Ambassade


Ambassade des Pays-Basvia de website

(men kan gewoon Nederlands spreken)

7-9 Rue Éblé - Paris 75007

De openingstijden van de Nederlandse Ambassade te Parijs: maandag t/m vrijdag: 09.00-13.00 en 14.30-18.00 uur (gelieve eerst een afspraak te maken.) De balie van de consulaire afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur, uitsluitend op afspraak via online afsprakensysteem. Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.30 en 10.30 uur.

Telefoon 01 40 62 33 00 vanuit Nederland 0033 1 40 62 33 00
Fax 01 40 62 34 56 vanuit Nederland 0033 1 40 62 34 56
Informatie over paspoorten 01 40 62 33 00 vanuit Nederland 0033 1 40 62 34 66
Fax 01 40 62 34 62 vanuit Nederland 0033 1 40 62 34 62
E-mail ambassade@amb-pays-bas.fr
Internet www.amb-pays-bas.fr

In Frankrijk zijn 20 consulaten (bij enkele kan een nieuw paspoort worden aangevraagd) werkzaam: Ajaccio (Corsica), Bordeaux, Brest, Calais, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Perpignan, Lille, Rouen, St. Malo, Straatsburg, Toulouse. Er is een consulaat-generaal in Monaco. Gedetailleerde adressen zijn te vinden op de internetpagina van de ambassade (zie kader hierboven). In 2013 zullen alle consulaten worden gesloten voor het afhandelen van paspoortzaken. Op een website van het consulaat in Parijs is een onderwerp Burgerzaken gewijd aan praktische informatie voor Nederlanders in Frankrijk.

Afdeling consulaire zaken op de ambassade:
Telefoon 01 40 62 34 00 vanuit Nederland 0033 1 40 62 34 02
Fax 01 40 62 34 62 vanuit Nederland 0033 1 40 62 34 62
E-mail par-ca@minbuza.nl
Internet www.consulaatparijs.nl

Alle adressen van de Nederlandse ambassades in de wereld zijn te vinden in het zgn. Oranjeboekje, te vinden op internet. De huidige consul in Parijs is Bud Rellum.

Het Nederlandse consultaat in Bordeaux houdt er een weblog op na, waarin mededelingen en nieuwtjes zijn opgenomen voor Nederlanders in de regio, http://consulaatnlbordeaux.over-blog.com.


Ambassadeur
Ed Kronenburg is de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Frankrijk, Monaco en Andorra. Hij volgt Hugo Siblesz op. Ed Kronenburg heeft tijdens zijn carrière verschillende ambtelijke en diplomatieke functies bekleed zowel in Den Haag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, als in Parijs (OESO) en Brussel (EU, NAVO). In 2007-2008 was hij grootmeester bij de koningin en sinds maart 2008 was hij secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken.


Paspoorten Nederlanders in Frankrijk uitgegeven door ambassade Berlijn

BerlijnNederlanders in Frankrijk die een nieuw paspoort aanvragen of een Nederlandse identiteitskaart, kunnen zoals bekend vanaf 1 oktober uitsluitend terecht bij de Consulaire afdeling van de ambassade te Parijs. Voor Nederlanders woonachtig in het buitenland bestaat ook de mogelijkheid dit te doen op enkele plaatsen in Nederland (zie ook de website). Een deel van de paspoortwerkzaamheden van ambassade Parijs wordt dan overgeheveld naar de Regionale Service Organisatie (RSO) in Den Haag.

Dit betekent dat elke in Parijs ingediende aanvraag wordt verwerkt door de RSO in den Haag, die de paspoortaanvragen van 34 Europese landen w.o. Frankrijk verwerkt. Verder blijft de procedure onveranderd. In juni 2011 is de Ambassade Berlijn als eerste overgegaan naar de RSO in den Haag en per gelijke datum werd de RSO in den Haag op de paspoortencomputer van Ambassade Berlijn aangesloten. Het gevolg hiervan is dat in a l l e paspoorten van de 34 landen vallend onder de RSO, staat vermeld dat de Ambassadeur te Berlijn de bevoegde autoriteit is. Deze situatie zal voortduren tot de paspoortwet is gewijzigd. Met het wijzigingsvoorstel wordt onder meer geregeld dat de minister van Buitenlandse Zaken de bevoegde autoriteit wordt voor de verstrekking van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten aan Nederlanders in het buitenland. Concreet betekent dit dat na de wetswijziging, waarvan op dit moment geen datum bekend is, alle paspoorten voor Nederlanders in het buitenland worden ondertekend door de minister van Buitenlandse Zaken. De consul in Parijs: 'U dient zich dus terdege te realiseren dat vanaf 1 oktober 2013 en tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe Paspoortwet, de uit Frankrijk afkomstige paspoorten de ondertekening Ambassadeur te Berlijn dragen.'
(20.09.13)


Paspoortbalie op Schiphol voor Nederlanders in het buitenland

paspoort Schiphol2
Nederlanders die in het buitenland wonen en tijdelijk in in Nederland zijn, kunnen vanaf 15 augustus hun te vernieuwen reisdocument aanvragen bij de gemeentebalie van Haarlemmermeer op Schiphol. Vanaf dat moment kunnen niet-ingezetenen ook een DigiD aanvragen bij deze balie, die te vinden is in Vertrekhal 1 tegenover de incheckbalies van de KLM en die 7 dagen per week open zal zijn van 7.00 uur tot 22.00 uur. Aanvragen kunnen alleen na een afspraak via de website in behandeling worden genomen.

Omdat men niet in Nederland is ingeschreven is bij de gemeente Haarlemmermeer niet bekend of een aanvrager de Nederlandse nationaliteit (nog) bezit. 'Uw huidige Nederlands paspoort en/of Nederlandse identiteitskaart bewijst niet dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. Het geeft alleen aan dat u op het moment van afgifte van dat reisdocument de Nederlandse nationaliteit had. De gemeente kan daarom onderzoek doen naar uw nationaliteit', zo valt te lezen op de website van de gemeente Haarlemmermeer waar Schiphol onder valt. Men moet aanvullende documenten overleggen waarmee de Nederlandse nationaliteit wordt bewezen. Voor Frankrijk is dan een bewijs van verblijf nodig. Dit kan zijn een verklaring met vermelding van de nationaliteit van de plaatselijke autoriteit in Frankrijk of een ‘Justificatif de domicile’ (bewijs van verblijf in Frankrijk) bijvoorbeeld een ‘Carte électorale’ of een huur-, energie- of telefooncontract. Lees daarom de informatie over de benodigde documenten goed door. Bij twijfel over uw nationaliteit krijgt u geen reisdocument. Als verder onderzoek nodig is kan de wachttijd oplopen tot acht weken', zo klinkt het streng en klantonvriendelijk op de website van Haarlemmermeer. 'U moet het reisdocument persoonlijk bij de balie op Schiphol komen afhalen. Dit geldt ook voor minderjarigen. Als het vorige reisdocument bij de aanvraag nog geldig is, moet u dit inleveren bij het ophalen van het nieuwe reisdocument. Het reisdocument moet binnen drie maanden na aanvraag persoonlijk worden opgehaald. Na drie maanden wordt het reisdocument vernietigd en krijgt u de kosten niet terug.' Naast de nieuwe balie op Schiphol kunnen buitenlandse Nederlanders ook in enkele gemeenten terecht voor een nieuw paspoort of identiteitskaart: Bergen op Zoom, Den Haag, Echt-Susteren, Enschede, Maastricht en Oldambt (Winschoten).
(12.08.13)


