

©2024 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?