Wetsvoorstel tot wijziging vrijwillige inkoopregeling AOW.

This topic has 7 reacties, 2 stemmen, and was last updated 6 years geleden by voogdj.

 • Auteur
  Berichten
 • #198500
   OEVVD
  Bijdrager

  Beste mensen,

  Hier is het voorstel om deze vrijwillige inkoopmogelijkheden drastisch in te perken.

  Wij zullen dus hierna dit alles eens onder het vergrootglas leggen en dan bespreken hoe en voor wie dit problemen zou kunnen geven.

  Met dank aan de Heer Jan de Voogd die hierover publiceerde op de website forum zorgverzekering uitpandigen.

  Uit deze brief van Minister SZW aan 2de Kamer:

  Datum 24 maart 2014 Betreft Vrijwillige verzekering AOW over een afgelopen periode

  “Nadere voorwaarden aan inkoop
  Via een wetsvoorstel tot wijziging van de AOW worden drie nieuwe voorwaarden aan het inkopen van ontbrekende verzekeringsjaren gesteld. Allereerst is het voorstel om aan de huidige voorwaarde, dat men verplicht verzekerd moet zijn voor de AOW, toe te voegen dat men ook werkzaamheden verricht in Nederland op het moment van inkoop. Dit betekent dat iemand die wel verplicht verzekerd is, maar enkel in Nederland woont en niet werkt, niet kan inkopen. Men moet een actieve bijdrage leveren aan het socialezekerheidsstelsel in Nederland. De band met Nederland moet ook tot uiting komen in de duur van verzekering en van arbeid. Daarom is in de tweede plaats het voorstel dat men minstens 5 jaar verplicht verzekerd is geweest en minstens 5 jaar arbeid heeft verricht. Tijdvakken dat men elders in de EU verplicht verzekerd was en werkte worden conform Verordening (EG) nr. 883/2004 samengeteld voor deze duureis. In de derde plaats kan men alleen inkopen over het aantal jaren dat men niet elders een wettelijk verplichte ouderdomsverzekering had. Deze eis vloeit eveneens voort uit Verordening (EG) nr. 883/2004. Hoofdregel van de verordening is immers dat iemand maar in één lidstaat en niet dubbel verzekerd kan zijn over dezelfde periode. Het bedoelde wetsvoorstel zal binnenkort voor spoedadvies aan de Afdeling advisering van de Raad van State worden voorgelegd. Ik streef er naar het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk bij Uw Kamer in te dienen.
  Verhoging minimumpremie inkoop
  De verhoging van de verschuldigde minimumpremie in geval van inkoop van ontbrekende verzekeringsjaren wordt vormgegeven in een besluit tot wijziging van het Besluit Wfsv, waarvan het ontwerp hierbij is gevoegd. Voor de minimumpremie wordt niet meer uitgegaan van het feitelijk inkomen in het verleden en het premiepercentage in het verleden. Voorgesteld wordt de minimumpremie over elk in te kopen jaar gelijk te stellen aan de premie die behoort bij het actuele, dat wil zeggen op het tijdstip van de indiening van de aanvraag geldende, wettelijk minimum (jeugd) loon (WML) over een kalenderjaar in Nederland. De minimumpremie voor een inkoper in 2014 wordt dan voor in te kopen jaren boven de 23-jarige leeftijd € 2.408 per in te kopen jaar. De voorgestelde nieuwe minimumpremie geldt ook indien de maximumpremie in het verleden onder deze nieuwe minimumpremie ligt. Had de aanvrager in een in te kopen jaar de leeftijd van 23 jaar nog niet bereikt, dan wordt uitgegaan van de op het moment van inkoop geldende Nederlandse wettelijke minimumjeugdlonen.”

