Berichten

VACATURE

Het NVTC Parijs zoekt per april 2017 een leerkracht (m/v) voor het primair onderwijs. In eerste instantie gaat het om zwangerschapsvervanging, maar bij succes kan de functie in het nieuwe schooljaar worden verlengd.


Het NVTC Parijs is een school, ten westen van Parijs (Yvelines en Hauts de Seine), die Nederlandse taal- en cultuurlessen geeft aan kinderen in de leeftijd van 3 t/m 18 jaar. De lessen vinden plaats op de woensdagochtend/middag (Le Pecq) en op maandagmiddag (Saint Cloud). De lessen worden gegeven in kleine groepen met verschillende niveaus. Het NVTC heeft op dit moment 2 leslocaties, beschikt over moderne lesmethoden (Taalactief 4, Lijn 3, Ik en Ko, enz.) en is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland. Het docententeam bestaat momenteel uit 3 docenten en 1 docent/directrice.

Functie
Wij zijn op zoek naar een PO leerkracht (m/v) die ons team kan komen versterken op de woensdag (2x 3 uur). De kandidaat heeft bij voorkeur een Pabo of vergelijkbaar diploma.

Profiel
De leerkracht (m/v) moet enthousiast en creatief kunnen omgaan met het lesgeven aan kinderen op verschillende niveaus. Ervaring met NT2 onderwijs is gewenst, omdat de kinderen veelal het Frans/Engels als eerste taal hebben. De docent moet zelfstandig kunnen werken. Ervaring met een leerlingvolgsysteem en met het afnemen van verschillende taaltoetsen is een pré.

Aanbod
Deze functie is voor 8 uur per week (6 lesuren en 1 uur voorbereiding per lesgroep). In de ochtend gaat het om de combinatiegroep 4/5/6 en in de middag om de combinatiegroep 4/5/7.
Wij bieden een vaste onkostenvergoeding en een reiskostenvergoeding (voor Parijs en omgeving).
Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke functie tot en met juni, maar ook per september zijn wij op zoek. Verlenging behoort dus zeker tot de mogelijkheden.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de directrice Ruth Hoornveld of kijk op onze website : www.nvtc.fr
Mobiel: 0033 (0) 6 95164368
Uw sollicitatie kunt u sturen per email naar : contact@nvtc.fr

Bron:

  • www.nederlanders.fr;
  • Auteur: Theodora Besse

Behalve als zelfstandige kan iemand werken in loondienst of als vrijwilliger. Vrijwilligerswerk al dan niet tegen kost en inwoning. In Frankrijk ligt het iets ingewikkelder.

Loondienst is geregeld in de Loi de Travail. Kenmerken: de werknemer werkt en de werkgever betaalt een salaris, minimaal het verplichte minimumloon (SMIC). Tussen de werkgever en de werknemer bestaat een gezagsverhouding: de werkgever bepaalt de aard van de werkzaamheden en de werknemer voert ze uit volgens de aanwijzingen van de werkgever. De arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Vrijwilligerswerk kent in Frankrijk, evenals in andere landen vele beperkingen teneinde zwart werken tegen te gaan. Anders dan in de meeste landen onderscheidt men in Frankrijk twee soorten vrijwilligerswerk:

1. Le Bénévolat met Bénévoles
2. Le Volontariat met Volontaires.

1. Le Bénévolat

Er bestaat geen wettelijke definitie van Bénévolat. Algemeen wordt de volgende definitie gehanteerd: Vrijwillige werkzaamheden voor een ander, zonder tegenprestatie, die in de vrije tijd naast het professionele leven incidenteel worden verricht. Men onderscheidt:

a. Bénévolat directe (familie-, buren- of vriendenhulp bij een bepaalde klus, bij ziekte en ongeval of aan ouderen)

 


b.
Bénévolat indirecte

Een bénévole indirecte besteedt naast zijn betaalde werk of naast studie enkele uren per week aan werkzaamheden voor een wettelijk erkende vereniging of stichting van openbaar nut, maatschappelijk belang, cultuur of voor hulp aan hulpbehoevenden. Dat kan bijvoorbeeld de sportvereniging zijn waarvan hij lid is, de dierenbescherming, een jagersvereniging, een vereniging tot restauratie van cultureel erfgoed, tot verstrekking van gratis maaltijden/onderdak aan dak- en thuislozen of het Rode Kruis.

