Uw Britse buren in Frankrijk

This topic has 116 reacties, 15 stemmen, and was last updated 4 years, 3 months geleden by Marietta Kenkel.

 • Auteur
  Berichten
 • #194521

  Uw Britse buren in Frankrijk hadden al pech met de valuta ontwikkeling sinds 2008, nu komt de dreigende Brexit daar nog bij. Op een forum voor de (semi) expats hier in Frankrijk een aardige inventarisatie van waar de Britten zich zorgen om maken. Ook in de reguliere pers zo nu en dan interviews met voormalige eilandbewoners, zoals hier in de Berliner Zeitung. Doet me denken aan een Duitser die helemaal onderste boven was – coup de foudre – van de ongerepte Canadese natuur en daar une maison secondaire kocht. Maar ja, een toeristen visum (short stay) geldt slechts voor maximaal drie maanden realiseerde hij zich pas ná de aankoop.

  #194532
   jako
  Bijdrager

  Ik volg het debat met grote interesse en ben uitermate verbaasd over de enorme grootspraak en eigendunk van, met name, de Engelsen. Schotten en de Welsh zijn in het algemeen lang niet zo megalomaan.

  Ook de analyse in de tekst van je link lijkt eerder geschreven door een megalomane Engelsman dan een neutrale, kritische analist.

  Geredeneerd vanuit het Franse standpunt is er geen enkele reden om zich zelfs maar in te houden om rechten van Britten per onmiddellijke ingang na 23 juni in te trekken. Natuurlijk is dat tegen het verdrag, maar wat gaan de Britten doen? -het verdrag opzeggen?-duhh. De Franse bevolking uit Engeland jagen?-Graag, Frankrijk kan die uitgeweken echte entrepreneurs goed gebruiken, terwijl de Britse gepensioneerde gemeenschap in Frankrijk gemist kan worden als kiespijn.

  #194533
   neeltje
  Bijdrager

  “terwijl de Britse gepensioneerde gemeenschap in Frankrijk gemist kan worden als kiespijn.”

  Er zijn 300.000 Britten permanent gevestigd in Frankrijk.
  En er zijn 30.000 Nederlanders permanent gevestigd in Frankrijk.

  Met de Britten zijn er weinig problemen.
  Met sommige Nederlanders wel.
  Alhoewel ik die 30.000 Nederlanders niet over 1 kam wil scheren.
  De overgrote meerderheid zijn normale redelijke mensen.
  Er is echter een klein groepje dat denkt dat zij superieur zijn.
  Misschien kunnen we die wel missen als kiespijn !

  #194534
   jako
  Bijdrager

  Die groep buitenlandse gepensioneerden vormt een grote belasting van het gezondheidszorgsysteem. De vergoeding (per behandeling) dekt niet de werkelijke kosten. Dat is weliswaar onafhankelijk van de nationaliteit, maar de Britten vormen een onevenredig grote groep, dus onevenredig grote belasting. Financieel gezien gaat Frankrijk er op vooruit als alle Britten retour worden gestuurd. En dat is nu exact de redenering die de ‘Brexit’ aanhangers zelf volgen: it is not in our national interest. Niet verder kijken dan het eigen korte-termijn belang.

  #194535
   neeltje
  Bijdrager

  Met alle respect Meneer. Mijn man is British. Hij doet hier veel vrijwilligerswerk.
  Hij werkt voor niets in een dierenopvang als vrijwilliger.
  Hij doet veel in onze commune is daar graag gezien en zeer gerespecteerd.
  Zijn ziektekosten worden door Frankrijk doorbelast aan het VK.
  Wij betalen hier belasting over onze pensioenen.
  En onze taxes foncieres et taxes habitation.
  En hij is als Brit gewend nog wat te doen aan ‘charity’.
  Of Frankrijk de volledige kosten terug claimt dat kan ik niet beoordelen.
  Maar dat zou dan in precies dezelfde mate gelden voor de Nederlanders alhier.
  En de geschiedenis heeft ons geleerd wat er gebeurt als mensen als een ‘onevenredig grote groep’ beschouwd worden.
  U zou nog iets minder discriminerend zijn als u zou bepleiten dat Frankrijk er dan alle buitenlanders maar moet uitschoppen. Volgens mij beseft u niet wat u allemaal schrijft.

  #194549
   capitaine
  Bijdrager

  Zoals met alle problemen lost ook dit eventuele Brexit probleem zich vanzelf op.
  De belastingen worden nu verrekend, maar wat als Engeland uit de EU stapt, dan kan er geschroefd worden aan het belastingverdrag en kan het maar zo zijn dat de Engelse pensionaro de knip zal moeten trekken.
  Het ligt er dus maar net aan wat de hoge heren gaan beslissen.
  Of dat Engeland daadwerkelijk een Brexit aangaat is nog maar de vraag.

  Cees.

  #194550
   neeltje
  Bijdrager

  Cees, de EU heeft niets te maken met belastingheffing.
  Dat is geregeld in bilaterale verdragen tussen de landen onderling.
  Het belastingverdrag tussen Frankrijk en het VK is relatief kort geleden op nieuw afgesloten. Het is op 1-1-2010 in werking getreden.
  Het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk dateert van 1973.
  Ja en of het tot een Brexit komt zullen we spoedig weten.
  Waarschijnlijk niet want er is heel veel scaremongering (bangmakerij) aan de gang.

  De volgende stelling die hierboven is geponeerd door Meneer Jako :
  “Die groep buitenlandse gepensioneerden vormt een grote belasting van het gezondheidszorgsysteem” is pertinent onjuist.

