Waarschuwing aan CVZ-verzekerden die buiten Europa willen reizen

This topic has 54 reacties, 15 stemmen, and was last updated 5 years, 3 months geleden by voogdj.

 • Auteur
  Berichten
 • #198324
   Wim Bavelaar
  Bijdrager

  Wie als verdragsgerechtigde (verzekerd via het CVZ in Nederland – College voor Zorgverzekeringen) buiten Europa wil reizen en daarom een reisverzekering met ziektekostendekking afsluit, is hoogstwaarschijnlijk niet tegen ziektekosten verzekerd. Een reisverzekering gaat er gewoonlijk van uit dat men een onderliggende verzekering heeft waarop men, althans een gedeelte, van de ziektekosten kan verhalen. De reisverzekering is voor ziektekosten in principe een aanvullende verzekering. Een aanspraak op zorg via het CVZ voor in Frankrijk wonende verdragsgerechtigden is echter met de European Health Insurance Card beperkt tot Europa, behalve Frankrijk. De CPAM verzorgt de declaraties binnen Frankrijk maar alleen voor kosten die op Frans grondgebied zijn gemaakt.

  Zie verder bericht op de homepage.

  Wim

  #198337
   bosbess
  Bijdrager

  Een beetje late reactie, die voortvloeit uit de discussie over CSG en AWBZ.

  Dus NL verdragsgerechtigden, die zogenaamd “uit solidariteit” voor een ziektekosten verzekering dezelfde premies aan Nederland moeten betalen als inwoners van Nederland, krijgen daarvoor niet het recht op werelddekking dat NL ingezetenen wél hebben.

  Ze ontvangen voor die premies al een zorgpakket in hun woonland dat beduidend minder omvat dan de basisverzekering in Nederland, zodat ze vrijwel verplicht zijn een aanvullende verzekering af te sluiten. Aangezien de premies voor deze aanvullende verzekeringen in Frankrijk met de leeftijd oplopen, rijzen de kosten daarvan voor deze (vrijwel altijd oudere) verdragsgerechtigden de pan uit. Ook is de EU-patiëntenrichtlijn nog steeds niet door NL in wetgeving omgezet (Jan de Voogd in link hierboven), waardoor hun nóg meer verplichte EU-rechten worden onthouden. (Ik heb het dan nog niet eens over landen zoals Spanje, waar verdragsgerechtigden ook nog ziektekostenpremie moeten betalen aan hun woonland, omdat die daar in de belasting is inbegrepen.)

  Over al deze zaken hebben we het eerder al uitvoerig gehad, maar op dit moment is mij niet duidelijk op basis waarvan een NL verdragsgerechtigde geen recht op werelddekking heeft en een NL ingezetene wel. Is dat dan geen verboden onderscheid op grond van woonplaats?

  #198338
   voogdj
  Bijdrager

  “Ook is de EU-patiëntenrichtlijn nog steeds niet door NL in wetgeving omgezet (Jan de Voogd in link hierboven), waardoor hun nóg meer verplichte EU-rechten worden onthouden.”

  Dat onthouden is vooralsnog onjuist, aangezien de Richtlijn pas 25 oktober 2013 in wetgeving van lidstaten hoeft te zijn omgezet. M.i. kunnen betrokkenen zich bovendien nog steeds blijven beroepen op de jurisprudentie van het EHvJ terzake van grensoverschrijdende zorg. Die geeft op enkele punten iets meer rechten dan Vo883/2004.

  #198339
   voogdj
  Bijdrager

  @ Bosbess

  “…, maar op dit moment is mij niet duidelijk op basis waarvan een NL verdragsgerechtigde geen recht op werelddekking heeft en een NL ingezetene wel. Is dat dan geen verboden onderscheid op grond van woonplaats?”