  “Inwerkingtredingsdatum en bekendheid
  De voorgestelde verhoging van de minimuminkooppremie en de voorgestelde nadere eisen aan de AOW-inkoopregeling kunnen er toe leiden dat, zonder maatregelen, een eenmalige toeloop ontstaat op deze regeling zolang de huidige gunstigere voorwaarden van toepassing zijn. Dit is zeer ongewenst, omdat daarmee de kans op onbedoeld gebruik en ongewenst lage inkooppremies toeneemt, een effect dat deze maatregelen juist beogen tegen te gaan. Daarom treedt dit voorstel in werking met terugwerkende kracht tot en met 24 maart 2014. Op die dag verscheen het persbericht over de besluitvorming van de Ministerraad waarin de gevolgen voor betrokkenen toegelicht zijn. Zij zijn ook bekend gemaakt via Rijksoverheid.nl. De SVB heeft burgers die te maken krijgen met de wijzigingen voorgelicht via haar website.
  De SVB is gevraagd om op de nieuwe wetgeving te anticiperen vanaf de dag waarop dit wetsvoorstel nadat het tot wet is verheven met terugwerkende kracht in werking zal treden. Dit betekent dat alle aanvragen voor inkoop van AOW die voor die dag bij de SVB zijn binnen gekomen in behandeling zijn genomen op grond van de thans nog geldende wet- en regelgeving. De aanvragen op of na die dag worden door de SVB, vooruitlopend op de totstandkoming en inwerkingtreding met terugwerkende kracht van wetsvoorstel en besluit, behandeld op grond van respectievelijk de AOW en het Besluit Wfsv, zoals die door wetsvoorstel en besluit zullen komen te luiden.
  Voor de inwerkingtreding wordt dus afgeweken van het uitgangspunt dat een regeling onmiddellijke werking heeft. Volgens de toelichting op Aanwijzing 167 van de Aanwijzingen voor de regelgeving kan een reden voor het toekennen van terugwerkende kracht de noodzaak zijn tot het plotseling laten gelden van een nieuwe regeling om te voorkomen dat burgers maatregelen treffen waardoor de regeling haar beoogde effect ontbeert of zelfs een tegenovergesteld effect sorteert. Dit wordt het aankondigingseffect genoemd. Er is sprake van een noodzaak om, zoals hierboven gezegd, te voorkomen dat in de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding een toeloop op de vrijwillige verzekering zou ontstaan, waardoor de voorgestelde wijziging deels zijn effect zou missen. De indiening van het wetsvoorstel en de voorhangprocedure voor het besluit hebben immers tevens als gevolg dat de mogelijkheid de AOW-inkoopregeling op deze onbedoelde wijze te gebruiken breder bekend wordt. Het kabinet wijst er daarbij op dat de voorgestelde wijziging alleen van betekenis is voor personen die zich op of na de hiervoor bedoelde datum vrijwillig willen verzekeren en dat er voor personen die op die datum al vrijwillig verzekerd zijn niets verandert.
  De Eerste Kamer heb ik gelijktijdig geïnformeerd in een brief van gelijke strekking. Het streven is de wet- en regelgeving in werking te laten treden met ingang van 1 juli 2014 en terug te laten werken tot en met de dag van publicatie van het persbericht. De Staatssecretaris van Sociale Zaken
  en Werkgelegenheid,”

  #198501
   OEVVD
  Bijdrager

  En beste mensen wat betekent dat nu in de praktijk en voor wie gaat er wel of niet iets veranderen.

  Bij de vrijwillig voortgezette AOW betaling verandert er niets. Noch in de regeling, noch in de hoogte van de premies. Dat geldt dus voor EMIGRANTEN.

  Bij de inkoopregeling in de AOW verandert er dus van alles. Dat geldt dus voor IMMIGRANTEN.

  Hier zijn een paar voorbeelden – gewoon een paar plaatjes van verschillende situaties :

  De vraag voor Jan met de pet is hoe werkt dat nou in mijn situatie ? En dan is het eigenlijk simpel.

  1) Jan die al geemigreerd is en er vrijwillig AOW bijkoopt kan dat blijven doen en op grond van zijn gering inkomen kost hem dat 522 euro per jaar. Daar verandert er niets.

  2) Piet die volgend jaar met vroegpensioen wil gaan en in Frankrijk of Spanje wil gaan wonen en die ook een minimum inkomen heeft hoeft zich ook geen zorgen te maken.
  Hij zal zich ook nog vrijwillig 10 jaar lang voortgezet vrijwillig kunnen bijverzekeren voor de AOW – op grond van zijn geringe inkomen kost hem dat ook 522 euro per jaar.

  3) Kees met de hoed die ook volgend jaar met vroegpensioen gaat maar die een bedrijfspensioen heeft van 30 Mille zou zich ook kunnen bijverzekeren maar hij zal wel gek zijn als hij dat doet. Zijn premie is zo hoog dat hij dat er nooit uitkrijgt al wordt hij 100.