  De ziektekosten van al deze pensionados worden op grond van verordening vo 883/2004 aan het pensioenland doorberekend. In Frankrijk dekt dit ruwweg 65/70 % van de feitelijke kosten van medicijnen artsen specialisten en ziekenhuizen.
  De rest moet de patient betalen tenzij hij/zij een mutuelle heeft afgesloten dan vult die tot 100 % aan.
  Dat deze kosten volledig worden doorberekend kun je nagaan in de statistieken van de CLEISS.

  Pensionados leveren dus juist een hele aanzienlijke positieve contributie aan het Franse gezondheidsstelsel. Uit welk EU land ze dan ook komen.
  Hun kosten worden volledig door andere EU landen betaald en zij brengen dus veel werkgelegenheid en houden ziekenhuizen mede in stand.
  Dat er een “overall” te kort is op het budget van de Franse securite sociale heeft een hele andere reden. De premies voor de Fransen zelf zijn erg laag. En kleinverdieners krijgen tot 100 % vergoed op grond van de CMU complementaire.
  Voor het negatieve commentaar van de Heer Jako is er maar 1 woord – apekool.

  #194551
   Onno Fokkens
  Bijdrager

  Frankrijk ontvangt inderdaad een 100% vergoeding. Dat bepaalt artikel 35 lid 1 van Vo 883/2004.

  “Artikel 35. Vergoedingen tussen organen onderling
  1. De krachtens dit hoofdstuk door het orgaan van een lidstaat voor rekening van het orgaan van een andere lidstaat verleende verstrekkingen worden onderling volledig vergoed.”

  Van het VK ontvangt Frankrijk een vaste (forfaitaire) vergoeding die gebaseerd is op gemiddelde zorgkosten per (Franse) gepensioneerde, van Nederland een vergoeding voor alle door Frankrijk geleverde verstrekkingen. Voor Frankrjk is dat aantrekkelijk omdat een Franse bejaarde gemiddeld niet meer dan de helft van zijn zorgkosten betaalt.

  Voor Nederland is het nog aantrekkelijker omdat de zorg in Nederland (veel) meer omvat dan in Frankrijk. Dat blijkt uit de gemiddelde zorgkosten per bejaarde. In Nederland is dat meer dan 10.000 Euro p.p per jaar bij een gemiddelde premie van ca. 4000. Daar moet dus ca. 6000 Euro p.p per jaar op worden toegelegd.

  De aan Frankrijk vergoede kosten (2014) zijn ca. 3300 Euro bij een gemiddeld ingehouden bijdrage van 2700 Euro. Daar moet dus ca. 600 Euro p.p. per jaar op worden toegelegd. Een bejaarde die in Nederland woont, kost Nederland dus tien keer zoveel als wanneer hij in Frankrijk gaat wonen. Voor ca 7000 “pensionado’s” en hun gezinsleden in Frankrijk correspondeert dat met 7000 x (6000 – 600) = 37,8 Miljoen per jaar.

  De veronderstelling dat de EU zich niet met belastingen bemoeit, is onjuist. De belastingheffing door de lidstaten mag niet leiden tot een belemmering van het vrij verkeer in de EU (zie bijv. het arrest Kohl van 26 mei j.l. C-300/15).

  #194552
   neeltje
  Bijdrager

  Meneer Fokkens, Bedankt voor uw deskundig commentaar.
  Waarmee dus de stelling dat buitenlandse gepensioneerden een grote belasting zouden vormen voor het Franse gezondheidssysteem op de schroothoop is beland.

  Verder hebben alle EU lidstaten hun eigen belastingstelsels. En bilaterale verdragen tussen elkaar om het betalen van dubbele belasting – en van geen belasting – te voorkomen.
  Over het belastingstelsel als zodanig en de tarieven van elke lidstaat heeft de EU geen zeggenschap. De Verordening co-ordineert slechts indien iemand in 2 of meer lidstaten heeft gewerkt en/of gewoond en dan met name op het terrein van de sociale zekerheid en niet op het terrein van de fiscaliteit. Daarbij mag dan echter iemand die in Frankrijk woont en de nationaliteit bezit van een andere lidstaat niet benadeeld worden ten opzichte van de eigen bevolking van Frankrijk.

  Dit is zowel voor gepensioneerden uit Nederland als uit het VK zeer gunstig.
  Want het Franse belastingstelsel is zeer gunstig vergeleken met dat van Nederland en van het VK tenminste voor gepensioneerden – niet (altijd) voor kleine ondernemers/ZZP ers.
  Verder mogen Nederland en Frankrijk onder elkaar uitmaken welke inkomsten waar belast worden. Zo lang zij maar niet 2 x belast worden. Verder heeft de EU daar geen zeggenschap over.
  Op het moment worden Nederlandse bedrijfspensioenen en de Nederlandse AOW in Frankrijk belast ingevolge het belastingverdrag uit 1973. Het zelfde geldt voor private pensions van het VK en het Britse basic state pension.
  Zouden dus Nederland en Frankrijk overeenkomen dat voortaan deze bedrijfspensioenen en/of de AOW in Nederland belast worden en niet in Frankrijk dan heeft de EU daarover geen enkele zeggenschap.
  En dus heeft wat het VK betreft het al dan niet lidmaatschap van de EU er ook helemaal niets mee te maken. Het is namelijk een zaak tussen het VK en Frankrijk.
  Wel zou dan in theorie het niet langer zo zijn dat Frankrijk de hier wonende Britten niet nadelig mag behandelen ten opzichte van haar eigen bevolking omdat de Europese wetgeving dan niet langer van toepassing zou zijn.
  Maar dan zou zo iemand weer en beroep kunnen doen op de Franse wetgeving.
  Bovendien is het hoogst onaannemelijk dat Frankrijk zoiets zou doen want er werken veel Fransen in het VK – met name jonge highflyers in the City of London.
  En dat zou dan leiden tot ‘tit-for-that-retaliation’.
  En daarom zou een Brexit geen enkele invloed hebben op het bestaande belastingverdrag tussen het VK en Frankrijk.

