Waarschuwing aan CVZ-verzekerden die buiten Europa willen reizen

This topic has 54 reacties, 15 stemmen, and was last updated 5 years, 3 months geleden by voogdj.

 • Auteur
  Berichten
 • #198334
   bosbess
  Bijdrager

  Belle (en eventuele anderen), voor de duidelijkheid: zoals Jan de Voogd hierboven terecht nog even aanstipt hebben we het in dit onderwerp alleen over verdragsgerechtigden. Dus over NL mensen (of andere EU-ers) die enkel een inkomen uit NL hebben (of uit een ander EU-land) en op basis daarvan via hun land van herkomst verplicht basisverzekerd zijn bij de CPAM. Zij betalen dus geen premie aan de CPAM, maar deze wordt aan de bron ingehouden op hun inkomen.

  #198335
   voogdj
  Bijdrager

  @Bosbess

  “Deze CPAM mag geen onderscheid maken tussen verzekerden van franse nationaliteit en EU verdragsgerechtigden”

  Dat is nu net het geschilpunt. Uit het Alicanteoverleg 2012, en correspondentie met Fanf, lijkt af te leiden dat de Franse autoriteiten van mening zijn dat dit onderscheid wel mag worden gemaakt aangezien de kosten buiten Europa niet onder Vo883/2004 geregeld zouden zijn. Daarentegen, zo begreep ik althans, is CvZ van mening dat voorzover de kosten voor een gepensioneerde verdragsgerechtigde (en diens gezinsleden) onder een wettelijk systeem van een land buiten Europa gemaakt zijn, en ten laste zouden komen aan de CPAM ware iemand direct verzekerd onder het Franse wettelijke systeem, door de CPAM doorgedeclareerd kunnen worden naar CvZ.

  Mijns inziens is dit laatste een juiste interpretatie van artikel 24 Vo883/2004 door CvZ. En CvZ gaat daarbij dan inderdaad uit van het niet discrimineren tussen Frans wettelijk verzekerden (d.w.z inwoners van Frankrijk: de nationaliteit moet je er niet bijhalen want die doet zonder meer al niet ter zake, ook niet in de Franse wetgeving) en de verdragsgerechtigde gepensioneerden wonend in Frankrijk die ten laste van een ander (EU-EER-Zw) land als Nederland komen.

  Ik teken wel aan dat m.i. niet hetzelfde geldt voor degenen die in Frankrijk wonen en ZVWverzekerd zijn in Nederland (ambtenaren en gedetacheerden bijv.). Deze moeten in hun basispolis (en ook evt: hun aanvullende polis) van hun (Nederlandse) verzekering kijken om te zien of ziektekosten buiten Europa door hun (Nederlandse) verzekering gedekt zijn (bilaterale verdragen kunnen ook dan een rol spelen). De verzekeringspositie van de medeverdragsgerechtigde gezinsleden van een ZVWverzekerde wonend buiten Nederland verdient nader onderzoek. Deze zou niet hetzelfde kunnen zijn als die van de medeverdragsgerechtigde gezinsleden van een gepensioneerde verdragsgerechgtigde.

  Overigens lijkt je advies om eerst maar eens de CPAM te raadplegen alvorens men buiten Europa op reis gaat verstandig. Beter zou natuurlijk zijn dat CvZ en de Franse autoriteiten overeenstemming verkrijgen over hun geschilpunt. Waarom leggen partijen het niet voor een oordeel aan de Europese Commissie voor ? De stap naar het EHvJ kan immers altijd nog wel eens gemaakt worden- door een rechter of de EC in het kader van een inbreukprocedure- als men er niet uitkomt. Dat zou dan ook verdragsgerechtigden in andere landen goed van pas komen. Opgemerkt moet worden dat in dezen er mogelijk verschil bestaat tussen landen die op basis van werkelijke kosten zorg afrekenen voor gepensioneerde verdragsgerechtigden (zoals Frankrijk) en landen die nog een forfaitaire woonlandvergoeding hanteren (zoals Spanje).