  Reden: de verdragsgerechtigden ontlenen hun rechten aan de Verordening 883/2004. Die heeft bepaald dat de zogeheten pensioenlandzorg zich beperkt tot zorg genoten IN Nederland. Aangezien de verdragsgerechtigden niet verzekerd zijn naar Nederlandse wetgeving hebben ze dan ook niet de volledige dekking die voortvloeit uit de ZVW voor Nederlandse ingezetenen.
  Om te bezien of je aan nationale wetgeving nog grensoverschrijdende zorgrechten kunt ontlenen moet je dus niet bij de Nederlkandse (ZVW of AWBZ) wetgeving zijn, maar bij de Franse. Als daar rechten op grensoverschrijdende zorg in zouden staan, kun je daar als gepensioneerde verdragsgerechtigde een beroep op doen.
  Het lijkt me op de weg van de in Frankrijk wonenden te liggen de Franse wetgeving daarop te analyseren.

  #198340
   bosbess
  Bijdrager

  OK, het zogenaamde vrije verkeer van personen in de EU komt steeds vaker op de tocht te staan, dat is me al langer duidelijk. Maar zonder nadere analyse lijkt het mij toch logisch dat franse burgers, basisverzekerd via de CPAM, al dan niet met reisverzekering verzekerd naar landen buiten de EU kunnen reizen. Dan mag de CPAM volgens EU recht toch geen onderscheid maken tussen direct in Frankrijk verzekerden en verdragsgerechtigden?

  #198341
   Anoniem
  Inactief

  Bosbess, Vorig jaar heb ik het CPAM in Bordeaux gevraagd of ik voor mijn reizen naar Australie verzekert was middels mijn basisverzekering en hun antwoord was JA.
  Alle gemaakte kosten konden bij terugkomst in France gedeclareerd worden.
  Peter

  #198342
   bosbess
  Bijdrager

  Prima Pierro, maar waartoe dienen dan deze alarmerende Waarschuwing en dat grote onderzoek van de FANF?

  #198343
   Anoniem
  Inactief

  Bossbess, Beats me,
  Kan daar geen antwoord op geven, maar since ik hier permanent woon (6 jaar) en bij het CPAM verzekerd ben voor medische kosten,hebben ze al mijn buitenlandse reizen (buiten de EU) gedekt middels dezelfde voorwaarden die in France gelden, dus de vergoedingen zijn gebaseerd op de tarieven en maxima’s die hier gelden.

  Peter

  #198344
   voogdj
  Bijdrager

  “Dan mag de CPAM volgens EU recht toch geen onderscheid maken tussen direct in Frankrijk verzekerden en verdragsgerechtigden?”

  Dat mag volgens mij ook niet, zij het dat binnen de EU de Verordening voorgaat op Franse buitenterritoriale dekking krachtens Franse wetgeving. Dit impliceert voor de verdragsgerechtigden in Frankrijk dat bij medisch noodzakelijke zorg bij verblijf in een derde EU-land dit ten laste komt van CvZ en niet van CPAM.

  Voor reizen buiten Europa moet Frankrijk gelijke behandeling geven aan gepensioneerde verdragsgerechtigden t.o.v. de eigen verzekerden. Het Australie voorbeeld daarna genoemd wijst ook in die richting.

  Het probleem zit hem echter in de reisverzekering. Kort en goed: geldt die gelijke behandelingseis ook voor de reisverzekeraars? Dat is de vraag. VWS heeft in de door jou geciteerde brief aan de FANF gesteld: neen , die gelijke behandeling geldt niet , want reisverzekeraars mogen als particuliere partij volstrekt autonoom bepalen of ze bepaalde groepen wel of niet een reisverzekering aanbieden (en het ligt niet op de weg van de overheid daarin in te grijpen).
  Ik heb echter zo mijn twijfels bij dit antwoord, en zou graag iemand die in het internationale recht heeft doorgeleerd, daarover zijn mening vragen.
  Professor Van der Gronden, Universiteit Nijmegen. lijkt me een mogelijkheid.