  En daarom is alle ‘scaremongering’ daarover naar mijn mening een deel van de psychologische oorlogsvoering. Die in het geval van het referendum over Scottish independence voor Mr. Cameron prima heeft gewerkt.
  En zo zal het met Brexit ook gaan.

  Maak mensen flink bang dat het hun geld gaat kosten.
  And then they will vote with their wallet and not with their brain.
  Hoe dan ook bedankt voor uw inbreng. Over 3 weken weten wij meer.

  #194553
   Onno Fokkens
  Bijdrager

  @Neeltje.
  We zijn het grotendeels eens, maar uw veronderstelling dat de EU geen zeggenschap heeft over het belastingstelsel en de tarieven van een lidstaat, is niet in overeenstemming met de betreffende (voor alle lidstaten bindende) uitspraken van het EHvJ, zoals het genoemde arrest Kohl van 26 mei j.l. (C-300/15). De lidstaten mogen belasting heffen zoals het hun goed dunkt, maar moeten zich wel houden aan internationale afspraken (“acta sunt servanda”) zoals de afspraak dat het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal daardoor niet mag worden belemmerd.

  #194554
   neeltje
  Bijdrager

  Ja Meneer Fokkens, Wij zijn het inderdaad 99 % eens.

  Mag ik u dan nog een vraag stellen ?
  En dan wel met betrekking tot uw laatste zin :
  “De lidstaten mogen belasting heffen zoals het hun goed dunkt, maar moeten zich wel houden aan internationale afspraken (“acta sunt servanda”) zoals de afspraak dat het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal daardoor niet mag worden belemmerd.”

  Hoe valt dit te rijmen met het feit dat Nederland reparatiewetgeving heeft ingevoerd waarbij het een conserverend beslag mag leggen op lijfrentes en pensioenen van Nederlanders die wensen te emigreren ? Is dat dan geen belemmering van het vrije verkeer van die personen en van hun kapitaal ?

  En de EU is hier toch terdege van op de hoogte. Maar doet er niets aan.

  Moeten wij dan niet concluderen dat als het puntje bij het paaltje komt Nederland gewoon doet wat het wil en dat het de export van het kapitaal t.w. die lijfrentes en pensioenen
  wel degelijk belemmert ?
  Bij voorbaat dank voor uw nadere uitleg.

  Neeltje.

  #194555
   Onno Fokkens
  Bijdrager

  @Neeltje
  De vraag of de belastingwetgeving van een lidstaat verenigbaar is met het gemeenschapsrecht, wordt in laatste instantie beantwoord door het EHvJ dat onder meer beoordeelt:
  1. of er sprake is van een belemmering van het vrij verkeer in de zin van artikel 45 en/of artikel 21 van het VWEU (art. 39 en/of art. 18 EG),
  2. of dat te rechtvaarigen is op basis van het door de betrokken nationale bepalingen nagestreefde doel,
  3. of die bepalingen niet verder gaan dan nodig is voor het verwezenlijken van dat doel.

  Om uitsluitsel te verkrijgen moet betrokkene zich tot de nationale rechter wenden die zich, in geval van twijfel, tot het EHvJ kan wenden. Het is mij niet bekend of het EHvJ zich over het conserverende beslag heeft uitgesproken en wat wij er van vinden is m.i. niet relevant. Duidelijk is wel dat lidstaten de grenzen van het toelaatbare kunnen opzoeken en dat daartegen te voeren procedures jaren in beslag kunnen nemen.

  #194556
   neeltje
  Bijdrager

  Ja Meneer Fokkens dat is een zeer juiste analyse.

  Maar zoals u terecht stelt moet de betrokkene zich tot de nationale rechter wenden.
  En als die nationale rechter – in hoogste instantie – want de gewone rechter mag dat niet – dan van mening is dat er twijfel bestaat dan KAN die gaan vragen aan het Europese Hof van Justitie of er strijdigheid is tussen de nationale wetgeving en het gemeenschapsrecht.
  De burgers – u en ik bijvoorbeeld – mogen dus geen vragen stellen aan het EHvJ.

  En als dat hoogste nationale rechtscollege dus van mening is dat de zaak zo klaar is als een klontje dan gaan ze die vragen aan het EHvJ helemaal niet eens stellen.
  En als u als burger toch vragen gaat stellen aan het EHvJ omdat die strijdigheid tussen de nationale wetgeving en het gemeenschapsrecht er wel degelijk is zoals bij dit conserverende beslag dan krijgt u of helemaal geen antwoord of een uitbrander. Niet waar ?

  En daarom blijf ik bij mijn mening dat de EU geen zeggenschap heeft over de belastingwetgeving van de EU lidstaten want de gewone burger kan geen toetsing afdwingen bij het EHvJ.

  #194557
   HP
  Bijdrager

  Onno Fokkens: “Om uitsluitsel te verkrijgen moet betrokkene zich tot de nationale rechter wenden die zich, in geval van twijfel, tot het EHvJ kan wenden”

  Daar heeft de Nederlandse taal een aantal olijke opmerkingen voo:
  – de slager, die zijn eigen vlees keurt en
  – Wij van WC-eend zijn van mening…

  Ik blijf van mening dat de EU een gedrocht is, gericht op het inkapselen van de bewoners. Overigens net als de USA.
  Hier hebben wij als uiting de Brexit in de USA de verkiezing van Trump als president. Ook de NOS doet middels haar hoofd van de nieuwsdienst mee, vooral door het belachelijk maken van Trump. De amerikanen zijn niet gek, ze kiezen bewust voor Trump.