Minister Timmermans wijzigt niets in paspoortkwestie

Frans TimmermansMinister Frans Timmermans van Binnenlandse Zaken heeft gereageerd op de bezwaren en protestbrieven die zijn binnengekomen naar aanleiding van het besluit om de paspoortwerkzaamheden bij de Nederlandse consulaten in Frankrijk te beëindigen per 1 oktober a.s. Veel Nederlanders in Frankrijk hebben zorgen over dit besluit. De minister legt in een lange brief uit waarom de Nederlandse regering heeft besloten de dienstverlening aanmerkelijk te verschralen en Nederlanders in Frankrijk te verplichten naar Parijs te reizen om een nieuw paspoort aan te vragen.

 

De brief bevat geen standpunten of toelichtingen die niet al eerder grotendeels bekend waren. Wel zijn nadere toelichtingen gegeven over het versturen van het nieuwe paspoort, het aantonen van het Nederlanderschap en de mogelijkheid om tijdens bezoek aan Nederland het paspoort te laten vernieuwen. De minister zegt zich te realiseren dat de ontwikkelingen om op paspoortwerkzaamheden te bezuinigen gevolgen heeft voor Nederlanders die in Frankrijk wonen. De brief: 'De keuze om de paspoortwerkzaamheden bij alle honorair consulaten in Frankrijk te beëindigen, past in tijden van bezuinigingen bij het voornemen kostendekkend te gaan werken en bij de herziening van het postennet. In februari 2012 is een uitgebreid kostenonderzoek bij de Nederlandse ambassades en (honoraire) consulaten afgerond. Hieruit is gebleken dat de verstrekking van paspoorten in bet buitenland niet kostendekkend is. Ook is gebleken dat verstrekking van paspoorten door honorair consulaten kostbaar is.'

De minister gaat verder op de meest gestelde vragen concreet in.

Hoe denkt de ambassade in Parijs de piekdagen tijdens de schoolvakanties op te gaan vangen?
De Nederlandse Ambassade in Parijs beschikt over een afsprakensysteem waarmee de bezoekersstroom het gehele jaar, dus ook op piekdagen, zorgvuldig wordt gepland.

Wordt in andere EU-Ianden (bijv. Groot-Brittannië, Spanje, Duitsland, België en Italië) deze dienstverlening op consulaten ook stopgezet waardoor slechts één centraal punt in het land overblijft? Of betreft dit alleen Frankrijk?
Momenteel worden voorbereidingen getroffen om de paspoortwerkzaamheden van honorair consulaten in omringende landen te beëindigen. Ook in die landen is een gelijke tendens te zien waarbij vanuit verschillende perspectieven (bezuinigingen, toepassing digitale middelen, focus op eigen verantwoordelijkheid) wordt gekeken naar alternatieve wijzen van consulaire dienstverlening.

In hoeverre is de mogelijkheid onderzocht om de consulaire diensten van Schengenlanden samen te voegen en/of het aanvragen van identiteitsdocumenten te digitaliseren? En als hiervan in de toekomst sprake zou zijn, waarom worden niet eerst de nieuwe diensten geïntroduceerd alvorens de oude diensten uit te kleden?
Het verstrekken van nationale reisdocumenten en identiteitsbewijzen behoort tot de nationale bevoegdheden van de Schengenlanden. Elk land heeft zijn eigen werkwijze. Het is nog niet mogelijk om in Schengenverband samen te werken bij paspoortwerkzaamheden. De speciale apparatuur, waaronder die voor het afnemen van vingerafdrukken, is bijvoorbeeld ingericht voor de eigen (nationale) processen van de verschillende landen. Het is nu niet mogelijk de Nederlandse apparatuur te koppelen aan het vingerafdruksysteem dat door andere Schengenlanden wordt gebruikt. Op dit moment wordt overwogen om consulaire spreekuren te organiseren bij Nederlandse vertegenwoordigingen die niet over aanvraagapparatuur beschikken. Nederlanders kunnen daar dan terecht voor reisdocumentaanvragen waarbij een mobiel aanvraagstation wordt ingezet. De mogelijkheden voor verbetering van de dienstverlening door middel van digitalisering worden onderzocht. Echter, de ontwikkelingen gaan niet zo ver dat binnen afzienbare tijd een aanvraag geheel digitaal, bijvoorbeeld via Internet, kan worden ingediend. De Paspoortwet schrijft voor het aanvragen en het ophalen van reisdocumenten een verschijningsplicht voor. De reden hiervoor is met name gelegen in het tegengaan van misbruik met reisdocumenten. Voor het afnemen van vingerafdrukken is het persoonlijk verschijnen hoe dan ook noodzakelijk.

