Re: Waarschuwing aan CVZ-verzekerden die buiten Europa willen reizen

#198367
 voogdj
Bijdrager

Betreft: Medische zorg buiten de EU

Vraag gesteld Ria Oomen-Ruijten (PPE) in Europees Parlement met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Europese Commissie, 18 juli 2013 E-008827-13

Een Nederlander met een pensioen uit Nederland woont in Frankrijk. De Nederlander is verplicht verzekerd voor zorg in Nederland. In Frankrijk heeft hij recht op zorg, ten financiële laste van Nederland, omdat hij daar woont (via de CPAM — Caisse Primaire d’Assurance Maladie). Wanneer deze Nederlander op vakantie gaat naar een land buiten de EU en gebruik moet maken van de medische zorg, ontstaan er problemen. Geen enkele instantie, noch de Nederlandse, noch de Franse, wil de kosten op zich nemen. De CPAM wil alleen de medische kosten gemaakt in Frankrijk vergoeden. Kosten gemaakt in andere landen, binnen of buiten de EU, komen volgens hen voor rekening van Nederland. De Nederlandse CVZ wil alleen de medische kosten gemaakt in een EU-land vergoeden. Medische kosten buiten de EU komen volgens hen voor rekening van de CPAM. Wanneer hij een reisverzekering afsluit wordt het probleem niet opgelost: deze betaalt alleen als ook de onderliggende verzekering als eerste uitkeert, dus CPAM of CVZ. Dit probleem ontstaat als Nederland geen socialezekerheidsverdrag heeft afgesloten met landen.
1. Indien een in Frankrijk wonende gepensioneerde tijdelijk verblijft in een lidstaat waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag heeft afgesloten, moet Nederland (pensioenland) dan de kosten vergoeden?
2. Indien een in Frankrijk wonende gepensioneerde tijdelijk verblijft in een lidstaat waarmee Nederland geen socialezekerheidsverdrag verdrag heeft afgesloten, moet Nederland (pensioenland) dan de kosten vergoeden op grond van het principe „werelddekking”?
3. Indien het antwoord op vraag 1 en/of 2 „ja” is, op welke administratieve wijze moeten de kosten dan vergoed worden? Moet betrokkene de kosten declareren bij het woonland (Frankrijk) of bij het pensioenland (Nederland)?
4. Indien het antwoord op vraag 1 en/of 2 „neen” is, moeten de kosten dan door de Franse ziektekostenverzekering — overeenkomstig de Franse wetgeving — vergoed worden?

Antwoord van de heer Andor namens de Commissie, d.d. 5 september 2013 E-008827/2013

De Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels bespreekt momenteel de tekst van een ontwerpaanbeveling om duidelijkheid te scheppen in het in de vraag aan de orde gestelde vraagstuk. Binnen de Administratieve Commissie bestaat algemene overeenstemming dat de verantwoordelijkheid voor medische zorg in derde landen voor personen die buiten de bevoegde lidstaat woonachtig zijn, bij de bevoegde lidstaat blijft berusten. Dit betekent dat een in Frankrijk wonende Nederlandse gepensioneerde voor wie Nederland de bevoegde lidstaat is, voor alle medische zorg die in een niet-EU land is verstrekt, wordt vergoed overeenkomstig de Nederlandse wetgeving of overeenkomstig de bepalingen van een bilaterale overeenkomst (in het geval Nederland een bilaterale overeenkomst met het derde land is overeengekomen). De Franse zorgverzekeraars daarentegen hoeven op grond van de artikelen 17 en 24, lid 1, tweede zin, van Verordening (EG) nr. 883/2004 slechts medische zorg te verstrekken aan personen die in Frankrijk zijn ingeschreven door middel van een door een Nederlands orgaan in overeenstemming met de wettelijke voorschriften afgegeven meeneembaar S1-document. Zij verstrekken deze zorg voor rekening van het bevoegde Nederlandse orgaan.
Dit betekent ook dat aanvragen voor de vergoeding van in derde landen verstrekte medische behandelingen door de betrokkene rechtstreeks bij zijn of haar bevoegde orgaan moeten worden ingediend

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account