Hij doet dit op vrijwillige basis, gedurende langere tijd en hij ontvangt geen vergoeding, noch financieel noch in natura. Wel heeft hij recht op een reële onkostenvergoeding, die onbelast is. Sinds een aantal jaren bestaat voor bénévoles ook de "chèque repas", die de vereniging of stichting kan aanschaffen als bijdrage in de maaltijden van haar vrijwilligers. Deze chèque repas vertoont enige overeenkomst met de "titre restaurant" die werkgevers aan hun werknemers kunnen verstrekken.

Frankrijk kent ongeveer 2000 erkende verenigingen en stichtingen van openbaar nut en maatschappelijk belang. Wanneer het vrijwilligerswerk kan bestaan uit het uitvoeren van gevaarlijke werkzaamheden is de organisatie verplicht om een verzekering af te sluiten voor de vrijwilliger. Aan alle andere organisaties die gebruik maken van vrijwilligers wordt geadviseerd vrijwillig een verzekering af te sluiten.

Verenigingen als bijvoorbeeld Aneas en Allo Voisins maken gebruik van bénévoles om mensen die in nood verkeren, respectievelijk professionele hulp niet kunnen betalen, uit de brand te helpen.

De vereniging Aneas verleent hulp aan Nederlanders in Frankrijk die in problemen zijn geraakt die ze zelf niet (meer) kunnen oplossen. Tegenwoordig helpt Aneas ook nieuwkomers die bijvoorbeeld de taal niet voldoende spreken of waarvan in de praktijk blijkt dat ze zich onvoldoende hebben voorbereid op het wonen en leven in Frankrijk.

Hulp door Allo Voisins is betaald, maar tussen inhuurder en hulpverlener wordt per klus een gunstig tarief afgesproken.

2. Le Volontariat

Het Volontariat is geregeld bij wet van 30 mei 2006. Ook het Volontariat kent geen wettelijke definitie. Het volontariat is een fulltime bezigheid voor bepaalde tijd, gebaseerd op een schriftelijke overeenkomst tussen een erkende organisatie, vereniging of stichting van openbaar nut en maatschappelijk belang. Er bestaan verschillende soorten Volontariat:

- Le volontariat associatif

- Le volontariat international en entreprise (VIE)

- Le volontariat international en administration (VIA)

- Le service volontaire européen (SVE)

- Le volontariat de solidarité internationale (VSI)

- Le service civique (om jongeren te integreren in de franse maatschappij via werkzaamheden van algemeen maatschappelijk belang, bijvoorbeeld ten behoeve van projecten voor cultuur, onderwijs, milieu, gezondheidszorg, jeugdwerk en sport.

Een volontaire is vaak een geschoolde en gespecialiseerde kracht, maar een specifieke opleiding is niet noodzakelijk. Hij werkt fulltime, gedurende langere of kortere tijd in een wettelijk geregeld verband. Er staat een kleine financiële vergoeding tegenover, waarvan vaak een gedeelte in natura (kost en inwoning). Tussen de opdrachtgever en de vrijwilliger bestaat geen gezagsverhouding.

De duur varieert van 6 maanden tot maximaal 2 jaar. Verschillende contracten na elkaar zijn mogelijk tot maximaal 3 jaar. Volontariat kan worden bijgeschreven in een CV en telt mee als volwaardige werkervaring.

Wwoof Frankrijk is een voorbeeld van Volontariat. Internationaal is Wwoof een organisatie die biologische boeren en vrijwilligers met elkaar in contact brengt. Daarbij worden vrij strenge regels gehanteerd. De vrijwilliger, ook wel wwoofer genoemd, assisteert de boer in vrijwel alles, maar er bestaat geen gezagsverhouding tussen hen.

Alle andere arbeid op regelmatige basis die, al dan niet tijdelijk, voor één persoon of één organisatie wordt verricht valt in Frankrijk onder de Loi de Travail en veronderstelt dus verplicht een arbeidsovereenkomst, al dan niet vastgelegd in een schriftelijk arbeidscontract.

Dat betekent dat wanneer gedurende enige tijd in een gezagsverhouding (volgens aanwijzingen van de opdrachtgever) werkzaamheden voor één persoon of één onderneming worden verricht er altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst met alle wettelijke verplichtingen van dien. Het doet er dus niet toe welke titel de opdrachtgever aan de arbeidsrelatie geeft.