Vindt u het aanvaardbaar dat hierdoor alle in Frankrijk woonachtige Nederlanders onder de lijn Parijs (2/3 van Frankrijk) alleen nog op de ambassade in Parijs terecht kunnen voor het aanvragen van een paspoort ?
In de nota modernisering Nederlandse diplomatie (van 8 april 2011) heb ik aangekondigd dat de Nederlandse diplomatie moet worden omgevormd tot een kleiner, flexibeler en goedkoper netwerk. Op 28 juni ji. heb ik de Tweede Kamer opnieuw geïnformeerd met mijn brief en rapport ‘Voor Nederland, wereldwijd’ over modernisering van de Nederlandse diplomatie en het netwerk van vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland. In het rapport licht ik de herpositionering van de Nederlandse diplomatie toe, alsmede de maatregelen waarmee noodzakelijke forse bezuinigingen de komende jaren worden ingevuld. Met sterk krimpende middelen wordt een wereldwijde aanwezigheid in stand gehouden. Dit zal resulteren in een breed maar fragiel stelsel van veelal zeer kleine posten, die hun activiteiten moeten beperken. Om een flexibeler, dynamischer en efficiënter postennet te bewerkstelligen is onder meer geregionaliseerd, dat wil zeggen: een belangrijk deel van de werkzaamheden van de ongeveer 150 Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland is wat betreft bedrijfsvoering en consulaire zaken ondergebracht bij negen zogeheten Regionale Service Organisaties (RSO’s). De uitvoering van de regionalisering is momenteel nog in volle gang. De eerste ervaringen zijn positief; de beoogde substantiële doelmatigheidsslag wordt gerealiseerd. Er wordt steeds gezocht hoe de consulaire dienstverlening op peil kan worden gehouden om Nederlanders in het buitenland toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Vandaar ook de aandacht voor een consulair spreekuur met gebruik van een mobiel vingerafdrukapparaat. Het is overigens niet zo dat u straks nog alleen in Parijs een Nederlands reisdocument kunt aanvragen. Niet-ingezetenen kunnen bij een bezoek aan Nederland ook bij de zogeheten grensgemeenten in Nederland een paspoort aanvragen. Dat zijn Bergen op Zoom, Maastricht, Echt-Susteren, Enschede, Montferland, Oldambt en Den Haag. Voor meer informatie verwijs ik u naar (de websites van) de verschillende gemeenten. Zoals het nu lijkt, wordt op 15 augustus 2013 de gemeentebalie op Schiphol geopend; deze zal onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Haarlemmermeer vallen. 0ok hier kunnen niet-ingezetenen straks (uitsluitend op afspraak) een reisdocument aanvragen. Voor actuele informatie verwijs ik u graag naar de website van de gemeente Haarlemmermeer.
Voor de goede orde attendeer ik u nog op een wetsvoorstel dat momenteel aanhangig is bij de Tweede Kamer. Daarin is voorgesteld om de geldigheidsduur van een paspoort te wijzigen in tien jaar. Als de paspoorthouder nog geen 18 jaar is, zal het paspoort nog steeds vijf jaar geldig zijn.

Kan men voor de terugreis na aanvraag het ‘oude’ paspoort terugkrijgen of kan het consulaat in Parijs een voorlopig identiteitsdocument verschaffen?
Op grond van de Paspoortwet bent u, net als bij de aanvraag van uw paspoort, ook verplicht om persoonlijk te verschijnen bij de uitreiking van het nieuwe reisdocument. Het nieuwe reisdocument wordt uitgereikt wanneer het oude wordt ingeleverd. Op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland kan hierop een uitzondering worden gemaakt. De regeling bepaalt dat als u bij de aanvraag aannemelijk maakt dat van u redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat u in persoon verschijnt bij de uitreiking, het reisdocument op veilige wijze (per aangetekende post) aan u wordt toegestuurd. De reisafstand kan daarbij een rol spelen. De ambassade zal u dan vragen een gefrankeerde enveloppe voor veilige (aangetekende) verzending achter te laten. U betaalt dus wel zelf voor de verzending van uw nieuwe paspoort. In dat geval verschijnt u niet, maar moet u ook wel eerst uw oude paspoort inleveren voordat het nieuwe kan worden uitgereikt. In beginsel krijgt u uw oude paspoort bij de aanvraag van bet nieuwe eerst nog terug. De ambassade zal u niet verplichten om uw oude paspoort al bij aanvraag van het nieuwe in te leveren. Als het nieuwe paspoort gereed is en u kunt geen tweede keer verschijnen, kunt u het oude inleveren door dit reisdocument toe te sturen aan de consulaire post op de door de post voorgeschreven wijze. Het nieuwe paspoort wordt u na ontvangst van het oude ook weer langs veilige weg toegestuurd. In de praktijk zijn aanvragers doorgaans graag bereid gebleken om het oude paspoort al bij de aanvraag van het nieuwe paspoort in te leveren. Het inleveren van het oude paspoort bij de aanvraag van het nieuwe geeft zekerheid en voorkomt een extra handeling, namelijk het veilig versturen van het oude. Ik attendeer u erop dat u hoe dan ook in beide gevallen een tijdje zonder reisdocument bent. Dat is niet zo als u het nieuwe reisdocument in persoon komt ophalen. Voor de terugreis wordt geen voorlopig identiteitsdocument afgegeven. In de praktijk is hiervoor geen aanleiding gebleken. De ambassade heeft toegelicht dat men zich in Frankrijk ook met andere documenten kan identificeren, bijvoorbeeld met een Carte électorale of een Frans rijbewijs. Indien de aanvrager ervoor kiest om het oude paspoort bij de aanvraag van het nieuwe exemplaar in te leveren bij de ambassade, dan is de ambassade bereid om op verzoek van de aanvrager een récépissé af te geven. Hiermee kunt u aantonen waarom u geen reisdocument hebt, namelijk dat u uw oude paspoort hebt ingeleverd ten behoeve van de aanvraag van een nieuw exemplaar. Het bewijs dient niet ter vervanging van het reisdocument.

Een geldig identiteitsbewijs geldt in Frankrijk als bewijs dat men deze nationaliteit heeft, dus dat men Fransman is. Waarom geldt dit niet voor Nederlanders en hun Nederlandse nationaliteit?
Een paspoort is zowel een reisdocument als een identiteitsbewijs. Een Nederlandse identiteitskaart is primair een identiteitsbewijs, maar men kan er ook mee naar een aantal landen reizen. Alhoewel in het paspoort en op de identiteitskaart staat dat de houder ervan het Nederlanderschap bezit, vormt dit geen absoluut bewijs dat men nog steeds de Nederlandse nationaliteit heeft. De situatie van de houder kan sinds de verstrekking van het document immers zijn gewijzigd, waardoor hij het Nederlanderschap heeft verloren. De instantie die het reisdocument verstrekt, heeft dan ook zekerheid nodig dat de aanvrager (nog steeds) het Nederlanderschap bezit. De ambassade of gemeente waar u het paspoort aanvraagt, moet daarom meer of minder uitgebreid onderzoek doen naar uw nationaliteit. Het is dus mogelijk dat u gevraagd wordt extra documenten te leveren die uw Nederlandse nationaliteit aantonen.

Welke documenten zijn vereist als een in Frankrijk wonende Nederlander bij een Nederlandse gemeente een paspoortaanvraag in wil dienen?

De bevoegde autoriteiten dienen de nodige zekerheid te hebben over de identiteit en de nationaliteit van de aanvrager. Op de websites van de gemeenten vindt u welke documenten de desbetreffende gemeente vraagt over te leggen om de nodige zekerheid te krijgen. U kunt hierover van te voren ook contact zoeken met de gemeente. Al uw Nederlandse en/of buitenlandse reisdocumenten en een bewijs van verblijf in het buitenland van een bevoegde autoriteit zullen bijvoorbeeld worden gevraagd.

Kan de Nederlandse overheid garanderen dat wij door Nederlandse gemeenten niet gevraagd zullen worden documenten op te leveren die voor een in Frankrijk woonachtige Nederlander slechts met grote moeite of zelfs niet te verkrijgen zijn?