  #194558
   capitaine
  Bijdrager

  U blijft maar hameren op de afspraken tussen EU-landen.
  Als de Brexit komt is het VK geen EU land meer en kunnen ze (lees zowel de engelsen alswel de fransen) doen wat ze willen.
  U hecht nogal waarde aan de eerlijkheid van de afspraken, ik totaal niet.
  Als een land financieel op instorten staat, worden gemaakte afspraken snel teniet gedaan, ZELFS tussen de lidstaten (tol belgische wegen, tol duitse wegen, enz enz)
  Bovendien is voor veel politici en burgers Engeland nooit een favoriete medespeler geweest.
  Er zijn boeken vol geschreven over de afspraken en niet nagekomen afspraken tussen de Britten en de andere landen, alleen al het getouwtrek tussen de Britten en de Franse president Charles de Gaulle is een komisch verhaal totdat Pompidou er een eind aan maakt en de Britten binnenhaalt.
  Mijn persoonlijke visie: voor de EU is het beter als de Britten erin blijven, maar als ik Brit zou zijn zou ik uitstappen.

  Veel succes.

  Cees.

  #194559
   neeltje
  Bijdrager

  Een hele leuke conclusie van je Cees :
  “Mijn persoonlijke visie: voor de EU is het beter als de Britten erin blijven, maar als ik Brit zou zijn zou ik uitstappen”.
  En even de redenering van HP volgend :
  Wat kan het ons schelen wat beter is voor de EU ?
  Want de EU is toch een waardeloos tamme zwijnenspul ?
  Ja de Heren in Brussel zorgen prima voor zichzelf.

  Gaat het er niet om wat beter is voor de burgers ?
  En dat is toch hun soevereiniteit te herstellen. En zelf te bepalen wie er binnen komt en wie niet. En waar hun belasting geld naar toe gaat.
  Mijn man is goed geinformeerd over wat er zich in het VK afspeelt.
  Volgens hem gaat Brexit het (helaas) niet halen.
  De oudere Britten steunen in grote meerderheid de Brexit.
  De jongeren willen in meerderheid in de EU blijven.
  Zij willen misschien nog wel eens wat gaan doen “on the continent”.
  En zij redeneren : “better the devil you know……”

  Er zijn er nog veel “undecided”. En die zullen overwegend tegen de BREXIT stemmen omdat zij bang gemaakt worden door de politieke elite en “Big Business”.
  Als je wilt weten wat er gaat gebeuren in de UK dan moet je kijken naar de “bookies”.
  Bijvoorbeeld Ladbrokes.
  Because they put their money where their mouth is.
  En die geven overweldigende odds tegen Brexit.

  #194560
   Onno Fokkens
  Bijdrager

  `@Neeltje
  ELKE nationale rechter KAN zich tot het EHvJ wenden, maar is daartoe alleen verplicht als hij vindt dat dit voor zijn oordeelsvorming nodig is (dus niet in het geval van een “acte clair” of “éclairé”). Als betrokkene meent dat de onpartijdigheid van de nationale rechter in twijfel is te trekken, dan kan hij vooraf (niet achteraf) een verzoek tot wraking indienen (dat als regel wordt afgewezen). In het kader van een prejudiciële verwijzing geeft het EHvJ (bindend) advies aan de nationale rechter, maar niet aan de betrokkene. Zo is het in de EU-wetgeving (EG-verdrag, VWEU) geregeld.

  Het staat iedereen vrij over de gevolgen van een BREXIT te speculeren. Zelfs als die er niet komt, kan de door het VK verlangde uitzonderingspositie er toe leiden dat ook andere lidstaten daarop aanspraak willen maken. Het zijn spannende tijden voor de EU.

  #194561
   neeltje
  Bijdrager

  Dank u wel en met deze analyse zijn wij (manlief ook) het volledig eens.

  Ook met uw opmerking dat – Brexit of geen Brexit – het VK condities heeft afgedwongen – zoals dat het eerst na 5 jaar immigranten vanuit de andere EU lidstaten uitkeringen hoeft te geven zoals aan de eigen bevolking – als ik het heel kort en simplistich mag samenvatten.
  En veiligheden heeft ingebouwd zodat het Europese Hof van Justitie daar ook niet tussen kan komen.
  En aangezien eigenlijk (bijna) alle EU lidstaten – diep in het hart gekeken- hetzelfde willen – waarschijnlijk met uitzondering van die lidstaten waar toch niemand wil wonen – gaat dit sowieso vergaande gevolgen hebben.

  Goed dat u daar op wijst want daar kan men (de EU) op wachten !

  #194528
   neeltje
  Bijdrager

  Een aardig stukje van Lord Lawson in de Connexion geeft enig inzicht.
  Want deze Lord Nigel Lawson is een insider natuurlijk.

  “quote

  Lord Lawson: Brexit and expats

  June 07, 2016

  FORMER UK chancellor Lord Lawson – a leading figure in the Vote Leave campaign – has said a Brexit would not affect the fundamental rights of Britons in France.

  However they might ‘have some extra paperwork’ – and the rights of future generations wanting to come to the country might be subject to quotas and meeting certain desirable criteria, Lord Lawson told Connexion.

  This came as leading Brexit campaigners Boris Johnson, Michael Gove and Priti Patel said that in the future immigrants to the UK should be subject to an ‘Australian-style points system’ based on issues such as work skills and competence in English.

  Asked about retirees wanting to live in France in the future, Lord Lawson, who was Vote Leave’s chairman until recently and remains active on its campaign committee, said he thought it would “probably still be possible”.

  He said: “It certainly doesn’t affect people who are already resident in France and as to future retirees they will have to decide what they wish to do and there’s no reason to believe they wouldn’t be able to live in France or Spain or Italy if they wish to, just as there are large numbers of French, for example, living in the UK.