Oorspronkelijk artikel:

http://www.nederlanders.fr/profiles/blogs/vrijwilligerswerk-in-frankrijk

Zelfs de meest succesvolle emigranten kunnen in een situatie belanden dat ze advies en hulp van landgenoten nodig hebben. Bij ernstige ziekte, het overlijden van een levensgezel, nijpende financiële problemen kan advies, betrokkenheid en ondersteuning van landgenoten zeer welkom, soms zelfs noodzakelijk, zijn om weer vertrouwen te krijgen in de toekomst.
Vaak, niet altijd, ontstaat deze behoefte aan hulp van landgenoten op latere leeftijd. Het is immers zeker niet zo dat men, hoe langer men in een vreemd land heeft gewoond hoe beter ze ’s lands gewoonten, taal en cultuur begrijpen en beheersen. Integendeel, met het ouder worden niet alleen de gewrichten stroever, ook de culturele empathie wordt minder, het vermogen om sociale initiatieven te nemen verminderd en obstakels die vroeger als een uitdaging werden ervaren worden met het toenemen van de jaren als onoplosbare problemen ervaren.
De behoefte aan advies en hulp heeft niet persé met ouderdom te maken. Jonge emigranten kunnen geconfronteerd worden met problemen die ze “thuis in Nederland” niet zouden tegenkomen of snel kunnen oplossen. Het ontbreken van een netwerk van familie, vrienden, vrienden van vrienden, buren en toegankelijke overheden kan het vermogen op problemen het hoofd te bieden sterk verminderen.
Voor Nederlanders in Frankrijk zijn er meerdere mogelijkheden om ondersteuning te krijgen.

...lees verder "Snel hulp of zorg vinden voor Nederlanders"

Auteur: Theodora Besse

Op 3 november 2016 heeft de civiele kamer van la Cour de Cassation een definitief einde gemaakt aan alle onzekerheid met betrekking tot het exclusieve mandaat van een makelaar bij verkoop van onroerende zaken.

In de praktijk gingen de meeste makelaars er van uit (ook in hun contracten) dat een exclusief mandaat weliswaar geldt voor drie maanden, maar dat het na verloop van die tijd steeds stilzwijgend kon worden verlengd met dezelfde tijd of met een maand. La Cour de Cassation heeft nu echter bepaald:  ...lees verder "Exclusief mandaat makelaar altijd opzegbaar na drie maanden"

1

De website van Wonen en Leven in Frankrijk, www.infofrankrijk.com is gisteren overgestapt van HTTP naar HTTPS. https
Deze ontwikkeling is voor de bezoeker van de website nauwelijks merkbaar. Voor de stabiliteit en duurzaamheid van website is het echter van belang.

Deze overstap zorg ervoor dat het Wannox archief enige tijd moeilijker bereikbaar is. In de loop van vandaag zal deze bereikbaarheid weer optimaal zijn.

Een HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) is net als HTTP een protocol die de verbinding tussen de bezoeker en de website mogelijk maakt. Een HTTPS verbinding zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens via internet. Alle data, bijvoorbeeld persoonsgegevens, worden versleuteld verzonden, waardoor deze gegevens alleen te lezen zijn door de ontvanger. Hierdoor is het voor kwaadwillende partijen vrijwel onmogelijk om gegevens te achterhalen. De redenen om deze stap te maken zijn de verbinding tussen de website en bezoekers veiliger is. Dit creëert vertrouwen bij bezoekers van de website en heeft een positieve invloed op je zoekmachine resultaten (SEO).

Meer informatie over HTTPS

Hieronder treft u de eerste nieuwsbrief van 2017 van de FANF aan. FANF, de Fédération des Associations Néerlandaises en France.

NB: de linkjes in dit bericht werken niet, daarvoor dient u naar www.fanf.fr te gaan. U kunt zich op deze site ook aanmelden voor toekomstige nieuwsbrieven.


Bron: Informatie van de Franse ambassade in Den Haag

Het lokale bestuur in Frankrijk kent drie bestuurslagen: de gemeente, het departement en de regio.

Aantallen in de drie bestuurslagen van Frankrijk: 37.000 gemeenten, 100 departementen waaronder 4 overzeese departementen en 26 regio’s waarvan 22 in het moederland. ...lees verder "De drie Franse bestuurslagen"

Geachte Dames en Heren, Beste Bezoekers en Leden,

Ik wil u allen een gezond en in alle opzichten gelukkig nieuwjaar toewensen.

Wij nemen vandaag het beheer van de site over van Theo Noorderwier en Marietta Kenkel. We zijn hen erkentelijk voor hun inzet en zorgvuldig handelen bij het beheren en overdragen van deze betekenisvolle website.

In 2017 en daarna zullen we ons inspannen, hopelijk met uw medewerking, om "Wonen en Leven in Frankrijk" weer een eigen dynamiek te geven en te zorgen dat relevante informatie vanuit een inzichtelijke structuur toegankelijk wordt, betrouwbaar en up-to-date. Gedurende dit proces zullen we u regelmatig op de hoogte brengen van de vorderingen en de plannen.