  #198345
   bosbess
  Bijdrager

  Ik heb het artikel nog maar een keer doorgelezen en inderdaad, ook volgens “de CPAM” heb je er recht op. “Maar als zo vaak in La France Profonde,” schrijft Wim, “zijn niet alle medewerkers van de CPAM goed op de hoogte gebracht van de specifieke situatie rond de Europese verdragsgerechtigden. Zijn de declaraties eenmaal ingediend, dan wijzen de verantwoordelijke uitvoerders bij de CPAM deze af, omdat sinds 1 mei 2010 slechts zorg wordt vergoed die binnen het Franse grondgebied is verleend. Ook reisverzekeraars kunnen verkeerd informeren omdat men niet goed op de hoogte is.”

  Wat dan volgt is me niet helemaal duidelijk. Guido Smoorenburg heeft bij vier franse reisverzekeraars geïnformeerd en die bleken allemaal in de veronderstelling dat verdragsgerechtigden niet CPAM-verzekerd zijn bij verblijf buiten Frankrijk. Omdat hun reisverzekering wat ziektekosten betreft uitsluitend een aanvullend karakter heeft, willen ze die niet afsluiten met verdragsgerechtigden. En als die toch is afgesloten vergoeden ze niet.

  Ik zou dan denken: onderneem stappen om deze reisverzekeraars ervan te overtuigen dat ze niet juist zijn geïnformeerd. In plaats daarvan heeft Guido Smoorenburg kontakt gezocht met verzekeraars die tegen een hoge(re) premie wél een reisverzekering willen verstrekken aan mensen zonder basisverzekering. Maar dat laatste is dus helemaal niet aan de orde! Waarom dan een dure ziektekostenverzekering afsluiten via een reisverzekeraar? Het is zelfs verboden om eenzelfde risico dubbel te verzekeren.

  Wat je laatste vraag betreft, die zou interessant zijn als er sprake was van verboden discriminatie op grond van nationaliteit. Daarvan is hier geen sprake. Dat (vergoedingen aan) verdragsgerechtigden door franse reisverzekeraars worden geweigerd berust op onwetendheid. De enige remedie is dus voorlichting. Door de FANF (?) aan de franse overkoepelende organisatie van verzekeraars.

  #198374
   Belle
  Bijdrager

  @ Bosbees, Ik lees iets heel anders: Je bent juist niet verzekerd voor ziektekosten buiten Europa. Die informatie haal ik dan niet uit de derde alinea, want die is voor tweeërlei wijze uitlegbaar, maar de de laatste alinea van het artikel, mvg Angela

  #198373
   bosbess
  Bijdrager

  Dag Angela, dat artikel is hoogst verwarrend. Daar komt nog bij dat ik niet weet wat je met de laatste alinea bedoelt, want daarin gaat het alleen over reisverzekeringen die niet een “onderliggende basisverzekering” eisen.

  In ieder geval zit het volgens mij zo: De CPAM mag volgens EU recht geen onderscheid maken tussen Fransen en (nederlandse) verdragsgerechtigden. Als je de CPAM opbelt, staat er in het artikel, “loop je grote kans te horen te krijgen”(?) dat de CPAM ziektekosten buiten de EU vergoedt. (Dat is ook niet meer dan logisch, want daar zijn ze toe verplicht.) Maar, vervolgt het artikel lekker duidelijk, toch krijg je die vergoeding als verdragsgerechtigde vaak niet, omdat “ze” (van de CPAM) in La France Profonde vaak een beetje achter lopen. Om dan even verderop te melden dat kleine declaraties “nog wel eens” toch worden uitgekeerd. Dit artikel, rechtstreeks overgenomen van de FANF, is dus niet alleen slecht geschreven maar het raakt bovendien juridisch kant noch wal. De schrijver heeft zich alleen maar gebaseerd op enkele door hem gepleegde telefoontjes en heeft er kennelijk zelfs niet aan gedacht om een EU deskundige te raadplegen.