  #198336
   voogdj
  Bijdrager

  Voor het onderscheid in positie tussen medeverdragsgerechtigde gezinsleden van een ZVWverzekerde in Frankrijk en van een medeverdragsgerechtigd gezinslid van een verdragsgerechtigde gepensioneerde wonend in Frankrijk, vergelijk beide onderstaande artikelen uit Vo883/2004.

  De eerste heeft slechts recht op wettelijke zorg IN Frankrijk, de tweede naar Franse wetgeving.
  Dus indien de Franse wetgeving inclusief de verdragen van Frankrijk recht op zorg buiten Frankrijk garandeert – vermoedelijk zal dat slechts wettelijke zorg van een land zijn- dan heeft de tweede recht op vergoeding door CPAM, de eerste niet.

  De aanvragers van pensioenen en hun gezinsleden zijn krachtens art 22 Vo883/2004 in dezelfde positie als daadwerkelijke ontvangers van pensioenen.

  Verblijf in Lidstaten en het daar geldende recht op zorg voor verdragsgerechtigden is daarenboven nog elders (en bij voorrang boven het nationale recht mijns inziens) geregeld in Vo883/2004.

  “Artikel 17 Vo883/2004

  Een verzekerde en zijn gezinsleden die in een andere lidstaat dan de bevoegde lidstaat wonen, hebben in de lidstaat van hun woonplaats recht op verstrekkingen die voor rekening van hetbevoegde orgaan worden verleend door het orgaan van de woonplaats, volgens de door dit orgaan toegepaste wetgeving, alsof zij krachtens die wetgeving verzekerd waren.

  Artikel 24

  1. Degene die een pensioen ontvangt krachtens de wetgeving van een of meer lidstaten en geen recht heeft op verstrekkingen krachtens de wetgeving van de lidstaat waar hij woont, ontvangt desalniettemin verstrekkingen voor zichzelf en zijn gezinsleden voorzover hij hierop recht zou hebben krachtens de wetgeving van de lidstaat, of van minstens een van de lidstaten die voor zijn
  pensioenen bevoegd is, indien hij in die lidstaat zou wonen. De verstrekkingen worden voor rekening van het in lid 2 bedoelde orgaan verstrekt door het orgaan van de woonplaats alsof de betrokkene recht had op pensioen en verstrekkingen krachtens de wetgeving van die lidstaat.”

  #198329

  Een nieuwe wending in alle discussies;

  Zorgdekking buiten Europa uit basispakket
  “Schippers hoopt met het wetsvoorstel 60 miljoen euro te bezuinigen op zorgkosten in het buitenland. De maatregel komt uit het regeerakkoord van 2010, benadrukt de zegsman van Schippers, maar zal waarschijnlijk in ‘de tweede helft van dit jaar’ naar de Kamer gaan.”

