Franse afkortingenZe zijn er gek op, die Fransen. Afkortingen en woorden, ontstaan uit de beginletters van een omschrijving (sigles en acronymen).
Hieronder een lijstje van de meest voorkomende afkortingen: 

 • ABF - Architecte des Bâtiments de France(ABF), komt er aan te pas bij bouwvergunningen in monumentgevoelige gebieden
 • ADIL  - Agence départementale d'information sur le logement, departementale instelling die gratis adviseert over particulier onroerend goed
 • Afssa - Agence française de sécurité sanitaire des aliments, de Franse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Afssaps - Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, keuringsdient voor medicijnen
 • Afutt - Association des utilisateurs des télécommunications, belangenvereniging gebruikers internet/telefonie
 • Anah - Agence nationale pour l’améloration de l’habitat, nationaal agentschap voor de verbetering van de woonomgeving
 • ANIL - Agence nationale pour l'Information sur le logement, overheidsinstelling die samenwerkt met ADIL
 • ANPE - Agence nationale pour l'emploi, het Franse arbeidsbureau, gefuseerd met Assedic tot Pôle emploi
 • AOC - Appellation d'origine contrôlée, keurmerk voor wijnen (en ook kazen)
 • AOL - American Online, belangrijke (maar ‘agressieve’) internetprovider in Frankrijk
 • APA - Allocation personnalisée d’autonomie, Franse versie van de AWBZ, de algemene wet bijzondere ziektekosten
 • Appt. - Appartement, flatwoning
 • AR - Accusé de réception, bericht van ontvangst (bij aangetekende post)
 • Arcep - Autorité de Régulation des Communications et des Postes (toezicthouder telefoon, internet e.d.)
 • Av. - Avenue, avenue
 • AVC – Accidents vasculaires cérébraux, hersenaandoeningen

 

 • BCBG - Bon Chic Bon Genre, yuppen
 • Bd. of Boul. - Boulevard, boulevard
 • BD - Bande dessinée - stripboek, zeer populair in Frankrijk
 • BEPC – Brevet d’Etudes du 1er cycle, een vorm van vmbo-diploma
 • BIC – Bénéfices industriels en commerciaux (bedrijfsvorm voor kleine zelfstandigen)
 • BNP - Banque Nationale de Paris, een grote bank
 • B.P. - Boîte postale, postbus
 • BSR - Brevet de sécurité routière, ‘rijbewijs’ voor 16-18 jarigen
 • BTP - Bâtiments et travaux publics, de Franse bouwnijverheid

 

 • CA - Crédit Agricole, een van de grootste Franse banken
 • CAC-40 ('kakkarante') - Cotation assistée en continu, de Franse (Parijse) AEX
 • c-à-d - c'est-à-dire, dat wil zeggen
 • CAF - Caisse d’allocations familiales, keert onder meer de kinderbijslag uit
 • CAP – Certificat d'Aptitude Professionnelle, een LBO-diploma
 • CAUE - Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, de departementale schoonheids- of welstandscommissie
 • CB - Carte bleue, carte bancaire, bankpas
 • CCI - Chambre de commerce et d'industrie. Kamer van Koophandel
 • CCMI - Contrat de construction d’une maison individuelle, bouwcontract voor een vrijstaand huis
 • CCP - Compte courant postale, de postgiro
 • CDD - Contrat à durée déterminée, tijdelijk arbeidscontract
 • CDI  - Contrat à durée indéterminée, vast arbeidscontract
 • CDI  - Centre d’Impots, plaatselijk belastingkantoor
 • CEDEX - Courrier d'entreprise à distribution exceptionelle, snelle postbezorging voor bedrijven met een postbus
 • CEL - Compte d’épargne logement, spaarregeling met staatspremie voor aankoop eigen huis
 • CET, contribution économique territoriale (opvolger van de taxe professionnelle)
 • CFE - Centre de formalités des entreprises, instelling waar mensen die een vrij beroep uitoefenen of een bedrijfje willen beginnen, zich moeten inschrijven
 • CFE-CGC – Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générales des Cadres – de bonden van middelbaar en hoger personeel
 • CFDT – Confédération Française Démocratique du Travail – gematigde vakorganisatie
 • CFE, cotisation foncière des entreprises, onderdeel van de CET, contribution économique territoriale
 • CFTC – Confédération Française des Travailleurs Chrétiens – de Franse CNV
 • CGT – Confédération Générale du Travail – vakbond met een communistich tintje
 • CHU – Centre hospitalo-universitaire, academisch ziekenhuis
 • CIPAV - Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, verzekeringskas (pensioen, invaliditeit) voor zelfstandigen
 • CMU - Couverture maladie universelle, basisdekking voor ziektekostenverzekering
 • CNAF - Caisse nationale des allocations familiales, overkoepelende uitkeringsorganisatie
 • CNAM – Caisse nationale d’assurance maladie, het algemene ziekenfonds
 • CNAMTS - Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, ziekenfonds voor werknemers
 • CNAV - Caisse nationale d'assurance-vieillesse, pensioenkas voor werknemers
 • CNE – Contrat nouvelle embauche, arbeidscontract bij kleine ondernemingen, tussen CDD en CDI in
 • CONSUEL - Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, onafhankelijke controleurs van de elektrische installatie
 • COS - Coefficient d'occupation du sol, verhouding die aangeeft welk deel van een bouwterrein mag worden bebouwd
 • CNIL - Commission nationale de l'informatique et des libertés, de Franse privacycommissie
 • CP -  Cours préparatoire, eerste fase basisonderwijs
 • CPAM - Caisse primaire d'assurance maladie, ziekenfonds met de uitvoering belast
 • CQFD - ce qu'il fallait démontrer, QED (hetgeen te bewijzen was)
 • CRAM - Caisse régionale d'assurance maladie, ziekenfonds
 • CRDS - Contribution au remboursement de la dette sociale, een sociale belasting
 • CRS – Compagnies Républicaines de Sécurité, de mobiele eenheid
 • CSG -  Contribution sociale généralisée, een sociale belasting
 • CU - Certificat d’urbanisme, verklaring dat er mag worden gebouwd (geen bouwvergunning)