  Als de CPAM (al dan niet in La France Profonde) een declaratie afwijst, moet je daartegen protesteren. Als verdragsgerechtigde heb je evenveel rechten als Fransen. Het is dus totaal overbodig om een andere dan een aanvullende reisverzekering af te sluiten. En als die na de reis weigert uit te keren, dan moet ook daar tegen worden geprotesteerd.

  Het is aan de FANF om een en ander met de CPAM en de reisverzekeraars op te nemen, niet om zich eenvoudigweg neer te leggen bij bestaande onjuiste praktijken en daar dan “oplossingen” voor te gaan zoeken. En het is zeker niet de taak van de FANF om Nederlanders onnodig bang te maken en dure reisverzekeringen aan te praten.

  Tenzij er een EU verordeningsartikel bestaat op grond waarvan dat onderscheid tussen Fransen en verdragsgerechtigden mag worden gemaakt. Maar dat hadden we hier dan allang van Jan de Voogd te horen gekregen.

  #198371

  Goedemiddag, de Franse verzekerden zijn alleen maar verzekerd in landen buiten Europa ter hoogte van de uitkeringen in Frankrijk. Er is geen verdrag tussen bijvoorbeeld Frankrijk en de USA. De kosten in de States kunnen hoog oplopen, je kunt helaas niet veel vergoeding verwachten voor de uitgaven(nog geen 10% in veel gevallen). De reisorganisaties raden dan ook altijd aan een extra verzekering af te sluiten. Alles eerst betalen en zien of er terugbetaald wordt: een urgent bezoek aan de tandarts in Australie (twee jaar geleden) is nog steeds in behandeling!
  Dit heb ik uit de Routard.com (weet nog niet hoe een link te plaatsen)

  #198372
   HP
  Bijdrager

  De reacties op het bericht van Wim zijn niet allemaal even to the point.
  De zaak is, dat wanneer je in NL een reisverzekering afsluit, dan kost dat nauwelijks iets, een doorlopende reisverzekerings is iets duurder, maar ook zeer goedkoop. Dat komt omdat de NL reisverzekeringen een afspraak hebben met de NL zorgverzekeraars, om de spoedeisende zorg door te mogen declareren aan de zorgverzekeraars. Dat deel van de zorg is een deel in het basispakket, waardoor iedere aanvrager daarvoor verzekerrd is. De Nederlandse reisverzekeraars hebben niet zelf een reisverzekering voor mensen die geen nederlandse baisisverzekering hebben, maar een assurantie agent doet dat wel, net zoals in Frankrijk. Dus niets bijzonders, ook geen discriminatie en het is al jaren zo. In Frankrijk en in Nederland heb ik altijd al een reisverzekering afgesloten bij de Europese (AXA denk ik), die geen korting verleend voor het niet zelf te behoeven te betalen van spoedeisende hulp in het buitenland. Is duurder, dat wel, maar je moet zo’n verzekering verstandig uitkleden. Het gaat erom dat de NL zorgverzekeraars gewoon coulanter zijn naar hun eigen klanten en dat het in NL eenvoudiger is om tot een werkbare sfspraak te komen.
  Wat in Frankrijk ontbreekt is, dat de CPAM niet bereid is om een declaratieregelimng te treffen met andere Europese verzekeraars; waarschijnlijk, omdat de correspondentie niet in het Frans kan plaatsvinden. Ook in Nederland wordt het Nederlandse kosten niveau aangehouden bij vergoeding, alleen vaak bij een iets hogere polis wordt vergoed volgens het gebruikelijke tarief ter plaatse.

  #198356
   bosbess
  Bijdrager

  “The point” van deze discussie is, HansPiet, of de CPAM al dan niet onderscheid maakt/mag maken tussen Fransen en verdragsgerechtigden (van welke nationaliteit ook). Dat heeft helemaal niets met NL te maken. Wel van belang is om tevoren te weten in welke landen buiten de EU/EER de CPAM de gemaakte zorgkosten vergoedt (op basis van bilaterale verdragen).