  Het zoveelste voorbeeld over hoe het Haagse jargon werkt en ons dreigt murw te maken!
  Wij betalen belasting en premies voor tal van zaken o.a. ziektekosten. Uit deze centen wordt onder meer de kosten voor zorgdekking buiten Europa gedekt. Nu zal dat geld niet meer worden uitgeven aan het doel waarvoor het bestemd was. Dus bezuinigt de STAAT, althans dat zegt ze. Ze gaat dat geld natuurlijk wel uitgeven maar dan aan andere zaken (hobby’s) die Schippers belangrijker vindt, want terug geven aan de burger, via lastenverlichting, is NIET AAN DE ORDE. Nee de burger moet nu alsnog de kosten van een verzekering, die deze zaken gaat afdekken, aanschaffen en de reisbranche is nog eens op de achtergrond verantwoordelijk voor de klant. Dus voor degenen die het betreft een lastenverzwaring! (Naar analogie, Minister Timmermans betreffende bezuinigingen op paspoorten, het KOB verhaal waarbij de burger alsnog de onterecht gekorte burgers moeten compenseren met een lagere bijdrage KOB, etc). Een beter terminologie is dus LASTEN VERZWARING IPV BEZUINIGEN.
  Ik ben van mening dat het terugdringen van de overheid (een kleinere en efficiëntere overheid) een illusie is. Het is de laatste10 jaar niet gelukt…… Integendeel, ze is toegenomen, gecorrigeerd voor inflatie met meer dan 100% (prijs / prestatie). En wat de rekenkamer ook roept en schrijft en publiceert het parlement (de pluche plakkers) schreeuwen moord en brand, doen een plas en het fikkie is weer gedoofd. Volgende bezuiniging of volgende hobby (kinderopvang invoeren en weer afschaffen) op kosten van de burger.
  Zo is het huishoudelijk deel van het inkomen in de laatste 10 jaar niet of nauwelijks gegroeid (zelfde rekenkamer). Vindt u het dan raar dat de economie niet wil draaien en dat een ieder die dat kan op zijn centen blijft zitten. Helaas hebben we nog nooit zoveel armoede gehad sinds de jaren 60 als je afgaat op de cijfers van de voedselbanken en soortgelijke organisaties. Ga je af op inflatie cijfers, ontwikkeling van inkomens, bijstandsuitkeringen, minimum loon en AOW dan zie je dat Nederland wel nivelleert maar de rekening ook voor een (heel groot) deel legt bij de (kwetsbare) armlastigen in het rijke Nederland.
  Mores van het verhaal; De burger kiest (of niet) maar de burger betaalt wel. Wil je een zeker toekomst, wordt ambtenaar of nog beter parlementariër. U hoeft geen opleiding te hebben of over enige intelligentie te beschikken om zich te laten verkiezen tot parlementariër. Gewoon de populaire dingen roepen en vooral het eigenbelang dienen. In de commercie hebben we daar een goed spreekwoord voor, vern..k de massa, grijp de kassa!
  Overigens was ik een fervent neo-liberaal die nu inziet dat er ook een sociale (zo u wilt een coöperatieve) component in de economische modellen moet worden meegenomen. Met andere worden, het experiment met marktwerking heeft aangetoond dat het niet naar de heilstaat voert net zo min als de socialistische doctrine. De mens is niet alleen calculerend maar ook een sociaal ‘wezen”. Misschien is het tijd, voor een revolutionairachtige beweging of coupe door de jeugd, om het tij te keren. De flowerpower babyboomers zijn er in ieder geval niet in geslaagd hun idealen te verwezenlijken. Deze generatie heeft te veel graaiers voortgebracht.

  #198347
   bosbess
  Bijdrager

  Interessante bijdrage, Robert. Over de laatste alinea was ik blij verwonderd. Je komt niet vaak mensen tegen die, door ervaring en veel lezen, van standpunt durven veranderen. De zin “…, het experiment met marktwerking heeft aangetoond dat het niet naar de heilstaat voert net zo min als de socialistische doctrine” is mij uit het hart gegrepen.

  Maar een “revolutionairachtige beweging of coupe”, door de jeugd nog wel? Jongeren die geleerd hebben alleen nog te denken in I-phones en tablets en die de godganse dag met een derde oor en een derde oog rondlopen? Die kunnen hoogstens een door teveel aan adrenaline ingegeven luxe-revolutie ontketenen, die als zovele omwentelingen uiteindelijk op niets uit zal draaien.

  Het enige wat verandering kan brengen is de wal die het schip keert. En dan maar hopen dat ze niet opnieuw vervallen in het flower-power andere uiterste. Want de geschiedenis leert dat maatschappelijke veranderingen zelden een middenweg kennen of tolereren. Daardoor zitten we nu midden in deze wereldcrisis.