Met vriendelijke groet,

Anton Noë

 

INTRODUCTIE

In overleg met Mariëtta Kenkel en Theo Noordewier heb ik besloten om www.infofrankrijk.com over te nemen. Deze overname, kennisoverdracht en technische verhuizing zijn momenteel in volle gang.

Infofrankrijk, "Wonen en Leven in Frankrijk", kan worden aangemerkt als het levenswerk van Wim Bavelaar die helaas veel te vroeg is overleden. Ik realiseer me dat het niet eenvoudig is om in het voetspoor van Wim te treden. Wim was niet alleen een begenadigd auteur, hij was ook als geen ander in staat om zich complexe materie eigen te maken en deze in een prettig leesbaar format toegankelijk te maken. Zijn kennis en ervaring over Wonen en Leven in Frankrijk was fenomenaal en ik ben een van de vele “Frankrijkgangers” die zijn boek, “La Maison” en later de website, als waardevolle leidraad heeft mogen hanteren bij het kopen en onderhouden van een huis in Frankrijk. Wim’s schrijfstijl was heerlijk onderhoudend, herkenbaar en voorzien van een plezierige humoristische ‘touch’. De inhoud was praktisch en bruikbaar. Voor mij was het een zeer nuttige en waardevolle gids bij het onderhoud van mijn "résidence secondaire" aan de Côte Opale.

Na het overlijden van Wim Bavelaar hebben Theo en Mariëtta het beheer van de site overgenomen. Ze zijn erin geslaagd om de site in stand te houden en in technisch opzicht aanmerkelijk stabieler, toekomstbestendig en overdraagbaar te maken. Ik ben ze daarvoor zeer erkentelijk. Het was niet de ambitie van Mariëtta en Theo om het beheer van de site voor altijd voort te zetten. Ze hebben kort geleden te kennen gegeven de site te willen overdragen. Ik heb interesse getoond en er zijn sluitende afspraken gemaakt om de overname te effectueren. ...lees verder "Infofrankrijk.com en Nederlanders.fr bundelen krachten"

image23 november is de dag tegen het pesten in Frankrijk. Ook in Frankrijk is pesten op school een probleem. De Franse overheid wil daar iets aan doen en daarom heeft minister van onderwijs Najat Vallaud-Belkacem een aantal maatregelen genomen. Voortaan is elke eerste donderdag van november in Frankrijk een Nationale dag van mobilisatie tegen het pesten op school. De volgende keer valt dus op 3 november 2016. Deze eerste keer zal de dag tegen het pesten in Frankrijk vooral als thema hebben: het pesten via internet, waaraan een op de vijf leerlingen in Frankrijk wordt blootgesteld.

 

Om de strijd aan te binden tegen het pesten via internet tussen leerlingen heeft het ministerie van onderwijs samen met de vereniging "e-enfance" een praktische gids ontwikkeld. Bovendien is er een gratis nummer gewijd aan dit soort virtuele pesterij: 0800 200 000. Dit is een anonieme en vertrouwelijke service die open is van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 19 u, die bereikt kan worden via skype of e-mail, of waar men direct kan chatten met een medewerker. De aanvrager kan ook worden teruggebeld. De dienst kan met juridisch en psychologisch advies komen, afhankelijk van de behoefte het slachtoffer en zijn familie en van het onderwijzend personeel. Ook zijn er andere bronnen die men kan raadplegen, bijvoorbeeld www.nonauharcelement.education.gouv.fr, waar men terecht kan voor advies toegespitst op het slachtoffer, op getuigen, ouders of personeel. De site biedt ook pedagogisch advies aan ouders en leerkrachten.
Het gratis telefoonnummer 3020 "Non au harcèlement" is open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 18 uur. Wordt een situatie van pesterij daar gemeld, dan wordt deze doorgegeven aan een van de 250 medewerkers van het ministerie van onderwijs die speciaal belast zijn met het ingrijpen in in dit soort situaties. Overigens gebeurt dit ingrijpen alleen met goedvinden van het slachtoffer.
Pesten op school wordt gedefinieerd als herhaaldelijk geweld op school of dit nu verbaal, fysiek of psychisch is. Het geweld vindt plaats door een of meerdere leerlingen tegen een slachtoffer dat zich niet kan verdedigen. Niet alleen fysiekgeweld, ook verbaal pesten wordt als misdrijf gezien.