  Overigens is NL van plan om de zorg buiten de EU/EER helemaal uit het basiszorgpakket te halen (voor de AWBZ al ingegaan), desnoods door bilaterale verdragen op te zeggen, getuige de laatste alinea van een brief van 1 oktober 2012 van de Minister van VWS aan de Tweede Kamer:

  “Wijziging AWBZ en Zvw
  Op het terrein van de AWBZ en de Zvw worden er stappen gezet om het zorggebruik buiten de Europese Unie te beperken. Voor de AWBZ treedt in dat kader de Wet AWBZ-zorg buitenland op 1 januari 2013 in werking. Tevens is er een wetsvoorstel in voorbereiding om de zorgkosten die gemaakt zijn buiten Europa niet langer op grond van de Zvw te vergoeden. Om deze beëindiging van de werelddekking van de Zvw te effectueren moet tevens een aantal bilaterale verdragen worden aangepast. Hiervoor is instemming van de verdragspartner vereist. Stemt de verdragspartner niet in dan overweegt de regering opzegging van het verdrag.”

  Als dat doorgaat zal voor NL verzekerden die buiten de EU/EER reizen, altijd een volledige, dus dure, reisverzekering noodzakelijk zijn.

  #198370
   voogdj
  Bijdrager

  @Bosbess

  “Het is zelfs verboden om eenzelfde risico dubbel te verzekeren.” Dat is het onder Nederlandse wetgeving althans niet. Er zijn dan wettelijke of contractuele bepalingen die de voorrang van vergoeden bepalen. Zou dat in Frankrijk anders zijn?

  #198355
   voogdj
  Bijdrager

  @Bosbess
  wat betreft je vraag of gepensioneerde verdragsgerechtigden jegens hun woonland in dezelfde zorgverzekeringstechnische positie verkeren (of ze dus gelijke zorgrechten hebben) is mijn antwoord : ja.
  Ik citeer daartoe art. 24 lid 1 Vo883/2004:

  Gepensioneerden zonder recht op verstrekkingen krachtens de
  wetgeving van de lidstaat van de woonplaats
  Artikel 24
  Tekst van het artikel
  1. Degene die een pensioen ontvangt krachtens de wetgeving van een of meer lidstaten en geen recht heeft op verstrekkingen krachtens de wetgeving van de lidstaat waar hij woont, ontvangt desalniettemin verstrekkingen voor zichzelf en zijn gezinsleden voorzover hij hierop recht zou hebben krachtens de wetgeving van de lidstaat, of van minstens een van de lidstaten die voor zijn pensioenen bevoegd is, indien hij in die lidstaat zou wonen.De verstrekkingen worden voor
  rekening van het in lid 2 bedoelde orgaan verstrekt door het orgaan van de woonplaats alsof de betrokkene recht had op pensioen en verstrekkingen krachtens de wetgeving van die lidstaat.

  Echter de Commissie Verzekeringsaangelegenheden deelt mijn mening niet, gezien deze uitleg:

  “Wat houdt dit artikel in?
  Ontvangt een gepensioneerde een pensioen van een lidstaat én heeft hij in zijn woonland geen (wettelijk) recht op medische zorg? Dan heeft hij dat recht in zijn woonland wel, als hij in het ‘pensioenland’ een wettelijk recht zou hebben op medische zorg als hij daar zou wonen. Hij ontvangt de medische zorg in zijn woonland alsof hij daar verzekerd is. Hij heeft daardoor dezelfde
  aanspraken op deze zorg in zijn woonstaat als de ‘eigen’ verzekerden in die lidstaat. Dat geldt ook voor zijn gezinsleden. De kosten van de medische zorg in de woonstaat zijn voor rekening van de lidstaat die het pensioen uitkeert.”