De verstrekkende gemeente moet vaststellen dat u nog steeds de Nederlandse nationaliteit hebt en die inmiddels niet hebt verloren. In verband met het onderzoek kan de aanvrager worden verzocht de nodige documenten over te leggen. In dit verband wijs ik erop dat de Paspoortwet valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik geef uitvoering aan deze wet in het buitenland. Wanneer (structureel) problemen worden geconstateerd bij het verkrijgen van documenten (bij een Nederlandse post) in het buitenland kan in overleg met het ministerie en de gemeenten en de post naar een oplossing worden gezocht. Zo wordt momenteel met zogenoemde grensgemeenten overleg gevoerd over de door de gemeenten gevraagde Verklaring van bezit van Nederlanderschap van een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. Inmiddels zijn nieuwe afspraken gemaakt over deze Verklaring voor paspoortverstrekking. Mijn verwachting is dat de Verklaring van een Nederlandse vertegenwoordiging alleen bij uitzondering nog een noodzakelijke voorwaarde voor paspoortafgifte zal zijn. Maar de behandelend gemeenteambtenaar moet desalniettemin voldoende zekerheid krijgen over uw nationaliteit.

Hoeveel denkt het ministerie daadwerkelijk te besparen met het beëindigen van de dienstverlening voor paspoortaanvragen door het consulaat in Toulouse?

In juni 2011 heb ik aangekondigd dat bij het verstrekken van reisdocumenten meer kostendekkend dient te worden gewerkt. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de tarieven die worden geheven bij de consulaten dat thans bij lange na niet zijn. Ik probeer de tarieven meer kostendekkend te maken en tegelijkertijd de dienstverlening zo doelmatig mogelijk in te richten. Een deel van de efficiencywinst wordt gerealiseerd door de verstrekking van reisdocumenten door honorair consulaten geleidelijk af te schaffen. De verstrekking van reisdocumenten via deze consulaten, per reisdocument, relatief kostbaar door opsplitsing van activiteiten. Zo ligt de kostprijs van een paspoort van een consulaat ten minste € 47 hoger dan van een andere consulaire post. Ik attendeer u voor de volledigheid op de toelichting bij het Besluit voor de wijziging van het Besluit Paspoortgelden.

Tot slot wijs ik er nogmaals op dat de Nederlandse regering door het huidige economische en politieke klimaat genoodzaakt is cm helaas ook op dit terrein pijnlijke maar noodzakelijke bezuinigingen door te voeren. Hierdoor dienen bepaalde keuzes gemaakt te worden, waaronder de herziening van het postennet. Dit geldt niet alleen voor u en de andere Nederlanders in Frankrijk maar het treft Nederlanders over de gehele wereld. Hoewel ik mij realiseer dat het in de toekomst van u meer zal vergen om een paspoortaanvraag in te dienen, zie ik geen mogelijkheden om de hiervoor genoemde maatregelen te herzien.
(31.07.13)


 

Laatste aanvragen paspoorten bij consulaten 30 september

wapenDe Nederlandse consul bij de ambassade in Parijs meldt dat de laatste dag voor het indienen van aanvragen van reisdocumenten (paspoorten en ID-bewijzen) bij de consulaten te Bordeaux, Toulouse, Lyon , Nice en Marseille is op maandag 30 september a.s. Die datum geldt ook voor de consulaire afdeling in Parijs. Vanaf 1 oktober zal het niet langer mogelijk zijn paspoortaanvragen in te dienen op de consulaten te Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nice en Marseille. De paspoortwerkzaamheden zullen worden gecentraliseerd bij de ambassade te Parijs.

De consulaire afdeling van de ambassade Parijs zal voortaan fungeren als front office (ontvangst aanvraag, controle op volledigheid en eerste beoordeling), terwijl de back office werkzaamheden (eindbeoordeling van de aanvraag, doorzending naar de drukker en terugzending naar Parijs) zullen worden uitgevoerd door de Regionale Service Organisatie West Europa (RSO-WEU) in Den Haag. Vanaf maandag 7 oktober is het weer mogelijk de aanvragen (paspoorten en ID bewijzen) in te dienen bij de consulaire afdeling te Parijs. Met het technisch uitvoerbaar maken en het aansluiten van de verschillende computersystemen zijn enkele dagen gemoeid. Daarom is de consulaire afdeling in Parijs gesloten van dinsdag 1 oktober t/m vrijdag 4 oktober. Vanaf 1 september wordt de financiële administratie van de ambassade in Parijs overgeheveld naar de Regionale Service Organisatie West Europa (RSO-WEU) in den Haag. Dan is het vanaf datzelfde moment niet langer mogelijk de consulaire leges in Parijs in contanten te voldoen maar uitsluitend via bankkaart of creditcard.
(25.06.13)


Afgifte paspoorten door ambassade en consulaten versoberd

Is men eenmaal in Frankrijk gevestigd, dan zijn er op gezette tijden zeker nog contacten met Nederlandse instanties. De Belastingdienst bijvoorbeeld, of de Sociale Verzekeringsbank SVB en het CVZ, College voor Zorgverzekeringen. Dichter bij 'huis' is er dan nog, voor specifieke zaken, de Nederlandse ambassade in Parijs en zijn consulaten, verspreid over het hele land maar wel steeds minder in getal. Bij ernstige problemen met de overheid, bij sterfgevallen tijdens vakantie in Frankrijk, bij de wens om een stoffelijk overschot naar Nederland te transporteren is de consul de man of vrouw die de zaken probeert te regelen.

De bezuinigingen van de Nederlandse overheid treffen ook het Ministerie van Buitenlandse zaken en in het verlengde daarvan de ambassades en consulaten. De minister heeft in een aantal Kamerbrieven aangegeven dat ambassades en consulaten zich voortaan meer zullen gaan richten op hulp aan Nederlanders in het buitenland die buiten hun schuld om in extreme omstandigheden zijn terechtgekomen. Deze inzet leidt ertoe dat het consulaire werk op ambassades en consulaten wordt versoberd en dat het verstrekken van reisdocumenten kostendekkend zal moeten worden.

Sinds 2012 werkt de Consulaire Afdeling met een afsprakensysteem. Het wordt dringend aanbevolen om voor consulaire handelingen een afspraak te maken. Het is een online afsprakensysteem. Voor aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en consulaire verklaringen kan men een afspraak maken door te klikken op afsprakensysteem. Meer informatie voor het aanvragen van een regulier nationaal paspoort is ook de site van de ambassade te vinden.