  #198367
   voogdj
  Bijdrager

  Betreft: Medische zorg buiten de EU

  Vraag gesteld Ria Oomen-Ruijten (PPE) in Europees Parlement met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Europese Commissie, 18 juli 2013 E-008827-13

  Een Nederlander met een pensioen uit Nederland woont in Frankrijk. De Nederlander is verplicht verzekerd voor zorg in Nederland. In Frankrijk heeft hij recht op zorg, ten financiële laste van Nederland, omdat hij daar woont (via de CPAM — Caisse Primaire d’Assurance Maladie). Wanneer deze Nederlander op vakantie gaat naar een land buiten de EU en gebruik moet maken van de medische zorg, ontstaan er problemen. Geen enkele instantie, noch de Nederlandse, noch de Franse, wil de kosten op zich nemen. De CPAM wil alleen de medische kosten gemaakt in Frankrijk vergoeden. Kosten gemaakt in andere landen, binnen of buiten de EU, komen volgens hen voor rekening van Nederland. De Nederlandse CVZ wil alleen de medische kosten gemaakt in een EU-land vergoeden. Medische kosten buiten de EU komen volgens hen voor rekening van de CPAM. Wanneer hij een reisverzekering afsluit wordt het probleem niet opgelost: deze betaalt alleen als ook de onderliggende verzekering als eerste uitkeert, dus CPAM of CVZ. Dit probleem ontstaat als Nederland geen socialezekerheidsverdrag heeft afgesloten met landen.
  1. Indien een in Frankrijk wonende gepensioneerde tijdelijk verblijft in een lidstaat waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag heeft afgesloten, moet Nederland (pensioenland) dan de kosten vergoeden?
  2. Indien een in Frankrijk wonende gepensioneerde tijdelijk verblijft in een lidstaat waarmee Nederland geen socialezekerheidsverdrag verdrag heeft afgesloten, moet Nederland (pensioenland) dan de kosten vergoeden op grond van het principe „werelddekking”?
  3. Indien het antwoord op vraag 1 en/of 2 „ja” is, op welke administratieve wijze moeten de kosten dan vergoed worden? Moet betrokkene de kosten declareren bij het woonland (Frankrijk) of bij het pensioenland (Nederland)?
  4. Indien het antwoord op vraag 1 en/of 2 „neen” is, moeten de kosten dan door de Franse ziektekostenverzekering — overeenkomstig de Franse wetgeving — vergoed worden?

  Antwoord van de heer Andor namens de Commissie, d.d. 5 september 2013 E-008827/2013

  De Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels bespreekt momenteel de tekst van een ontwerpaanbeveling om duidelijkheid te scheppen in het in de vraag aan de orde gestelde vraagstuk. Binnen de Administratieve Commissie bestaat algemene overeenstemming dat de verantwoordelijkheid voor medische zorg in derde landen voor personen die buiten de bevoegde lidstaat woonachtig zijn, bij de bevoegde lidstaat blijft berusten. Dit betekent dat een in Frankrijk wonende Nederlandse gepensioneerde voor wie Nederland de bevoegde lidstaat is, voor alle medische zorg die in een niet-EU land is verstrekt, wordt vergoed overeenkomstig de Nederlandse wetgeving of overeenkomstig de bepalingen van een bilaterale overeenkomst (in het geval Nederland een bilaterale overeenkomst met het derde land is overeengekomen). De Franse zorgverzekeraars daarentegen hoeven op grond van de artikelen 17 en 24, lid 1, tweede zin, van Verordening (EG) nr. 883/2004 slechts medische zorg te verstrekken aan personen die in Frankrijk zijn ingeschreven door middel van een door een Nederlands orgaan in overeenstemming met de wettelijke voorschriften afgegeven meeneembaar S1-document. Zij verstrekken deze zorg voor rekening van het bevoegde Nederlandse orgaan.
  Dit betekent ook dat aanvragen voor de vergoeding van in derde landen verstrekte medische behandelingen door de betrokkene rechtstreeks bij zijn of haar bevoegde orgaan moeten worden ingediend

  #198349
   Wim Bavelaar
  Bijdrager

  Beste Jan, bijna duidelijk dat antwoord van vriend Andor. Nu nog graag een concrete, heldere en praktische verklaring van jouw kant. Velen zullen je dankbaar zijn.