 

 • DAB -distributeur automatique de billets, betaalautomaat
 • DDASS - Direction départementale d'action sanitaire et sociale, zeer machtige instelling die allerlei vergunningen op gebied van wonen en bouwen afgeeft
 • DDE - Direction départementale de l'équipement, departementale,  vergelijkbaar met de Dienst Publieke Werken, vaak kortweg l’Equipement genoemd, gewijzigd in
 • DDT - Direction départementale territoires
 • DGCCRF - Direction générale de la concurrence, de la consommation en de la répression de fraude, houdt het bedrijfsleven in de gaten
 • DNID - diabète non insulino-dépendant, diabetes 2
 • DO, Assurance – Dommage ouvrage, verzekering voor eigenaar/opdrachtgever tegen schade tijdens de bouw, vaak door de bank verplicht gesteld bij het afsluiten van een geldlening
 • DOM - Département d'outre-mer, de 4 overzeese gebiedsdelen van Frankrijk (Ile de la Réunion, Guadeloupe, Martinique en Guyana)
 • DMTO – Droits de mutation à titre onéreux, in de volksmond frais de notaires, maar in feite de 'overdrachtsbelasting'
 • DPLG - diplomé par le gouvernemen, titel vaak gebruikt bij architecten e.a.
 • Dr. - Docteur, dokter
 • DRIRE - Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, soort regionale milieudienst
 • DT - Déclaration de travaux, eenvoudige bouwvergunning

 

 • EDF/GDF - Electricité de France/Gaz de France, de belangrijkste Franse stroom/gasleverancier
 • ENA - Ecole nationale d'Administration - opleiding tot hoge functies
 • ERDF - Électricité Réseau Distribution France, beheerder van het Franse elektriciteitsnetwerk
 • Ets. - Etablissements, Fa; firma
 • EURL - Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, eenmans-BV
 • EV - En ville, alhier

 

 • FAI – Frais d’agence inclus, verplichte vermelding op advertenties van makelaars dat de makelaarskosten zijn begrepen in de vraagprijs
 • FAI – Fournisseur d’acces internet, provider
 • FCDDV - fichier central des dispositions de dernières volontés, testamentenregister
 • FFB - Fédération française du bâtiment, instituut dat index opstelt t.b.v. inboedelverzekering
 • FGAO - Fonds de garantie automobile, nu: Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, waarborgfonds motorverkeer
 • FICB - Ficher des incidents de remboursement des crédits - 'BKR - Tiel'
 • FN - Front National, extreem-rechtse politieke club
 • FNBE - Fédération nationale des bateaux écoles, nationale club waar je het vaarbrevet kunt halen
 • FNAC - Fédération nationale des achats des cadres, winkels in de grote steden en een internetwarenhuis voor boeken en platen
 • FNAIM - Fédération nationale de l'immobilier, Franse makelaarsorganisatie
 • FNSEA - Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, machtige boerenbond
 • FO – Force Ouvrière, de Franse militante versie van de FNV

 

 • GPL - Gaz de pétrole liquéfié, LPG
 • GIC - Grand Invalide Civil, gehandicapte die voordelen geniet
 • GIG - Grand Invalide de Guerre, vaak te zien bij speciale parkeerplaatsen
 • GIPN - groupes d'intervention de la police nationale, nationale arrestatieteams
 • Go - giga octet, GB (gigabyte)
 • GR - Grande randonée, belangrijke wandelroute

 

 • Hadopi - Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, autoriteit tegen het illegaal downloaden
 • HC - Heures creuses, daluren b.v. bij stroomverbruik
 • HLM - Habitation loyer modéré, goedkopere huurflats
 • HP - Heures pleines, piekuren b.v. bij stroomverbruik
 • HT - Hors taxe, belasting niet inbegrepen