Is er bijvoorbeeld iets met het paspoort, dan kan men het best de ambassade in Parijs of het dichtstbijzijnde consulaat dat paspoorten afgeeft bellen. Zaken als nationaliteit, Nederlanderschap, erkenning kinderen van een buitenlandse partner enz. behoren ook tot het takenpakket van een ambassade. Op de site van de Nederlandse ambassade in Parijs is de meest recente informatie hierover beschikbaar. Bij telefonische contacten met de ambassade kan men gewoon Nederlands spreken. Consulaten hebben vaak ook Franse medewerkers in dienst. Een klein aantal consulaten is nog uitgerust met apparatuur om paspoortaanvragen te behandelen: Dit kan nog slechts bij de Ambassade in Parijs of  de consulaten in Lyon, Nice, Marseille, Toulouse en Bordeaux, die zijn aangepast en uitgerust met apparatuur voor het afnemen van vingerafdrukken. Na 1 oktober 2013 zal het niet meer mogelijk zijn op deze honoraire consulaten paspoortaanvragen in te dienen.  Vanaf die datum moeten aanvragen in persoon worden ingediend bij de consulaire afdeling van de ambassade in Parijs.

Het is ook mogelijk om, in persoon, een paspoortaanvraag in te dienen bij de Nederlandse ambassade in een ander land waar men tijdelijk verblijft. De functie van Honorair Consul blijft bestaan. Nederlanders kunnen bij een Honorair Consulaat terecht voor beperkte consulaire dienstverlening. Nadere informatie hierover zal op de website van het Nederlandse consulaat in Parijs te vinden zijn. De reisdocumenten zijn ook in Nederland aan te vragen bij de gemeenten Den Haag, Enschede, Maastricht, Echt-Susteren, Oldambt,  Bergen op Zoom en  in 2013 op de luchthaven Schiphol en gemeente Montferland. Deze maatregel, die Nederland ook in andere landen doorvoert, is het gevolg van bezuinigingen.

Naar verwachting zal begin 2014 worden overgegaan tot verlenging van de geldigheidsduur van de paspoorten van 5 tot 10 jaar. Het wetsvoorstel moet nog in de Tweede Kamer worden behandeld, waarna de Eerste Kamer met de wijziging moet instemmen. Inmiddels heeft de Raad van State, die wetten moet beoordelen, de invoer van de langere geldigheidsduur onverantwoord genoemd. Het hoogste adviesorgaan ziet niets in het plan van het kabinet om de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten te verlengen van vijf naar tien jaar. De Raad van State adviseert het plan te heroverwegen omdat verlenging ‘onverantwoord’ zou zijn.

Op de website van de ambassade (www.amb-pays-bas.fr) en het ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl) zal meer informatie te vinden zijn over de veranderingen in het paspoort en over de ruim 180 locaties wereldwijd, waar men een paspoort zal kunnen aanvragen.


Paspoortenmisère: iedereen naar Parijs, behalve ernstig zieken

De minister van Buitenlandse zaken heeft de Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) laten weten dat het plan om iedere Nederlander in Frankrijk naar Parijs te laten reizen voor een nieuw paspoort, zal worden doorgezet. Vanaf 1 oktober zal het niet meer mogelijk zijn om voor paspoortzaken naar de over het land verspreide consulaten te gaan. Op de vraag hoe een beperkt mobiele 80-jarige naar Parijs moet gaan om zijn of haar paspoort te laten vernieuwen, antwoordt de minister via zijn ambtenaren dat de aanvrager dan een originele en recente verklaring van een arts moet overleggen. De ambassade beoordeelt vervolgens of er voldoende zekerheid is over de identiteit en neemt dan een beslissing.

De brief laat weten dat het Nederlandse paspoort in de eerste plaats een reisdocument is. Het is op zichzelf geen noodzakelijk bewijs van Nederlanderschap. Het niet bezitten van een paspoort betekent dan ook niet dat men zijn Nederlanderschap zou verliezen, zoals volgens de ervaring bij het ministerie sommigen veronderstellen. De suggestie van de FANF om Netherlands Business Support Office NBSO te Lyon en Lille en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Raad van Europa in Straatsburg in te schakelen voor paspoortenafgifte, werd kort afgedaan: zij zijn niet bevoegd.

De mogelijkheid om een paspoort aangetekend toegezonden te krijgen is mogelijk volgens de paspoortuitvoeringsregeling. De aanvrager moet dan wel aannemelijk maken dat hij of zij niet kan reizen. De afstand kan daarbij een rol spelen. Verder kan bij elke Nederlandse ambassade een paspoort worden aangevraagd. In Nederland zelf is die mogelijkheid er voor hen die permanent in het buitenland wonen in de gemeenten Bergen op Zoom, Den Haag, Echt-Susteren, Enschede, Maastricht en Oldambt (Winschoten). In de eerste helft van dit jaar wordt er ook nog een paspoortloket op Schiphol geopend, waar Nederlanders zeven dagen per week terecht kunnen voor een nieuw reisdocument. De honoraire consuls blijven bevoegd om in noodgevallen een laissez-passer (noodpaspoort) af te geven. Over de geldigheidsduur antwoordt de minister dat verlenging tot 10 jaar een zaak is van de Minister van Binnenlandse zaken. Wanneer dit voornemen wordt gerealiseerd is nog niet bekend. Ten slotte was het antwoord op de vraag of men biometrische paspoorten met gesecuriseerde handtekeningen schriftelijk kan verlengen dat dit volgens de paspoortwet niet mogelijk is.

Het is voor Nederlanders die permanent in Frankrijk wonen mogelijk hun nationaliteit aan te tonen voor het geval zij in Nederland een nieuw paspoort willen verkrijgen. In Frankrijk kan men namelijk een carte electorale aanvragen bij de gemeente. Daarop zijn de volledige identiteit en de nationaliteit vermeld plus de datum van afgifte. Informatie over het verkrijgen van zo'n Franse kiespas (meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen) zegt dat je met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (waaronder een paspoort) zo'n kiespas kunt krijgen. En met deze Franse kaart kun je in Nederland bij het aanvragen van een nieuw paspoort je nationaliteit bewijzen. Wat inconsequent gedacht van de ambtenaren, want in de brief aan de FANF wordt uitdrukkelijk gemeld dat een paspoort slechts een reisdocument is en niet is bedoeld om je nationaliteit vast te stellen.
(25.02.13)


De consul nog eens over de paspoorten

Nederlanders, die in het buitenland wonen, kunnen zoals bekend ook paspoorten laten vernieuwen in een aantal plaatsen in Nederland en op Schiphol. De definitieve opening van de ‘Schiphol-afgifte’ is overigens nog niet vastgesteld. Ambtenaren van Buitenlandse Zaken zullen in ploegendienst gaan werken op het vliegveld om aanvragen te kunnen behandelen.