  “So I think it is a load of nonsense, though there may be some extra slight complications, such as more forms to fill in but that’s not the end of the world.”

  Asked about his message for Connexion readers concerned about uncertainty if there is a Brexit, he said: “There won’t be uncertainty, the Vienna Convention ensures they’ll be alright – the legal advice I have is this is something on which we can rely.

  “It’s about an institution called the European Union, which is a terrible mess and causes enormous problems, not just for the UK. And I think there are many, many people in France who are getting thoroughly fed up with the EU.”

  This is contrary to advice from several legal experts Connexion spoke to, who believe the Vienna Convention does not provide guarantees for expats’ rights. Also France was not a signatory to it, which may make it more difficult to rely on, Connexion was told.

  Concerning the recent comments of the prime minister of Spain he said: “These people don’t want Britain to leave and will say anything to try and support the position of the government and the Remain campaign.”

  As about ‘Remain’ campaigners’ wish to place restrictions on EU citizens rights to freely move to the UK – and any potential knock-on effects for Britains moving to the continent, Lord Lawson said: “It’ll be a matter for the British government to decide how many immigrants we can cope with each year and who they should be and it will be the same for the EU to decide how many they want and who they should be.

  “But the EU has a huge immigration problem at the present time, causing great concern, and it is not about people coming from Britain.”

  Lord Lawson, lives in the Gers department of France; however he said accusations by the ‘Britain Stronger in Europe’ campaign voiced in the June issue of Connexion that he ‘wants to pull up the drawbridge’ for young Britons wanting to study, work and live in France after enjoying benefits of EU free movement rules himself, were “a particularly stupid thing to say”.

  “The idea that I am hypocritical because I put first the interests of Britain and the British people, as I see it, is outrageous,” he said.

  He added: “There’ll still be freedom of movement. People go all over the world. That’s ridiculous and they must be pretty desperate in the ‘Remain’ campaign to resort to this kind of thing. Are they suggesting youngsters are only allowed to travel in the European Union?” He added that the Erasmus university exchange programme is available in a number of countries that are not in the European Union.

  Connexion has been trying to speak to Lord Lawson for several months via the Vote Leave campaign communications team – however Lord Lawson said he was unaware of this.

  The Vote Leave campaign press team declined to comment about whether our requests to speak to Lord Lawson had been passed on.

  In our June edition we cover in depth the rights which could be subject to change following a Brexit. In such a situation two years of negotiation would begin in order to clarify the position of the UK’s future relationship with the EU, including reciprocal rights for expats. You can find the edition on sale across France or download a copy for €3.80 at this link.

  unquote

  Ja wij kunnen ons wel vinden in zijn commentaar alhoewel wij er wel van overtuigd zijn dat het “leave” camp het niet gaat halen.

  #194524

  Bonsoir Neeltje,

  wij er wel van overtuigd zijn dat het “leave” camp het niet gaat halen.

  Tsja, het lijkt daar inderdaad wel op, hoewel de panelen nog steeds schuiven. Ik heb onlangs wat Engelse familie en vrienden over de vloer gehad en die waren er ook druk mee. Het is natuurlijk een zeer beperkte waarneming, maar ik heb de indruk dat veel mensen in GB zich bang laten maken door “project fear”. Iedere dag dikke krantenkoppen waarin onder regie van de EU iedereen en zijn moeder hel en verdoemenis predikt als er een Brexit mocht komen. Die mensen kiezen niet vóór een “remain” omdat ze ervan overtuigd zijn dat dat het beste voor ze is, maar tégen een Brexit omdat ze zich angst laten aanjagen. En dat verbaast mij, ik had dat van de Britten niet verwacht. Ik denk dan altijd weer aan die toespraak van Winston Churchill:

  We shall go on to the end. We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender

  De tijden zijn duidelijk wél veranderd…

  Salutations, Jos

  #194525
   neeltje
  Bijdrager

  Ja dat ben ik wel met je eens allemaal.
  Angst aanjagen werkt nu eenmaal.
  Het is met het Schotse referendum over independence ook gelukt en het zal nu wel weer lukken.
  Better the devil you know…..redeneert men.
  Alleen lijkt me de vergelijking met Churchill’s tijd wel wat ver gezocht.
  Voor de Britten in Frankrijk zal er wel een zucht van verlichting opgaan als het ‘remain’ kamp wint.
  Want op het moment dat het VK er uit stapt zal er toch iets geregeld moeten worden qua ziektenkostenverzekering voor de pensionados omdat dat nu geregeld is in het Verdrag op de Werking van de Europese Unie.
  Daarbij komt dan voor ons persoonlijk dat wij de langste tijd in het VK hebben gewerkt maar ook geruime tijd in Nederland. Op het moment zijn wij keurig netjes voor rekening van het VK verzekerd en dat kost ons niets want dat valt onder de NHS.
  Maar zou de dekking volgens het VWEU verdrag wegvallen dan staat er eventjes niets aan in de weg voor Nederland in casu het Zorginstituut NL om ons alsnog in te lijven.
  En dat kost dan wel erg veel.

  Maar 1 ding is wel zeker – zou het tot een Brexit komen dan gaan wij wel een onzekere periode tegemoet waarin er ontzettend veel opnieuw geregeld moet gaan worden.
  En daar zitten de 300.000 Britten die permanent in Frankrijk wonen ook niet echt op te wachten.

  #194526

  Rebonsoir Neeltje,

  Alleen lijkt me de vergelijking met Churchill’s tijd wel wat ver gezocht.

  Nee, dat denk ik niet.