  Merk dus op dat de CVA de gelijkstelling met “Frans-verzekerden” uitdrukkelijk beperkt tot het Franse grondgebied en niet daarbuiten. Ik ben van mening dat dit onterecht is.
  Ik wijs ook maar eens op de andere redactie van art. 17 Vo883/2004 dat over verzekerden onder het stelsel van een andere lidstaat dan hun woonstaat gaat. Dat is namelijk evident anders geformuleerd, namelijk wel met een beperking van territorialiteit, en daar zit ook een logica achter:

  “Recht op verstrekkingen als de woonplaats niet in de bevoegde lidstaat
  ligt
  Artikel 17
  Tekst van het artikel
  Een verzekerde en zijn gezinsleden die in een andere lidstaat dan de bevoegde lidstaat wonen, hebben in de lidstaat van hun woonplaats recht op verstrekkingen die voor rekening van het bevoegde orgaan worden verleend door het orgaan van de woonplaats, volgens de door dit orgaan toegepaste wetgeving, alsof zij krachtens die wetgeving verzekerd waren.”

  Met andere woorden: reisverzekeraars kunnen ervan uitgaan dat in Frankrijk wonende verdragserechtigde gepensioneerden en hun gezinsleden op dezelfde wijze als Frans verzekerden kunnen terugvallen op de basisdekking van de Franse zorgwetgeving, ook bij reizen buiten Frankrijk. Dat wil zeggen: voorzover eenzijdig uit Franse wetgeving of de bilaterale verdragen met Frankrijk een dekking voor kosten buiten Frankrijk voortvloeit.

  Zowel CPAM als de reisverzekeraar zouden op die stelling van voorliggende basisvoorziening krachtens Franse wetgeving aangesproken moeten kunnen worden. Dit in afwijking van de opvatting van de CVA. Die is volgens mij namelijk te restrictief.

  Eeen punt is nog wel het eerder door mij genoemde: weliswaar zou CPAM niet mogen discrimineren , maar geldt dat ook voor de reisverzekeraars die immers geen verplichting tot contracteren hebben?

  Dat CPAM niet wenst op te komen voor kosten bij verblijf in een andere EU lidstaat is echter begrijpelijk. Krachtens art. 27 Vo883/2004 dient de pensioenstaat dat bij voorrang te doen.

  #198346
   voogdj
  Bijdrager

  Voor mijn standpunt pleit bovendien het Gottardo arrest (C-55/00) dat geen discriminatie van andere EU-onderdanen dan de Franse toelaat in de bilaterale verdragen die Frankrijk met derde landen heeft afgesloten. Duidelijk is dat indirecte discriminatie op de loer ligt als verdragsgerechtigde gepensioneerden zouden worden afgesloten van de werking van de Franse bilaterale verdragen.

  #198353
   bosbess
  Bijdrager

  Bedankt voor je uitgebreide uitleg, Jan. Wat de dubbele verzekering betreft: ik had me niet zorgvuldig uitgedrukt. Je kunt een risico inderdaad wel dubbel verzekeren, maar je kan maar van één verzekeraar schade uitgekeerd krijgen.

  #198354
   voogdj
  Bijdrager

  Ter aanvulling. Ook de formuleringen van het Van der Duin arrest van het EHvJ (C-156/01) duiden er mijns inziens uitdrukkelijk op dat de vraag of buiten het territorium van het woonland aan de gepensioneerde verdragsgerechtigde rechten op verstrekkingen ter beschikking staan in eerste instantie naar de woonlandwetgeving moet worden beoordeeld. Dat dan in Vo883/2004 voor verblijf in derde Lidstaten andere procedures en verdelingen van de bevoegdheden tussen woonstaat en pensioenstaat zijn vastgelegd dan in Vo1408/71 heeft geen invloed op de competentie van de woonstaat voor verstrekkingen buiten Europa zo daar in de eigen wetgeving rechten voor verzekerden zijn vastgelegd. Op dit punt verschilt art. 28 Vo1408/71 ook niet van art. 24 Vo883/2004.

  Merk ten slotte op dat de pensioenlandzorg (zie: art. 27 Vo883/2004) , dus rechten op zorg in het pensioenland Nederland , uitdrukkelijk wel beperkt is tot zorg op het grondgebied van Nederland. “Buitenterritoriale pensioenlandzorg” kent de verordening niet toe en dat kan dus ook niet tegengeworpen worden aan buiten-Europese zorg aan gepensioneerde verdragsgerechtigden op grond van de woonlandwetgeving.