De aldaar aangevraagde paspoorten moeten door de aanvragers zelf worden opgehaald, worden derhalve niet verstuurd zoals wel mogelijk is bij de ambassade in Parijs. Vanaf oktober kunnen Nederlanders in Frankrijk alleen nog in Parijs een nieuw paspoort aanvragen. Tijdens de algemene ledenvergadering van de FANF heeft consul Bud Rellum een toelichting gegeven op de nieuwe paspoortregels. Zo vertelde hij dat het Ministerie een regeling kent de z.g. 'paspoortuitvoering buitenland (PUB)', die de Nederlandse gemeenten en ook ambassades de mogelijkheid biedt iets ruimhartiger om te gaan als het gaat om het al dan niet in persoon verschijnen voor het afhalen van het nieuwe reisdocument.

Op verzoek worden paspoorten per aangetekende post aan de aanvragers toegestuurd. Dat kan na ondertekening van een 'disclaimer' voor de verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Ter nadere toelichting hierop meldt de heer Rellum nog: 'de wet schrijft voor dat men zijn eigen paspoort in persoon ophaalt. Bij die gelegenheid controleert de aanvrager het nieuwe paspoort op juistheid. In de praktijk kunnen paspoorten ook worden opgestuurd per aangetekende post. Daardoor vervalt de mogelijkheid om de opgenomen gegevens zoals geboortedata, familienaam etc. te controleren. De aanvrager tekent dan een disclaimer en ziet af van het recht op controle. Worden bij aankomst van het paspoort thuis toch omissies ontdekt, dan kan de ambassade daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld . Immers men heeft ‘ge dis claimd’. Deze praktijk wordt sinds jaar en dag gevolgd', aldus de consul.

Bij versturing van het paspoort moet bij de aanvrage het oude paspoort worden ingeleverd. Wie kiest voor het ophalen van het nieuwe paspoort levert dan pas het oude in, aldus verder het bericht op de website van de Federatie. Er zijn signalen dat het niet gemakkelijk is voor in het buitenland woonachtige Nederlanders om een paspoort aan te vragen bij de daartoe aangewezen gemeenten in Nederland. De praktijk heeft geleerd dat die gemeenten een bewijs van woonplaats in het buitenland vereisen en een dergelijk bewijs kunnen de Franse gemeenten niet verstrekken. De consul legde uit dat een nieuwe regeling in de maak is om dit probleem op te lossen. Onder die regeling zou het voldoende moeten zijn om een bewijs van domicilie in de vorm van bijvoorbeeld een gas- of elektriciteitsrekening over te leggen. Hoe te handelen bij Nederlandse gemeenten die ook nog een bewijs van nationaliteit verlangen, is niet verder uitgewerkt.

Mensen die om gezondheidsredenen zich niet kunnen verplaatsen, kunnen nu nog - tot 1 oktober 2013 - schriftelijk een reisdocument aanvragen.  Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van een doktersverklaring waaruit duidelijk blijkt om welke redenen (fysiek, psychisch of anderszins) de aanvrager zich niet kan verplaatsen. Verplichte opname van de vingerafdruk is dan niet mogelijk. Zij  ontvangen dan een Nederlandse Identiteitskaart (NIK)  zonder daarin de opname van de vingerafdruk. De NIK is als reisdocument geldig voor een beperkt aantal landen.
Kan men zich na 1 oktober 2013 niet naar Parijs verplaatsen, maar wil men toch een regulier reisdocument (met  vingerafdruk) krijgen waarmee men naar alle landen kan reizen, dan zullen aanvragers een schriftelijke aanvraag kunnen indienen in Parijs. Deze dient  ook hier vergezeld te gaan van een doktersverklaring waaruit duidelijk blijkt om welke redenen (fysiek, psychisch of anderszins) men zich niet kan verplaatsen. Na beoordeling van de aanvraag door de Consulaire afdeling te Parijs ontvangen de aanvragers een oproep om zich te begeven naar een nader te bepalen locatie, waar een ambassademedewerker de verplichte afdrukken via een Mobiel Aanvraag Station zal afnemen.  Gedacht wordt aan periodieke aanwezigheid op een vaste locatie in Zuid-Frankrijk

Vanaf oktober 2013 zijn nieuwe paspoorten naar alle waarschijnlijkheid 10 jaar geldig. Paspoorten mogen ook worden aangevraagd bij ambassades of consulaten in andere landen. De paspoortverstrekking wordt opgeheven bij de honoraire consulaten zoals dat in Straatsburg al het geval is. De honoraire consulaten blijven wel bestaan. Zij voeren een beperkt aantal taken uit, geconcentreerd op het bevorderen van de zichtbaarheid van Nederland en handelsbelangen. Ook kunnen zij laissez-passers vertrekken in noodgevallen.
(27.03.13)


Uit de weblogs

Een ongeluk zit op een scooter

Parijs, stad van de liefde, romantiek, Eiffeltoren, Louvre en de stad waar wij heen moesten voor een nieuw paspoort. Voor ons is de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade in Parijs gevestigd. Vanmorgen om acht uur zijn we vertrokken. Hier vandaan is het ongeveer dik drie uur rijden met de auto. Met onze slaperige ogen gingen we met z'n drieën op pad (die van mijn vriend verloopt pas over vier jaar dus die had mazzel) tommie aan, veel te gevaarlijk lekkere snoepjes mee, veel te gezonde appel en een uitgeprint ingevuld formuliertje met wat je wilt aanvragen etc. We hadden online een afspraak gemaakt (moet je voorstellen dat je voor een dichte deur staat) en moesten in Parijs zelf foto's laten maken. De foto's moeten aan Nederlandse eisen voldoen en die zijn heel anders dan de Franse. Dus eerst maar zoeken naar de fotowinkel. Dat was nog een aardige klus. Het was ontzettend druk en we moesten dwars door Parijs.

Lees verder op de weblog van C'est parti!


Het aanvragen van een nieuw paspoort is voor de in het buitenland wonende Nederlander een zaak voor de ambassade/consulaten. De Nederlandse ambassade in Parijs geeft hierover de volgende informatie. Reisdocumenten zijn persoonsgebonden en moeten als zodanig (in principe) persoonlijk worden aangevraagd. Het nieuwe paspoort wordt centraal in Nederland geprint. Alle aanvragers van een nieuw reisdocument, dus ook kinderen, moeten persoonlijk verschijnen op het moment van aanvraag. Nieuwe reisdocumenten worden voorzien van een elektronische chip waarin naast de persoonsgegevens ook een digitale gezichtsopname is opgenomen. De digitale gezichtsopname wordt gemaakt door het scannen van een pasfoto.

Voor het technisch omzetten van een gescande pasfoto naar een gelaatsscan is het noodzakelijk dat de pasfoto voldoet aan een zeer uitgebreid pakket aan eisen. Deze eisen zijn te vinden op de NL-versie van de website Paspoortinformatie. Men mag zelf met een elektronische camera een pasfoto (laten) maken, alles is toegestaan zolang de pasfoto maar voldoet aan het gestelde pakket van eisen en een goed gelijkend beeld geeft van de aanvrager. Het meest eenvoudige is echter om het consulaat of de ambassade te bellen en te vragen naar een fotograaf uit de buurt die een pasfoto kan maken die voldoet aan de nieuwe eisen.