  Naar mijn mening heeft de EU zich langzamerhand ontwikkeld tot een ongekozen en democratisch oncontroleerbare fluwelen-handschoenen-dictatuur. Het gedoe rond de Brexit is een oorlog, die weliswaar niet met wapengekletter, maar dan toch wél met economisch en propagandistisch geweld wordt gestreden. Als de Britten tégen een Brexit stemmen zal dat door de Brusselse commissars worden uitgelegd als een volledige capitulatie aan de EU. De Britse onderhandelingspositie in Brussel is dan onherstelbaar ondermijnd, want “jullie wilden toch zelf blijven”. Laten de Britten zich dan maar vast voorbereiden op nóg meer Brusselse overheersing, tot en met het vervangen van de GBP door de Euro aan toe. “The devil you know” zal dan blijken wél een “devil” maar allerminst “known” te zijn.

  Ik woon niet in de UK dus ik heb niet direct honden in deze race. Maar een stem tégen Brexit zal de positie van de EU ongetwijfeld versterken. En daar zit ík dan persoonlijk weer allerminst op te wachten.

  Salutations, Jos

  #194527
   neeltje
  Bijdrager

  Beste Jos,

  Wij wonen ook niet in de UK maar betrekken wel onze voornaamste bronnen van inkomsten uit de UK – zeg 70 % van onze staatspensioenen en 100 % van onze bedrijfspensioenen en de UK betaalt onze ziektekosten aan Frankrijk.
  Je zou dus kunnen zeggen dat wij financieel/economisch gebonden zijn aan de UK en in die zin hebben wij dan wel honden in deze race.
  Derhalve volgen wij deze discussies – die nu in volle hevigheid zijn losgebarsten – met grote belangstelling.
  Wij zijn ook geen voorvechters van de EU maar u ziet het wel heel erg zwart/wit.
  Voor elke verordening die wordt uitgevaardigd is nog steeds de instemming nodig van alle 28 lidstaten.
  Ter verdediging van de EU moet dan ook nog worden gezegd dat de EU vaak gebruikt wordt door onze H.H. politici en volksvertegenwoordigers als ‘katvanger’. Achter onpopulaire maatregelen kan men zich heerlijk te verschuilen door te zeggen – ja dat is nou eenmaal zo afgesproken in Brussel en dan moeten we ons daar ook aan houden (b.v. begrotingstekort). De Heer Rutte is hierin een meester.
  In Nederland en in de VVD fractie is het allemaal tough talk over Brussel maar eenmaal in Brussel aangekomen is de Heer Rutte het braafste en meest volgzame jongetje van de hele EU klas.

  Volgens ons is dat hele referendum een strategische zet van David Cameron. Hij wil helemaal niet uit de EU en als het puntje bij het paaltje komt wil de meerderheid van de Britten ook niet meer uit de EU. Vanwege de handelsbelangen.
  Want als ze er uit zouden stappen dan zullen ze toch een associatieverdrag moeten afsluiten en daarin staan ze dan zwakker dan dat ze nu staan.

  Mijns inziens heeft de Heer Fokkens eerder in deze ‘thread’ de spijker al op de kop geslagen. Cameron is al dik tevreden want hij heeft al zijn doelstellingen al lang bereikt. De UK heeft geen last van de hele euro malaise – het profiteert daar van – het heeft volledige grenscontroles en bepaalt precies wie er wel en niet binnenkomt.

  Het grootste probleem was dat de UK nog gebonden was aan de EU regels wat betreft immigratie vanuit de EU en het feit dat nieuwe binnenkomers volledige sociale rechten krijgen zodat men de verkeerde immigranten aantrekt – namelijk niet die zijn gekomen om te werken maar diegenen die zijn gekomen om van de sociale voorzieningen te profiteren.

  Maar dat heeft die slimme Cameron nu ook geregeld. Hij heeft de andere EU landen voor het blok gezet – “dat moet ik hebben anders kan ik het REMAIN kamp niet steunen”. En dat heeft hij gekregen want de andere EU landen konden niet anders. En nu heeft hij het dik voor elkaar want nu heeft hij een wachttijd bedongen van vijf jaar hetgeen betekent dat alleen diegenen die willen werken nog komen en dat de would-be uitkeringstrekkers thuis blijven.

  Daarmee heeft hij de hoofdprijs al lang binnen en is het hele Referendum een wassen neus geworden. Het remain kamp gaat het dus met de vingers in de neus winnen.

  En wie een probleem heeft met Brussel kan beter niet tegen de EU als instituut tekeer gaan. Want de EU heeft alleen macht als onze volksvertegenwoordigers aan de EU die macht overdragen. Dus daar moet u zijn – volgend jaar als u aan de Nederlandse verkiezingen voor de 2 e Kamer mee mag doen.

  En dat is nu vaak het vreemde – de Nederlanders met de grootste mond zijn vaak nog te belabberd om zich in Den Haag als buitenlandse kiesgerechtigde te laten inschrijven.

  En wie niet gaat stemmen moet ook niet zeuren dat “de politiek” maar wat aan rotzooit en dat er teveel macht naar Brussel is gegaan en nog gaat want zo werkt dat nu eenmaal in een democratie.

  #194529
   Onno Fokkens
  Bijdrager

  Het probleem zit niet in het VK en niet in de EU, maar in de sociale zekerheid die inactiviteit beloont. Dat geldt voor jongeren die niet aan de bak komen omdat ze onvoldoende opleiding hebben, verslaafd zijn of de taal niet beheersen, voor 50-plussers die te duur en minder flexibel zijn en voor gepensioneerden die niet alleen improductief zijn, maar ook hoge zorgkosten hebben.

  De westerse landen met een verouderende bevolking kunnen zich deze luxe niet meer veroorloven omdat zij moeten concurreren met jongere economieën (India, China en zelfs Afrika). Dit verklaart de afbouw van de sociale zekerheid die al jaren in gang is en leidt tot een beperking van rechten van inactieven, aantasting van hun pensioenreserves, het sluiten van grenzen en de beperking van de export van sociale uitkeringen. Dit geldt niet alleen voor het VK, maar voor alle lidstaten die ieder voor zich hun nationale belangen nastreven.

