De deurwaarder

De deurwaarder (le huissier) overhandigt officiële ambtelijke en gerechtelijke stukken, dwangbevelen bijvoorbeeld en rechterlijke uitspraken. Maar hij kan ook in zijn niet-gerechtelijke hoedanigheid optreden bij het in der minne schikken van lastige kwesties. Verder kan de huissier beslag leggen op goederen na een rechterlijke uitspraak of een loonbeslag doen als schulden niet worden betaald.

Hij kan proces-verbaal opmaken van een ruzie tussen twee partijen, kan ter plaatse komen kijken, kan een partij sommeren zijn verplichtingen na te komen enzovoort. Als bijvoorbeeld de aannemer de fouten niet wil herstellen of niet meer komt opdagen, valt het te overwegen uiteindelijk de huissier in de arm te nemen, die de weigerachtige maçon kan dwingen zijn verplichtingen na te komen. Het inschakelen van de deurwaarder of het dreigen daarmee maakt vaak vrij veel indruk. Komt de huissier in actie, dan vraagt hij daarvoor wel een vrij pittig honorarium. Daarvoor zal eerste de gebruikelijke procedure moeten worden doorlopen: eerst telefoontjes, dan aangetekende brief AR dat hij het werk moet hervatten binnen een omschreven termijn, bijvoorbeeld zeven dagen; dan naar de griffie van de rechtbank de proximité (hulprechter) bij een klus van minder dan € 4000, bij het tribunal d’instance tot € 10.000 en bij het tribunal de grande instance voor werken van meer dan € 10.000. Gevraagd wordt dan ontbinding van het contract om daarmee een nieuwe aannemer te vinden en eventueel schadevergoeding te eisen voor extra te maken kosten. In geeen geval eenzijdig contract opzeggen. Dat kan niet zonder het akkoord van de tegenpartij. Over het algemeen werken de huissiers traag en hebben honderden zaken in hun portefeuille.

Een andere taak van de deurwaarder is het opmaken van constateringen: le constat (geluidsoverlast, overhangende takken van de buurman, schuren in muren van een huurhuis, of controle aan het einde van de huurperiode, de bekende état des lieux.

Consumentenorganisaties ergeren zich aan de praktijken van vooral de grotere kantoren om voor elke rechtshandeling akten op te maken of processen-verbaal te schrijven, die elk afzonderlijk in rekening worden gebracht. Vaak kan ook een gewoon briefje voldoende zijn. De vaste tarieven zijn gebaseerd op grondslagen (taux de base) van € 2,20 exclusief TVA. Een eenvoudige dagvaarding kost 8,5 taux de base ofwel € 22,37 inclusief TVA. De werkzaamheden die niet onder deze vaste tarieven vallen, worden berekend op basis van honoraires libres, vrije tarieven, waarbij het noodzakelijk is van tevoren een schriftelijke prijsopgave te vragen. Want de deurwaarders hanteren zeer verschillende tarieven. Bij de een kost het constateren van een lek in de waterleiding bij de buurman € 80, bij de ander € 180. Een vuistregel bij het bepalen van een redelijke vergoeding kan het aantal uren zijn dat de deurwaarder in touw is geweest. Als hij 20 minuten bezig is geweest om een situatie op te nemen, lijkt een vergoeding van € 50 redelijk. Nota’s die zijn gebaseerd op een uurtarief van € 400 zijn te salées, zoals de consumentenorganisatie Que Choisir het na onderzoek formuleert en voortdurend constateert dat de beroepsgroep de vastgestelde tarieven massaal aan de laars lapt.Het ambt staat niet in geweldig hoog aanzien, hetgeen in zekere mate ook geldt voor de advocaten, wier cultuur en omgang met cliënten een geheel andere is dan men in Noord-Europese landen gewend is.

Wie klachten heeft over de diensten van een deurwaarder kan terecht bij de departementale Kamer van deurwaarders. Informatie op de website.

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?