  Wim

  #198377
   voogdj
  Bijdrager

  ERV Duitsland (in Munchen) blijkt reisverzekeringen buiten Europa aan te biedne aan inwoners van Duitsland, Frankrijk, Belgie, Nederland, Tsjechie en Polen zonder voorwaarden vooraf aan hun voorliggende zieketekostenverzekering. De status als verdragsgerechtigde gepensioneerde ten laste van CvZ blijkt daarbij geen belemmering te zijn, zo is schriftelijk bevestigd.

  #198375
   Jaap Pijpe
  Bijdrager

  @Jan
  Is die schriftelijke bevestiging te delen met ons via bv een scan en upload ergens naar toe?
  Hr. Bavelaar…suggestie?….
  Dank vast
  Jaap

  #198368
   Wim Bavelaar
  Bijdrager

  Een schriftelijke bevestiging waarvan?

  Wim

  #198376
   voogdj
  Bijdrager

  @wim
  wat in mijn laatste zin staat. Kort en goed: ERV Munchen bevestigt in een mededeling aan iemand die daarom schriftelijk verzocht , een gepensioneerde verdragsgerechtigde wonend in Frankrijk, dat iedere inwoner van Duitsland etc. zich bij hen kan verzekeren voor ene reisverzkering wereldwijd , ook verdragsgerechtigden die ten laste van cvz komen.

  ik heb aan ERV Oostenrijk per email heden gevraagd wat hun beleid in dezen is, omdat hun polisvoorwaarden terzake geen uitsluitsel geven.

  ERV ZWitserland lijkt gepensioneerde verdragsgerechtigden wonend in Zwitserland uit te sluiten van hun reisverzekering (althans de zieketkostenverzekering). De discussie met de pendant van CvZ in Nederland, KVG, is daarover echter nog gaande.

  #198325
   bosbess
  Bijdrager

  Ook de OOM (NL) verstrekt aan geëmigreerde NLers ziektekostenverzekeringen bij tijdelijk verblijf in welk buitenland dan ook (behalve VS). Maar je schrikt je dood van de premies. Die gaan naar leeftijd. Een 65-plusser betaalt 300 euro per maand, een 70-plusser 362 euro. Eigen risico 500 euro. Zie Uitpandigen. Het is de vraag wat de ERV München aan premies berekent.

  Wat ik van het verhaal van de heer Andor begrijp, is het voor verdragsplichtigen eigenlijk helemaal niet nodig om zo’n dure verzekering af te sluiten. Verdragsplichtigen hebben bij reizen zowel in EU-landen (met de EHIC-kaart) als in niet-EU-landen (ook met EHIC?) recht op zorg op kosten van het “bevoegde NL orgaan”, wat dat ook wezen moge (CVZ? AGIS?). Dan zou dus een aanvullende reisverzekering volstaan. Of zie ik dat verkeerd?

  #198328
   bosbess
  Bijdrager

  Op Uitpandigen.nl (naar onderen scrollen tot reactie 7 van 28-9, 12 uur 20) heeft forumdeelneemster Riet van Don na een uitvoerige speurtocht een verzekeringsmij in Oostenrijk gevonden, die reisverzekeringen aanbiedt inclusief een volledige ziektekostenverzekering. Ook ziektekosten met betrekking tot bestaande ziekten en kwalen worden gedekt en iedereen, ongeacht het woonland, kan die afsluiten.

  Als je geen onderliggende wettelijke ziektekostenverzekering hebt (verdragsplichtigen), bedraagt het eigen risico 20%. (Dus dat wordt toch nog flink dokken in geval van ziekenhuis-opname, heli-transport enzovoort.)