  #194530
   neeltje
  Bijdrager

  Ja dat ben ik met U eens. En dus moeten wij constateren dat het vrije verkeer binnen de EU voor iedereen een illusie is geweest die onbetaalbaar is geworden.
  Dat is wellicht idealistische politici niet aan te rekenen want die konden decennia geleden ook niet precies weten hoe de wereld zich zou ontwikkelen.
  Maar ieder moet de realiteit van nu onder ogen zien. En natuurlijk moeten alle lidstaten hun eigen belangen nastreven want daar zal de bevolking de politici op afrekenen.
  En dus is Cameron en is het VK realistisch door te stellen dat werkers welkom zijn en iedereen met voldoende eigen inkomen ook maar dat uitkeringszoekers dat maar in hun eigen land moeten gaan halen en dat zij het recht op uitkeringen eerst maar moeten verdienen.

  En het zal niet lang duren voordat de andere EU landen dat ook gaan inzien en dat zij dezelfde restricties gaan eisen als die welke het VK nu heeft afgedwongen met als drukmiddel dit referendum.

  Maar het gaat inderdaad nog verder. Want de hele EU Verordeningen op het vlak van de sociale zekerheid zijn er nu juist op gebaseerd dat iemand zijn pensioen(en) en zijn uitkering(en) en zijn kapitaal vrij moet kunnen exporteren. Als je dat principe nu gaat afschrijven als utopisch dan kunnen dus de EU verordeningen de prullebak in en is hat allemaal een fata morgana gebleken te zijn.

  En ik denk helaas dat u daarin wel eens gelijk kunt hebben.

  Maar ja als we nu al het vrije verkeer van personen gaan afschaffen en dat alleen gaan toestaan aan die personen die in hun eigen onderhoud en ziektekostenverzekering kunnen voorzien en we gaan het ook al afschaffen voor vrij verkeer van pensioenen, uitkeringen en kapitaal is dan de hele EU geen luchtballon die is doorgeprikt ?

  En gaan we dan niet allemaal snel naar het Cameron concept van een handelsaccoord met wat versierselen zodat het concept van ‘ever closer Union’ achterhaald is ?
  En u begrijpt het en wij begrijpen het maar wanneer gaan de EU federalisten zoals die rare Guy Verhofstad en zijn kornuiten zoals Hans van Baalen het ook eens begrijpen ?

  Het is hoog tijd voor een reality check van de EU.

  #194531

  Bonjour Neeltje,

  Ik denk dat u de heren Rutten en Cameron correct inschat. Echter, ik sluit niet uit dat de heer Cameron wel eens kan blijken zijn hand overspeeld te hebben. Er ontstaat in het VK zo langzamerhand een steeds emotioneler debat, en emoties zijn niet bevorderlijk voor een rationele keuze. Wat mij betreft blijft de uitkomst van wel-of-niet Brexit spannend, en zijn verrassingen nog steeds mogelijk. Ik zet vast bier en popcorn klaar en ga er straks rustig voor zitten.

  Ik kan mij minder vinden in uw kwalificatie van de EU, maar dat is mijn persoonlijk inzicht. Van de 7 EU instituten valt er slechts voor het EP direct te kiezen, en dat EP kan geen wetten initiëren, slechts veranderen of afwijzen. De procedures zijn gecompliceerd, langdurig en veelal achter gesloten deuren, denk bijvoorbeeld aan de onderhandelingen over TTIP of Griekenland, of de lugubere deal met dictator Erdogan. Big money en big politics hebben in dat circus meer invloed dan de Europese kiezer. Zoals iemand uit de EU kringen ooit opmerkte, “de lobbyisten zijn zó dichtbij, en de kiezers zó ver weg…”. Dus vergeef mij dat ik wat cynisch ben over het democratisch gehalte van de EU, en achterdochtig qua uitbreiding van hun invloedssfeer.

  Naar mijn mening is het grootste probleem van de EU overigens niet de sociale zekerheid, hoewel dat zeker een punt van zorg is. Ik ben veel pessimistischer over de schuldenberg waarin Europa (en overigens alle toonaangevende economieën) terecht is gekomen. Na de crisis van 2008 zijn er uitsluitend cosmetische maatregelen genomen maar aan de basisoorzaak, namelijk de schuldenberg, is niets gedaan. Sterker nog, die schulden blijven groeien. Maar schulden kosten geld, zelfs als je niets aflost. Het resultaat is dat een steeds groter deel van de economische kringloop tussen producenten en consumenten wordt afgetapt door de financiele wereld. Die heeft zich ontwikkeld tot een zodanige parasiet op de werkelijke economie dat zij haar gastheer dreigt te doden.

  Eerlijk gezegd zie ik daardoor de toekomst van de EU zeer somber in. Reeds nu wordt de in coma liggende EU economie kunstmatig in leven gehouden met monetair paniekvoetbal als negatieve rentes en het opkopen van schulden door de ECB. Maar het Griekse probleem is nog verre van opgelost, in Italie staat het bankensysteem op instorten, Portugal weigert verdere bezuinigingen, in Oostenrijk heeft een anti-EU kandidaat nét niet gewonnen en in Spanje heeft een nieuwe anti-EU coalitie een goede kans de volgende verkiezingen te winnen. Om over de ons welbekende ontwikkelingen in Frankrijk en Nederland nog maar te zwijgen. Het hele EU landschap ligt vol lonten en kruitvaten en wacht nog slechts op een vonk. En als die vonk niet van de Brexit komt, dan wel van een volgende crisis.

