Voorlopig nog geen Nederlandse belasting voor gepensioneerde Frankrijkgangers

belastingaanslag4Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers wil een overgangsregeling treffen voor in Duitsland wonende gepensioneerden met een Nederlands pensioen. Dat heeft hij in een Nota van Wijziging aan de Tweede Kamer laten weten. Het vorig jaar getekende nieuwe belastingverdrag met Duitsland pakt voor een deel van de gepensioneerden nadelig uit. Om deze groep tegemoet te komen heeft de Staatssecretaris voorzien in een overgangsregeling van zes jaar waarin op deze pensioenen tijdelijk een lager belastingtarief van toepassing is.

Het is bekend dat Nederland ook in andere Europese landen een dergelijke overeenkomst wil afsluiten, waarbij veel gepensioneerde Nederlanders onder de Nederlandse belastingheffing zullen vallen. Het is bekend dat Nederland met verschillende landen waaronder Frankrijk onderhandelingen hierover voert, maar mededelingen over de voortgang van deze Europese besprekingen worden niet verstrekt. Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland bevat belangrijke wijzigingen voor de belastingheffing van gepensioneerden. Gepensioneerden met een pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering van in totaal meer dan € 15.000, gaan belasting betalen in het land waaruit die betalingen afkomstig zijn. Voor een groep gepensioneerden die in Duitsland wonen en een Nederlands pensioen genieten, betekent dit dat zij in Nederland belasting moeten gaan betalen. Deze wijziging is voor een deel van deze gepensioneerden nadelig, omdat Duitsland minder belasting heft over deze pensioenen dan dat Nederland met het nieuwe belastingverdrag gaat doen. Weekers: ‘Ik vind het belangrijk dat deze groep gepensioneerden de tijd krijgt om zich aan deze situatie aan te passen. Daarom wil ik voorzien in een overgangsregeling voor zes jaar om de gevolgen van deze overgang van het heffingsrecht geleidelijker te laten verlopen.’ Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland moet nog worden goedgekeurd door het parlement en zal naar verwachting per 1 januari 2015 in werking treden.

Ziek worden in je Franse vakantiehuis; ziek worden in het verre buitenland

Assurance maladie2

De Federatie van Nederlandse verenigingen in Frankrijk heeft enige informatie verstrekt over de procedure die Nederlanders met een Franse vakantiehuis bij ziekte en medische hulp in Frankrijk kunnen volgen. De Fanf schrijft voor de verenigingen dat men er vooral op moet letten dat men zich wendt tot een erkende instelling (conventionné).

Wanneer dit niet het geval is, krijgt men niet alleen geen vergoeding van de CPAM, maar is de kans groot dat ook een reisverzekering niets uitbetaalt, omdat de reisverzekeraar meestal eist dat (een gedeelte van) de kosten verhaalbaar moeten zijn op een basisverzekering. ‘Een merkwaardige term, maar wie de website van de Europese commissie opzoekt  vindt er alle informatie over de kosten van behandelingen en terugbetaling door het Franse socialezekerheidsstelsel’, aldus de Fanf. In deze zeer toegankelijk genoemde site staat nauwkeurig vermeld hoe men de kosten van bijvoorbeeld een artsenbezoek of een ziekenhuisopname moet voldoen met de Europese zorgpas. Terugbetaling is aan te vragen bij het plaatselijke CPAM-kantoor (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie) in Frankrijk. Daarvoor is het bewijs van behandeling nodig, kopieën van de recepten/voorschriften, betalingsbewijzen en Europese zorgpas (EHIC), het vaste adres en de bankgegevens (inclusief IBAN- en BIC-code). Een bevestiging van de terugbetaling wordt naar het vaste adres gestuurd. Ongeveer 70% van de behandelingskosten wordt terugbetaald. Wie tijdens het verblijf in Frankrijk niet om vergoeding kan vragen, kan bij thuiskomst contact opnemen met de eigen zorgverzekeraar.

Zorgkosten buiten de EU niet ten laste van zorgverzekering

De Federatie heeft nadere informatie verkregen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), waarbij het standpunt is gehandhaafd dat de werelddekking van de Zorgverzekeringswet (Zvw) niet van toepassing is op de verdragsgerechtigden. Het standpunt van de Europese Commissie (EC) kan daarin geen verandering brengen. Naar de mening van VWS is het antwoord van de EC bovendien gebaseerd op een onjuiste voorstelling van zaken. In de betreffende vraagstelling wordt namelijk ten onrechte gesteld dat een verdragsgerechtigde in Nederland verplicht verzekerd is voor ziektekosten. Het Nederlandse beleid is er op gericht om in het algemeen de dekking van zorgkosten buiten de EU niet meer ten laste van de zorgverzekering te laten komen. Hiertoe wordt de werelddekking van de Zvw op termijn beëindigd. In het verlengde daarvan wordt door Nederland tegelijkertijd de bepalingen van de bilaterale verdragen die het recht op spoedeisende hulp bij tijdelijk verblijf regelen, opgezegd. De Fanf beraadt zich op verdere stappen, aldus de vereniging.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account