  4) Barend die nooit in Nederland heeft gewerkt – maar er wel tot zijn 23 ste heeft gewoond – kan zich niet meer indekken voor de AOW. Zou hij twee jaar in Nederland hebben gewerkt en bij elkaar 4 jaar in andere EU landen dan kan hij dat nog wel maar dat kost hem dan minimum 2400 euro per jaar. Dat krijgt hij er nooit uit.

  Er zijn natuurlijk heel veel verschillende scenarios te bedenken. Maar in principe is er dus voor Nederlanders in andere EU landen die al geemigreerd zijn of die dat nog willen doen en dan de AOW vrijwillig willen bijverzekeren geen vuiltje aan de lucht.

  #198502
   OEVVD
  Bijdrager

  Nog even voor de goede orde. Dit is dus de regeling waar Nederland nu veranderingen in wil aanbrengen en niet in de regeling voor de vrijwillige voortzetting van de AOW premiebetaling.

  Dus voor IMMIGERANTEN. Te vinden op de website van de SVB. INKOOPREGELING AOW.

  Als u in Nederland woont of werkt: inkoopregeling AOW
  Inhoud
  Wat is AOW 2
  Waarom gebruikmaken van de inkoopregeling AOW 2
  Voor wie is de inkoopregeling AOW 2
  Hoe lang kunt u AOW inkopen 3
  Wat kost het 3
  Vanaf wanneer kunt u de inkoopregeling AOW aanvragen 4
  Hoe kunt u de inkoopregeling AOW aanvragen 4
  Hoeveel is de AOW 4
  Wilt u meer informatie

  #198503
   voogdj
  Bijdrager

  @OEVVD. Ik citeer

  ” 4) Barend die nooit in Nederland heeft gewerkt – maar er wel tot zijn 23 ste heeft gewoond – kan zich niet meer indekken voor de AOW. Zou hij twee jaar in Nederland hebben gewerkt en bij elkaar 4 jaar in andere EU landen dan kan hij dat nog wel maar dat kost hem dan minimum 2400 euro per jaar. Dat krijgt hij er nooit uit.”

  Dit is,anders dan je vorige drie voorbeelden, erg onduidelijk. Waar heb je het over: is Barend geimmigreerd in Nederland of geemigreerd, en zo ja naar welk land? Is dat recent, of langer geleden? Hoe het dan met bijverzekeren voor AOW zit is erg van dergelijke omstandigheden afhanbkelijk.

  #198504
   OEVVD
  Bijdrager

  @Jan, Het spijt me dat ik niet duidelijk was. Ik vul het voorbeeld aan :

  Barend heeft tot zijn 23 ste in Nederland gewoond en gestudeerd en een beetje feest gevierd zoals wij dat vroeger deden. Hij heeft er dus nooit gewerkt. Op zijn 23 ste is hij naar Duitsland vetrokken en heeft daar 2 jaar gewerkt. Daarna is hij naar de UK vetrokken en heeft daar 8 jaar gewerkt. Nu is hij teruggekeerd naar Nederland en gaat daar aan het werk.
  Hij heeft dus 6 AOW jaren want hij heeft van zijn 17 e tot zijn 23 e in Nederland gewoond MAAR NIET GEWERKT. Nu mist hij 10 jaren AOW opbouw – de 10 jaren dat hij elders in de EU gewerkt heeft. Hij zou die willen inkopen maar dat kan hij dus niet meer op grond van het feit dat nu in deze wetgeving staat dat hij 5 jaar in Nederland gewerkt moet hebben.

  En nu het tweede voorbeeld. Dezelfde Barend (Barend II) heeft in Nederland wat gestudeerd en is op zijn 21 ste gaan werken. Hij heeft 2 jaar in Nederland gewerkt en daarna volgt hij precies hetzelfde carrièrepad als BAREND I. Hij heeft daarna 2 jaar in Duitsland en 8 jaar in de UK gewerkt.
  Deze Barend II kan zich dus wel 10 jaar inkopen want hij heeft 2 jaar in Nederland gewerkt. De eis is weliswaar minimum 5 jaar maar dat wordt goedgemaakt door het feit dat hij in andere EU landen heeft gewerkt en deze tijdvakken mogen dus samen worden geteld.