Wie in Frankrijk woont, maar tijdelijk in Nederland is voor een vakantie bijvoorbeeld, kan bij het naderende verlopen van het paspoort in Nederland alvast pasfoto’s (laten) maken die aan de nieuwe eisen voldoen. Er bestaat dan ook de mogelijkheid een elektronisch paspoort aan te vragen bij de Afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag (Stadsdeelkantoor Centrum). De ervaringen van Nederlanders die van deze tip gebruik maakten zijn niet geweldig. Een forumgebruiker van de website Wonen en leven in Frankrijk meldt: ‘Wie bij deze afdeling komt met een reeds verlopen paspoort wordt weggestuurd, weer naar het plaatselijke consulaat in Frankrijk. Als het paspoort nog geldig is, kun je geen  nieuwe krijgen in Den Haag. Is het verlopen, dan moet je dus aan een Verklaring van Nederlanderschap zien te komen, alleen te verzorgen door buitenlandse zaken. Die vraagt dit vervolgens aan de burgemeester van je Franse dorp, die het vervolgens uit je paspoort afleest.' Andere ervaringen tonen aan dat de situatie is verbeterd en soepel verloopt wanneer de Haagse ambtenaar in het bezit wordt gesteld van een verklaring van de burgemeester van je Franse dorp dat je inderdaad in dat dorp in Frankrijk woont en Néerlandais of Néerlandaise bent.

Ambassade en consulaten van Nederland in Frankrijk worden geregeld geconfronteerd met Nederlanders die er op het laatste moment achter komen dat hun paspoort niet meer geldig is, bijna onmiddellijk een reisdocument nodig hebben en dan een beroep doen op de afgifte van een noodpaspoort. Consulaire Zaken van de Nederlandse ambassade in Parijs laat ons weten dat een noodpaspoort is bedoeld voor noodsituaties, bijvoorbeeld ernstige familieomstandigheden en niet, zoals nu vaak het geval is, een zojuist geboekte last-minute reis. Met die regel werd tot nu toe soepel omgesprongen. Nauw omschreven voorwaarden om voor een noodpaspoort in aanmerking zijn niet gegeven, omdat het moeilijk is elke noodsituatie van tevoren te beschrijven. Er zal voortaan wel aangetoond moeten worden dat het echt om een noodsituatie gaat en niet om een al geboekte vakantiereis terwijl het paspoort al is verlopen.


Paspoort en DigiD voor buitenlandse Nederlanders nu ook Schiphol
Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen vanaf begin 2013 bij een balie op Schiphol hun reisdocumenten vernieuwen. Ook kunnen ze bij die balie een persoonlijke DigiD krijgen om zaken met de overheid via internet te kunnen afhandelen. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Buitenlandse Zaken hebben een convenant getekend met Haarlemmermeer en Amsterdam voor een gezamenlijke pilot. Wordt de pilot een succes, dan zal Haarlemmermeer de ‘Schipholbalie’ zelfstandig voortzetten. De Schipholbalie biedt een alternatief aan Nederlanders die in het buitenland wonen, en geen consulaire post in de buurt hebben waar reisdocumenten worden uitgegeven. Ze kunnen het vernieuwen van reisdocumenten dan ook regelen tijdens een bezoek aan Nederland. De Schipholbalie van Haarlemmermeer wordt daarmee de zesde locatie waar dat kan, de gemeenten Den Haag, Echt-Susteren, Enschede, Maastricht  en Oldambt bieden deze dienst al aan. Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen op dit moment nog geen DigiD aanvragen, omdat hun huidige woonadres in het buitenland niet in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) is opgenomen. Om te zorgen dat ook zij van online dienstverlening van de Nederlandse overheid gebruik kunnen maken, wordt het mogelijk bij een aantal balies een DigiD te verkrijgen. Naast de balie op Schiphol, is het de bedoeling dat ze voor hun DigiD ook terecht zullen kunnen op balies bij drie grensgemeenten (Echt-Susteren, Enschede en Maastricht), de gemeente Den Haag en het Nederlands Consulaat-Generaal te Antwerpen.
(27.08.12)


Een Nederlandse identiteitskaart (NIK) is een reisdocument geldig voor 5 jaar voor reizen naar landen die behoren tot de EU, alsmede voor Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en Zwitserland.


Paspoorten voor Nederlanders in het buitenland weer fors duurder

paspoort4

Zo werd het in ambtelijke taal aan de Nederlandse parlementariërs per brief meegedeeld door de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken: Hierbij informeer ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over het besluit van de Rijksministerraad om de tarieven voor reisdocumenten die in het buitenland worden aangevraagd met ingang van 1 januari 2013 te verhogen.

Jaarlijks worden circa 160.000 reisdocumenten door Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland verstrekt. Het gaat hierbij grotendeels om paspoorten. Daarnaast worden op de vertegenwoordigingen in
het buitenland noodpaspoorten, zakenpaspoorten, ID-kaarten en laissez passers verstrekt. In Frankrijk is het vanaf 1 oktober 2013 niet meer mogelijk om een nieuw paspoort bij de consulaten te krijgen. Men zal naar Parijs moeten reizen.

Onderzoek onder 27 ambassades heeft uitgewezen dat de gemiddelde kosten voor de afgifte van een reisdocument in het buitenland circa € 104 per document bedragen. Inclusief de daarbij komende kosten voor onder meer het vervaardigen van het document zelf, is een tarief van circa € 125 voor een paspoort en circa € 120 voor een Nederlandse identiteitskaart op dit moment kostendekkend. 'Met de invoering van kostendekkende tarieven zal een einde komen aan de huidige praktijk waarbij jaarlijks vanuit de BZ-begroting circa € 9 miljoen wordt toegelegd op deze dienstverlening', zo jeremieert de brief aan de Kamer.

Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen hun reisdocumenten behalve bij Nederlandse vertegenwoordigingen ook aanvragen bij zes Nederlandse gemeenten. Naast de gemeente Den Haag, waar deze personen al vele jaren een paspoort of identiteitskaart kunnen aanvragen, is dit inmiddels ook mogelijk bij vijf grensgemeenten (Enschede, Echt-Susteren, Maastricht, Oldambt, Bergen op Zoom). In het forum van deze website is veelvuldig geklaagd over de gebrekkigheid van deze Haagse dienstverlening. Het aantal zgn. aangewezen gemeenten wordt volgende jaar uitgebreid met Montferland. Daarnaast wordt er gewerkt aan de opening van een loket op Schiphol.