  Niettemin lijkt mij in deze discussie toch wel plaats voor wat “sunday humor”, dus graag deel ik met u het onderstaande plaatje. Er moet immers wel wat te lachen blijven, toch?

  Brexit levensgevaarlijk

  Salutations, Jos

  #194522
   neeltje
  Bijdrager

  Ja beste Jos – als ik zo vrij mag zijn –
  Een prima analyse en een leuke cartoon.
  En inderdaad de lobbyisten in Brussel schrijven de wetten en verordeningen grotendeels.
  En zij hebben hele grote budgetten om hun “targets” te bewerken.
  Maar de volksvertegenwoordigers van de lidstaten hebben wel het laatste woord.
  Dat zij daarvan geen gebruik maken is dus aan die volksvertegenwoordigers te wijten.

  En als u een probleem schetst – waarme ik het best grotendeels eens ben – waar is dan uw oplossing ? Want wij zijn toch democraten ?

  Als het grootste probleem in Europa de EU is hoe laten we die dan imploderen net zoals bij haar Oostelijke zusterorganisatie de USSR is gebeurd ?

  Met zijn allen de straat op en roepen – EU raus – WIR sind das Volk ?

  Of gewoon stemmen op die volksvertegenwoordigers die er ook zo over denken ?

  Volgend jaar mag U. Grijp uw kans.

  #194523
   Onno Fokkens
  Bijdrager

  Bezuiniging op sociale lasten is een gemeenschappelijk belang van het VK en andere lidstaten. Dat is geen goed nieuws voor jongere en oudere werklozen (en gepensioneerden) maar er is veel meer aan de hand. Er zijn culturele verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa (Duitsland v. Frankrijk/Italië), tussen moslims en westerse landen, tussen moslims onderling (shiieten en sunnieten), tussen Israel en Palestijnen, tussen arme en rijke landen, tussen olie- en gasexporterende en -importerende landen en er zijn nog steeds banken die Va-banque spelen. Daar tegenover staan gezamenlijke belangen (handel, open grenzen, terrorismebestrijding). De situatie is dus complex en instabiel, maar de EU kan slechts handelen binnen een beperkt mandaat. Quo vadis?

  #194562
   neeltje
  Bijdrager

  Ja of die open grenzen nu wel een gezamenlijk belang zijn daarover verschillen ook de meningen nogal. Daarin heeft in ieder geval het VK al het voortouw genomen want die doen niet mee aan het hele Schengen gebeuren en die houden dus gewoon hun grens en paspoortcontroles.
  Je zou dus ook kunnen aanvoeren dat deze open grenzen haaks staan op terrorismebestrijding want ook de terrorist heeft vrij reizen.
  En voorts zou je kunnen aanvoeren dat het juist deze open grenzen zijn die de hele vluchtelingencrisis hebben veroorzaakt want ale die mensen willen helemaal niet naar Griekenland of Italie. Ze willen naar Mutti Merkel en naar Oom Mark en naar Scandinavie.
  En daarom heeft de EU die deal moeten sluiten met Erdogan en dat gaat ze ook nog weer eens flink opbreken. Maar waren de grenzen niet open geweest dan was dat allemaal niet nodig geweest.
  Het economisch nadeel van grenscontroles wordt gigantisch overschat en gebruikt door de propagandamachine van de EU. Ik kan mij de tijd dat er nog wel grenscontroles waren heel goed herinneren. Het oponthoud voor een vrachtwagen was nog geen tien minuten aan de grens met een carnet TIR. De douanier scheurde een velletje uit dat carnet en zette er een stempel op en keek eens of alle loodjes nog intact waren en hopla.
  Er is moderne apparatuur waarmee je met een censor zo kunt vaststellen of er mensen in een vrachtwagen zitten.
  En na een terroristische aanval als in Frankrijk zijn de grenscontroles sowieso weer terug.
  Dus volg het goede voorbeeld van de Britten en begin daar maar eens mee.

  #194536
   joebar
  Bijdrager

  Wil graag nog even wat toevoegen over het economisch nadeel van de grenscontroles.
  Wat dat betreft moet ik neeltje gelijkgeven ben zelf ongeveer 20 jaar met een vrachtwagen europa doorgereden en de controles aan de grens waren meestal op aanvullende eisen zoals een triptiek/noord en zuid vergunning/ritmachtigingen/dieselolie hoeveelheid niet op een paspoort of zo in die jaren nog nooit om gevraagd..Maar de goederen waren meestal onder T1ofT2 die werden pas bij het vrijmaken gecontroleerd of niet bij T1 wel goederen van buiten de eeg/dit moet nog steeds.nu zijn de goederen en de andere belemmeringen weg maar nu komen er nieuwe belemmeringen
  De tolheffingen dat zijn de nieuwe vertragingen en die wordden niet europees geregeld.
  Er bestond een tijdje een eu vignet voor vrachtwagens maar nadat duitsland begon met tolkastjes volgen andere landen ook en gelukkig heeft ieder land zijn eigen systeem en tolkastje ,leven de EU waar we alles voor elk land eenduidig maken.
  En wat de euro betreft ik heb nog nooit moeite gehad met de verschillende muntsystemen het verkoop praatje het is makkelijk als je in een ander land met vacantie gaat is natuurlijk een alleen voor de buhne.Het hele verhaal is goed voor de grote bedrijven die krijgen subsidie om een fabriek te bouwen in een regio die zwak is en na een jaar of tien verhuizen ze hele boel weer naar een andere regio die zwak is en het hele subsidie verhaal begint weer opnieuw.

30 berichten aan het bekijken - 1 tot 30 (van in totaal 117)

Het onderwerp ‘Uw Britse buren in Frankrijk’ is gesloten voor nieuwe reacties.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account