  Ik heb even gekeken wat het voor een alleenstaande kost als hij twee maanden naar Australië zou gaan. De normale Allianz reisverzekering (zonder Storno, dus zonder annuleringsverzekering) zou op 107 euro komen, de nieuwe “luxe” verzekering op 148 euro. Voor een familie: 299 euro.

  Premieberekening en prestaties voor beide verzekeringen en een overzicht van premies en prestaties van de luxe verzekering zijn op de site van Allianz Oostenrijk te vinden (alleen in het Duits). Ook even de aandachtspunten doorlezen die Riet van Don op Uitpandigen.nl noemt.

  #198359
   ratatouille
  Bijdrager

  Ik ‘bump’ dit draadje omdat ik af wil van de reclamedraad die bovenaan staat.

  Daarbij is dit toch wel een rare beperkende regeling: ga je reizen buiten de EU dan is je reisverzekering ineens niets meer waard, want die verwacht dat er een onderliggende geldige ziektekostenverzekering is. Je bent gevangen binnen de EU of je kunt voor hele hoge kosten een tijdelijke speciale ziektekostenverzekering afsluiten bij een van de weinige expat verzekeraars. Want NL en FR nemen alle twee hun verantwoordelijkheid niet op. Dat moet toch binnen Brusselse wetgeving aangepakt kunnen worden?

  Ik weet dat er specialisten zijn die zich hier druk over maken en er veel kennis over hebben, maar ik zie nog geen enkel lichtpuntje voor verdragsgerechtigden.

  #198360
   JSwaal
  Bijdrager
  Quote:
  ..Want NL en FR nemen alle twee hun verantwoordelijkheid niet op..

  Het gaat gewoon om geld: wie betaalt? Daar is dat verdrag juist voor: er voor zorgen dat er een geldstroom is zodat betaald wordt voor de rechten op zorg. Met landen buiten de EU is niks geregeld, en is er dus geen geldstroom. Word je ziek op vakantie in de VS, dan kan je maar beter een verzekering hebben afgesloten voor die tijd, want er is niks collectiefs.

  De ziektekostenpremie van ca. 1000 euro per jaar die je in NL rechtstreeks betaalt aan je verzekeraar is trouwens maar een klein deel van de totale premie die je jaarlijks betaalt. De rest, het grootste deel, gaat via de belastingen en de overheid. Als je een inkomen hebt uit werk, of een pensioenuitkering of AOW dan is het deel van de premie dat via de belastingen loopt dus al geregeld, helemaal automatisch. En, los van de hoogte van je inkomen.

  Zit je in het buitenland zonder inkomen, maar bijvoorbeeld levend van je spaargeld, dan is er niks geregeld, en moet je het zelf doen. Ook het deel dat in Nederland door de overheid wordt gefinancierd. Daarom is het ook zo duur. Grappig genoeg is het wèl geregeld als je in Nederland van je miljoenen spaargeld leeft, en geen inkomen uit werk hebt, en dus geen inkomstenbelasting betaalt. Heel sociaal, eigenlijk 🙂

  #198361
   voogdj
  Bijdrager


  @Ratatouille

  “Ik weet dat er specialisten zijn die zich hier druk over maken en er veel kennis over hebben, maar ik zie nog geen enkel lichtpuntje voor verdragsgerechtigden.”

  Op uitpandigen.nl is uitgedokterd dat er enkele (een stuk of 3 ) reisverzekeraars zijn – onder andere ERV Munchen, maar ook enkele andere in Oostenrijk en Zwitserland- die ook buiten die landen een reisverzekering aanbieden met werelddekking, ZONDER de eis dat er een voorliggende wettelijke dekking is. Dit meldde Bosbess al in deze draad. Soms wel met uitsluitingen of premieverhogingen voor leeftijd en/of bestaande klachten.

