Rekenkamer: tolwegen zijn veel te duur

peage
De Franse Algemene Rekenkamer heeft zijn afkeuring uitgesproken over de hoge tarieven van de Franse tolwegen en laakt daarbij de zwakke rol van de overheid bij de vaststelling van de steeds hoger worden tol. Sinds 2006 zijn deze péagewegen geprivatiseerd. De betrekkingen tussen de particuliere maatschappijen Vinci Autoroutes, APRR (Eiffage et Area) en Sanef (Sanef et SAPN), samen met circa € 8 miljard geïnde tolgelden goed voor driekwart van het netwerk van betaalde autoroutes, zijn vastgelegd in concessiecontracten.

Bij wijziging van de contracten, zoals tariefsverhogingen en investeringen, blijken de exploitanten meestal aan het langste eind te trekken. Dit alles werkt in het nadeel van de gebruikers die steeds meer tol moeten betalen om het onderhoud en de modernisering van de wegen te financieren. De overwinsten die de maatschappijen maken, worden niet besteed aan extra nieuwe investeringen of verlaging van de tarieven, aldus de Cour de comptes. Deze constateert verder dat de overheid te slap optreedt bij het niet naleven door de concessionairs van de verplichtingen die zij hebben, zoals het zorgvuldig omgaan met het landschappelijke erfgoed en het correct verstrekken van bedrijfsgegevens. Bij grote werken die veel geld zouden kosten, ontbreekt het aan controle bij de overheid of de beschikbare middelen daadwerkelijk zijn uitgegeven. De Rekenkamer doet de aanbeveling om de staat veel strenger te laten optreden en systematisch controles te laten uitvoeren. De Association 40 millions d’automobilistes noemt de tariefsverhoging onaanvaardbaar nu de maatschappijen hun kosten flink hebben kunnen laten dalen door hogere productiviteit en geautomatiseerde betaling via télépéage. Men zou derhalve een stabilisering op het prijzenfront mogen verwachten of het zich houden aan de afspraak dat de verhogingen beperkt blijven tot de inflatie. De weggebruiker is het kind van de rekening, volgens de vereniging.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account