  Blijft nog de vraag welke kosten buiten Europa en in welke landen aan Franse verzekerden (door CPAM) moeten worden vergoed op grond van Franse wetgeving of bilaterale verdragen (en tegen welke vergoedingsnormen: Franse tarieven of tarieven van het verblijfsland?). Zowel CPAM als reisverzekeraars zouden daar inzicht in moeten hebben.

  #198369
   Jaap Pijpe
  Bijdrager

  Het volgende staat op de site van Ameli/CPAM. Daar uit maak ik op, dat “we” dus verzekerd zijn zoals ook de Fransen en het dus goed is een aanvullende reisverzekering te sluiten. En dan wellicht een Franse. U zou in Nederland wonend denk ik ook niet een Duitse reisverzekering sluiten. Hoewel ik moet toegeven, dat ik in het pakket van mijn NL bank een goede reisverzekering heb zitten, die aangeeft, dat als ik niet in NL woon maar in een ander land, voor de uitleg van de regels van het contract daar waar Nederland staat, het woonland moet lezen.

  (let op, dit is de tekst voor vakantiegangers naar niet EU/EEE landen)

  Vous voyagez hors de l’Union européenne

  Seuls les soins urgents imprévus pourront éventuellement être pris en charge par votre caisse d’Assurance Maladie.
  Dans ce cas, vous devez régler vos frais médicaux sur place. Conservez les factures et justificatifs de paiement et présentez-les, à votre retour, à votre caisse d’Assurance Maladie. Au vu des justificatifs, le médecin conseil de votre caisse d’Assurance Maladie appréciera si vous étiez ou non dans une situation d’urgence. Il vous accordera alors ou non le remboursement de vos soins, dans la limite des tarifs forfaitaires français en vigueur.

  À noter : le montant du remboursement qui vous sera versé ne pourra excéder le remboursement qui vous aurait été accordé si les soins avaient été dispensés en France.
  Avant de partir

  Renseignez-vous sur l’état sanitaire du pays et vérifiez les frais médicaux qui resteront à votre charge.
  Dans certains pays, les frais médicaux coûtent très cher. Il est donc recommandé de souscrire un contrat d’assistance ou d’assurance, qui garantit le remboursement des frais médicaux engagés et le rapatriement sanitaire, en cas de maladie à l’étranger.

  Pour vous renseigner, vous pouvez contacter :

  Votre caisse d’Assurance Maladie.
  Votre assureur.
  Votre agence de voyage.
  Le ministère des Affaires étrangères et européennes (voir « Sites utiles » ci-contre).
  Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (voir « Sites utiles » ci-contre).

  #198352
   voogdj
  Bijdrager

  @ jaap. “Daar uit maak ik op, dat “we” dus verzekerd zijn zoals ook de Fransen en het dus goed is een aanvullende reisverzekering te sluiten. “

  Waaruit leid je die gelijkstelling af?

  #198326
   Jaap Pijpe
  Bijdrager

  @Jan

  Goede vraag. Ik meen dat te kunnen opmaken uit het feit, dat er in het geheel niet wordt gesproken over soorten verzekerden. Niet in de geciteerde tekst en niet elders op de site.
  Ik ga er dus van uit (ja ik weet dat info op sites geen rechten geeft), dat er geen discriminatie naar soort verzekerde plaatsvindt.
  Dat neemt niet weg dat eerder gemaakte opmerkingen over locale CPAMs, dat men de regels op eigen wijze interpreteert, waar zijn. Reden voor hen die dat overkomt, de betreffende functionaris te verwijzen naar bv onderhavige informatie op de Ameli-site.
  Ik denk dus met een aantal anderen in dit draadje, dat er reden is voor ons (bv FANF) om de zaak voor te leggen aan de Franse CPAM autoriteiten, als er vermoed wordt, dat er niet conform de Ameli-site wordt gehandeld.