  En inderdaad Brussel zou wel eens het voortouw mogen nemen om hier iets ana te doen. Heeft zelfs al een poging gewaagd (voor een concept-Aanbeveling). De individuele lidstaten lijken er niet aan te willen (met name ook Nederland niet).

  #198362
   ratatouille
  Bijdrager

  @JSwaal Als je met miljoenen zit hoef je inderdaad alleen maar belasting te betalen over de vermeende rente daarvan, dat hebben ze alvast voor je ingeschat… Woon je in NL zoals jij dan is er ook niets aan de hand.

  Maar woon je als verdragsgerechtigde in een EU land dan is vrijheid van reizen ineens niet zo vanzelfsprekend meer. Ook niet met een aanvullende ziektekostenverzekering en een doorlopende reisverzekering. Je hebt 10 tallen jaren premie betaald, betaalt nog steeds premie (meer dan toen je in NL woonde) maar krijgt er een beperking van het reisgebied voor in de plaats. Althans, je mag reizen, maar hebt geen verzekering ziektekosten meer.

  En de specialisten hebben uitgezocht dat er nog mogelijkheden zijn (tegen torenhoge kosten zeker bij een 6 maand reis bij 65 jarigen) maar ik zie dat -net als hen- als een hiaat in het verdrag. De verantwoordelijkheid voor de verzekering wordt niet genomen door het woonland en niet door het burgerland.

  #198363
   JSwaal
  Bijdrager

  @ratatouille Maar, als je in LDF woont, waar wil je dan nog heen??
  Het gras is nergens groener!
  Nou dan.
  Kan ik nog meer problemen oplossen vandaag?

  #198364
   wannox
  Bijdrager

  @JSwaal: Het gras kan dan wel nergens groener zijn, maar als een van mijn kinderen, ik heb er drie, in een ver buitenland een ongeluk krijgt, dan wil ik er wel onmiddellijk naar toe. Zonder veel gezeur over verzekering en zo. De oudste is nu in Thailand op vakantie en een ander heeft als een scooter ongeluk gehad in Vietnam, niks erg, bril kapot en camera verdwenen, maar toch… Gelukkig heeft de jongste nog niet genoeg verdiend, wan die wil nog eens naar zuid Korea voor zijn LAN party hobby.
  wimb

  Zoals het hamertje thuis tikt, tikt het nergens

  #198365

  Vaak zijn mensen dubbel verzekerd. Bij je ‘Carte Bleue’, je bankkaart dus, zit vaak al een reisverzekering (hang ervan af welke kaart je genomen hebt bij je rekening). Tegen ongelukken en overlijden op reis ben je dus via de bankkaart al over de hele wereld verzekerd. Niet nodig om daar nog een extra verzekering voor te nemen. Informeer bij de bank.
  Groeten,

  #198366

  Maar ook de bank zal er vanuit gaan dat er een onderliggende ziektekostenverzekering is. En die zullen dus niet de kosten gaan vergoeden die normaal voor de CPAM zijn. Alleen de extra kosten, zoals ziekenvervoer naar het thuisland is dan bijvoorbeeld verzekerd.

  #198327
   ratatouille
  Bijdrager

  Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft sinds 1 april 2014 een andere naam: Zorginstituut Nederland

  #198357
   JSwaal
  Bijdrager

  Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft sinds 1 april 2014 een andere naam: Zorginstituut Nederland

  O, wat een vertrouwenwekkende náám! [\sarcasme]

  #198358
   ratatouille
  Bijdrager

  Instituut of College, je mag kiezen. Het gaat er om dat ze te vinden zijn. De nieuwe naam doet er niet zo toe, maar kan wel voor verwarring zorgen.
  http://www.zorginstituutnederland.nl

  #198378
   voogdj
  Bijdrager

  En per 1/1/2016 gaan de buitenlandtaken van dit Zorginstituut Nederland over naar het CAK (Centraal Administratiekantoor)

25 berichten aan het bekijken - 31 tot 55 (van in totaal 55)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account