Ook bij deze gemeenten is onderzoek uitgevoerd naar de kosten van de afgifte van reisdocumenten aan de zogenoemde niet-ingezetenen. Dit omdat die gemeenten (maximaal) hetzelfde bedrag in rekening mogen brengen als wat een document bij een consulaat kost. De conclusie van dit onderzoek is dat de gemiddelde kosten voor de afgifte van reisdocumenten circa € 64 per document bedragen. Inclusief de daarbij komende overige kosten is in deze gemeenten een tarief van ca. € 85 voor een paspoort en € 80 voor een Nederlandse identiteitskaart voor een niet-ingezetene kostendekkend.

Op 1 januari 2013 gaan Nederlanders die in het buitenland wonen dus fors hogere tarieven betalen voor hun reisdocumenten. Dan wordt het tarief voor een paspoort bij zowel gemeenten waar ze voor een reisdocument terecht kunnen als bij de ambassades en consulaten verhoogd van € 58,55 naar € 84,80 en voor een Nederlandse identiteitskaart van € 49,60 naar € 79,35. Het kabinet heeft besloten de geldigheidsduur van paspoorten te verlengen van vijf naar tien jaar. Op het moment dat paspoorten tien jaar geldig worden, zullen de tarieven bij de Nederlandse vertegenwoordigingen worden verhoogd tot een volledig kostendekkend niveau.

De hoogte van de korting op de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot 14 jaar zal gelijk worden gesteld met de korting die in Nederland zelf wordt gegeven, te weten € 10,05 euro. De korting die buiten Nederland wordt gegeven aan jongeren tot 16 jaar die een paspoort aanvragen, wordt beëindigd. De tarieven van noodpaspoorten en laissez passers worden slechts gecorrigeerd voor inflatie, en dus niet substantieel verhoogd. Dit omdat consulaten en ambassades voornamelijk vakantiegangers die slachtoffer
zijn van diefstal of beroving een nooddocument verstrekken, zo is de redenering.

Tarieven paspoort per 1 januari 2013
Bij de Consulaire Afdeling in Parijs is uitsluitend te betalen per carte bleue, met een Nederlandse bankpas (Maestro), per credit card (Visa of Master Card) of in contanten.
Nationaal paspoort (34 blz.) € 84,80
Nederlandse identiteitskaart (N.I.K.) € 79,35
Nederlandse identiteitskaart (jeugd t/m 13 jaar) € 69,30
Noodpaspoort en Laissez-Passer € 46,69
Aangetekend verzenden € 6 per zending

(01.12.12)


Nederlandse verenigingen sturen brief aan minister Timmermans over de paspoorten

Parijse ambassade

De Fédération des Associations Néerlandaises en France (de FANF met verenigingen die samen ongeveer 6000 leden hebben) heeft minister Frans Timmermans geschreven over de in te voeren maatregel dat volgend jaar Nederlanders in Frankrijk een nieuw paspoort alleen in Parijs (foto) kunnen aanvragen en over het plan om consulaten buiten Parijs te sluiten. De FANF zegt begrip te hebben voor de bezuiniging en verschuiving van de dienstverlening naar bijstand aan Nederlanders in noodsituaties, maar wil toch aandacht vragen voor de ernstige consequenties van deze beslissingen voor veel Nederlanders in Frankrijk.

Voorzitter Guido Smoorenburg van de FANF: 'Tegenover de bezuiniging van de overheid staat een aanzienlijke particuliere post reis- en verblijfkosten en verloren werkdagen. Wat betekent het voor een beperkt mobiele 80-jarige om naar Parijs te moeten gaan voor een nieuw paspoort? Vanzelfsprekend wordt er onder de Nederlanders actie ondernomen om landgenoten die problemen zullen hebben met een persoonlijke aanvraag in Parijs nu al, vervroegd, te helpen met de vernieuwing van het paspoort. Maar dit is slechts een éénmalige oplossing. Wij verzoeken u dringend om alsnog na te gaan of het niet mogelijk is om de persoonlijke aanvraag van reisdocumenten in Frankrijk mogelijk te maken op enige, regionaal goed verspreide locaties.'

De federatie komt met enkele suggesties:

  • De verstrekking van reisdocumenten zou bij andere organisaties kunnen worden ondergebracht zoals bijvoorbeeld de Netherlands Business Support Offices in Lyon en Lille en de permanente missie bij de Raad van Europa in Straatsburg.
  • In principe moeten de aangemaakte reisdocumenten in persoon worden afgehaald. In de praktijk is men bereid deze documenten aangetekend toe te zenden. Deze mogelijkheid zou officieel moeten worden vastgelegd zodat duidelijk is dat men niet twee keer naar Parijs hoeft te reizen.
  • De mogelijkheid om paspoorten in Nederland (of elders buiten Frankrijk) te verkrijgen zou vereenvoudigd moeten worden. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om in Frankrijk de vereiste verklaring te verkrijgen met een vermelding van de vaste verblijfplaats en nationaliteit.
  • Er moet een goed bekende mogelijkheid zijn om in noodgevallen een noodpaspoort of laissez-passer van de lokale honorair consul te kunnen ontvangen. Dit zou ook mogelijk moeten zijn met een verklaring waaruit blijkt dat een reis naar Parijs medisch moet worden afgeraden.
  • De geldigheidsduur van paspoorten zou met spoed tot 10 jaar moeten worden verlengd, met inachtneming van de recente bedenkingen van de Raad van State.
  • Men zou biometrische paspoorten met gesecuriseerde handtekeningen schriftelijk kunnen verlengen.

Smoorenburg verder nog over het lot van de Nederlanders in Frankrijk:  De Nederlanders in Frankrijk leven met het ideaal van een verenigd Europa waarbinnen men zich vrij kan bewegen. De laatste jaren hebben we te maken gehad met de Verordening Verdragsgerechtigden waarbij vele Nederlanders in Frankrijk een bijdrage aan het CVZ betalen die, tezamen met de noodzakelijke aanvullende verzekering, een financiële last betekent vergelijkbaar met die van Nederlanders in Nederland. Men is echter niet verzekerd, zoals de Nederlanders in Nederland, maar kan slechts aanspraak maken op zorg binnen een beperkter en gecompliceerd stelsel. Daarnaast heeft men moeten ervaren dat hun de duurtetoeslag op de AOW werd ontnomen. Ten slotte wordt nu aangekondigd dat de aanvraag van paspoorten voor hen moeilijker en duurder wordt gemaakt. In tegenstelling tot het ideaal van een verenigd Europa, waarbinnen Europeanen vrij kunnen bewegen, ervaren de Nederlanders in Frankrijk dat er een proces van verwijdering is ontstaan.
Wij verzoeken u het bovenstaande in overweging te willen nemen, alvorens een definitieve beslissing te nemen.'
(19.12.12)