  Overigens is dit volgens mij weer een absurde zijsprong van Nederland. De hele AOW baseert zich immers op een ingezetenenstelsel. Je hoeft in principe nooit een dag in je leven gewerkt te hebben maar als je 50 jaar in Nederland hebt gewoond dan heb je recht op de volle AOW. Maar dat hele principe wordt nu ineens overboord gezet want de eis voor de inkoop is nu dat je minimaal 5 jaar in Nederland GEWERKT moet hebben. Mijns inziens totaal inconsequent want is het nou een ingezetenenstelsel of niet ?

  Maar ik denk eigenlijk dat de bedoeling van deze wetgeving is om het gewoon totaal onmogelijk te maken nog in te kopen. Met een minimum van 2400 euro per jaar loont het zich sowieso niet ook niet voor Barend II. Want het voordeel van een jaar inkoop is gebaseerd op de huidige cijfers voor een alleenstaande 265 euro per jaar. Maar daarover moet belasting worden betaald ( eventueel in het woonland ) en CVZ premies en bijdragen. Dus ga er maar van uit dat daarvan de helft overblijft – afhankelijk van wat Barend verder nog aan inkomen heeft.Dus zou hij al een jaar of twintig van de AOW moeten “genieten” om “break even” te bereiken.
  Want zijn betaalde premies zijn niet fiscaal aftrekbaar.
  Dus in wezen wil men het gewoon onmogelijk maken dan wel het zo duur maken dat Nederland er nog wat aan verdient.

  #198505
   voogdj
  Bijdrager

  @OEVVD

  “Hij zou die willen inkopen maar dat kan hij dus niet meer op grond van het feit dat nu in deze wetgeving staat dat hij 5 jaar in Nederland gewerkt moet hebben.”

  dit is te snel:
  ten eerste geldt art. 6 van Vo883/2004. Daar staat een samentellingseis in: tijdvakken van verzekering (en werken) elders binnen het grondgebeid dat bestreken wordt door de Vo883/2004 vervuld worden gelijkgesteld met Nerderlandse tijdvakken (dat had je blijkens je tweede alinea zelf ook gezien). Dus aan de twee duureisen (5 jaren verplicht ouderdomsverzekerd en 5 jaren werken) zal hoogstwaarschijnlijk voldaan zijn (voor de verzekering speelt een rol dat dit soms op werken gebaseerd is, soms op wonen). Tussen haakjes: op de SVB website staat het fout, zoals telefonisch de SVB al aan mij bevestigde.
  ten tweede: hij mag niet inkopen over periodes dat hij elders in de EU (dus niet de overige EER-landen en Zwitserland??) verplicht verzekerd was. Hoe dat zit meld je verder niet, maar dat kan natuurlijk een ernstige beperking inhouden van zijn inkooprecht.

  #198506
   voogdj
  Bijdrager

  @ OEVVD

  ” Overigens is dit volgens mij weer een absurde zijsprong van Nederland. De hele AOW baseert zich immers op een ingezetenenstelsel. Je hoeft in principe nooit een dag in je leven gewerkt te hebben maar als je 50 jaar in Nederland hebt gewoond dan heb je recht op de volle AOW. Maar dat hele principe wordt nu ineens overboord gezet want de eis voor de inkoop is nu dat je minimaal 5 jaar in Nederland GEWERKT moet hebben. Mijns inziens totaal inconsequent want is het nou een ingezetenenstelsel of niet ?”

  Ik heb dit ook zo overwogen. Er wordt hier dus onderscheid gemaakt tussen de zich in Nederland (vanuit de EU) vestigende immigrant en de niet-migranbt die altijd in Nederland bleef wonen. De vraag is dan m.i.: levert dit een naar EU-recht ongerechtvaardigd indirect onderscheid op naar nationaliteit ? Of: is het een ongerechtvaardigde belemmering van het vrije verkeer van personeen (werknemers) binnen de EU? Ik denk het niet, maar sta open voor argumenten voor het tegendeel.

  #198507
   voogdj
  Bijdrager

  @OEVVD
  Ja, de maatregel moet gezien worden in het kader van de bestrijding van “Bulgarenfraude”. Even snel in Nederland gaan wonen en dan tegen goedkope premie een (bijna) volledige AOW inkopen is hiermee afgekapt.

8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account