  Het is inderdaad m.i. een woonland probleem en niet een pensioenlandprobleem.

  #198351
   voogdj
  Bijdrager

  @ Jaap

  Ik zou zeggen: en voorleggen aan de CPAM autoriteiten, en de kleine lettertjes in de polisvoorwaarden van de reisverzekeraars bekijken. In Duitsland vond ik een reisverzekeraar die uitdrukkelijk stelt dat er een voorliggende basisdekking in Duitsland moet zijn van wettelijke of vergelijkbare aard, waaruit goed af te leiden valt dat er gelijkstelling is tussen de wettelijke “Krankenversicherten” en de gepensioneerde verdragsgerechtigden (en hun gezinsleden). Zou inderdaad een taak voor ICNG en Fanf kunnen zijn om het verder uit te zoeken.

  #198350

  Jaap: bij welke NL bank heb jij je reisverzekering afgesloten?

  #198348
   Jaap Pijpe
  Bijdrager

  Zie persoonlijk bericht.

  #198330
   Belle
  Bijdrager

  Tja prachtig allemaal, maar als ik nu naar Thailand wil reizen, wat moet ik dan concreet doen, zonder in allerlei discussies met de CPAM en reisverzekering te treden. Ben ik nu wel of niet verzekerd volgens de eisen/voorwaarden van de reisverzekering in Frankrijk? Moet ik nu wel of niet een dure OOM/April verzekering afsluiten of niet???

  #198331
   Wim Bavelaar
  Bijdrager

  Een websitebezoeker meldde hierover nog het volgende:
  CPAM Vaucluse schrijft mij in antwoord op mijn vraag vanwege een reis naar Z.Afrika:
  “Je vous informe qu’il n’existe pas de convention entre la France et l’Afrique; en cas de séjour dans ce pays vous devrez regler les soins de maladie et nous adresser les factures à votre retour pour remboursement en soins inopinés”
  Dus vergoeding van kosten voor onverwachte zorgkosten in een ver vreemd land.

  Wim

  #198332
   voogdj
  Bijdrager

  De vraag is wel of dit antwoord van CPAM Vaucluse gericht was aan een “verdragsgerechtigde”ten laste van CVZ of een ander land. En of dit gedeeld wordt door door andere CPAM’s.

  #198333
   bosbess
  Bijdrager

  Er bestaat maar één CPAM, die verschillende vestigingen heeft, verspreid over Frankrijk. Deze CPAM mag geen onderscheid maken tussen verzekerden van franse nationaliteit en EU verdragsgerechtigden. Dat mogen de diverse vestigingen dus ook niet. In dat verband wijs ik nog even op de bijdrage van 26-02 door Pierro, die meldde dat de CPAM Bordeaux de door hem gemaakte ziektekosten in Australië volledig vergoedde. Ik weet niet of er tussen Australië en Frankrijk een ziektekostenverdrag bestaat, maar wat Wim meldt over de vergoeding door de CPAM Vaucluse van ziektekosten gemaakt in een niet-verdragsland is in ieder geval opmerkelijk.

  Wat de vraag van Belle betreft: als je er geen zin in hebt om na de vakantie misschien problemen te krijgen met je CPAM-vestiging en daardoor ook met je reisverzekering, kan je voor je eigen gemoedsrust natuurlijk een dure volledige reisverzekering afsluiten. Een goed idee lijkt me in dat geval toch wat Wims “websitebezoeker” uit de Vaucluse heeft gedaan: je vraagt de CPAM van je woonplaats tevoren schriftelijk hoe je eventueel te maken ziektekosten in Thailand kunt declareren. Uit het antwoord blijkt dan vanzelf of je al dan niet moeilijkheden kunt verwachten. Op basis daarvan kan je dan de beslissing nemen die jou het beste lijkt.

30 berichten aan het bekijken - 1 tot 30 (van in totaal 55)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account