 

 • IDF - Île de France, ruim gebied rond Parijs waar alles wat duurder is (huren, huizen)
 • INC - Institut National de la Consommation, Franse consumentenorganisatie
 • INSEE - Institut National de la Statistique et des Études Économiques, het Franse CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek
 • ISF - Impôt de Solidarité sur la Fortune, vermogensbelasting
 • IVG - Interruption volontaire de grossesse, abortus, zwangerschapsonderbreking

 

 • kVa - kilo volt ampère, eenheid van elektriciteit, in Nederland gewoon kilowatt

 

 • LEP - Livret d’Epargne Populaire, inderdaad populaire spaarregeling met belastingvrije rente
 • LEP – Lycée d’enseignement professionel, vergelijkbaar met hbo-ondewijs
 • LOA - Location avec option d'achat, (auto)leasing
 • M. - Monsieur, Geachte heerMe - Maître, Mr., meester in de rechten, tevens aanspreektitel voor notaris, deurwaarder en advocaat
 • Medef – Mouvement des Entreprises de France – de wergeversorganisatie, het ‘VNO/NCW’
 • MJD - Maison de la justice et du droit, rechtswinkel
 • MM. - Messieurs, Mijne heren
 • Mme - Madame, Geachte mevrouw
 • Mmes - Mesdames, Geachte dames
 • Mlle - Mademoiselle, Geachte mejuffrouw (titel officieel afschaft)
 • MSA - Mutualité Sociale Agricole, ziekenkas voor de landbouw

 

 • NDLR - note de la rédaction, noot van de redactie
 • NF -  norme française, goedgekeurde standaard

 

 • OGM - organisme génétiquement modifié, genetisch gemodificeerd organisme
 • ONU - Organisation des Nations Unies - Verenigde Naties
 • OPA - Offre public d'achat - overnamebod
 • ORL - Oto-rhino-laryngologie, KNO
 • OTAN - Organisation du Traité de l'Atlantique Nord - NAVO
 • ovni - objet volant non identifié - ufo

 

 • PAC - politique agricole commune, gemeenschappelijk landbouwbeleid
 • PACA – Provence-Alpes-Côte-d’Azur, veel gebruikte afkorting voor deze regio
 • PACS - Pacte civil de solidarité,  geregistreerd partnerschap
 • PADD - Plan d’aménagement et de développement durable, langdurig geldend bestemmingsplan
 • PC - Permis de construire, bouwvergunning
 • PCF – Parti Communiste français, de Franse CPN
 • PDG - Président-directeur-général, directievoorzitter, voorzitter van de raad van bestuur
 • PEL - Plan d’ëpargne logement, spaarregeling met staatspremie bij aankoop eigen huis
 • PER - Plan d’exposition aux risques, risicoplan, nodig in bepaalde gebieden
 • PIB - Produit intérieur brut, bruto binnenlands product
 • PLU - Plan local d'urbanisme,  nieuwe versie gemeentelijke bestemmingsplan
 • POS - Plan d'occupation du sol, oude benaming bestemmingsplan
 • PME - Petites et moyennes entreprises, Midden- en kleinbedrijf (MKB)
 • PME - porte-monnaie électronique, Franse variant van de chipknip
 • PMU- pari mutuel urbain, het Franse gokwezen
 • PRG – Parti Radical de Gauche, linkse partij, de Franse SP
 • PS - Prélèvement sociale, een sociale premie
 • PS – Parti Socialiste, de Franse PvdA
 • PTZ - prêt à taux zéro, renteloze lening
 • QCM - questionnaire à choix multiple - vragenlijst multiple choise
 • RATP - Régie autonome des transports parisiens, Parijs openbaar vervoer, métro, bus
 • RC - Responsabilité civile, wettelijke aansprakelijkheid(s verzekering; WA)
 • RCP, Assurance - Responsabilité civile professionelle, beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • RdC - Rez de chaussée, begane grond
 • RF – République Française, de Franse Republiek
 • RIB - Relevé d'identité bancaire, verklaring met alle bankgegevens, onder meer nodig om automatische te kunnen betalen
 • RIP - Relevé d'identité postal, verklaring met alle gegevens van de postgirorekening, onder meer nodig om automatische te kunnen betalen
 • RMI - Revenu minimum d’insertion, bijstandsuitkering, in 2009 vervangen door de RSA
 • RN - Route nationale - grote weg (geen autoroute)
 • RNCS - Registre national du commerce et des sociétés, handelsregister
 • RSA - revenu de solidarité active - bijstandsuitkering, vervangt de RMI
 • RSI - Régime social des indépendants - ziekenfonds voor de vrije beroepen
 • RSVP - Répondez s'il vous plaît, RSVP
 • RTT - réduction du temps de travail, arbeidstijdverkorting

 

 • SA - Société anonyme, NV
 • SAFER - Société d’aménagement foncier et d’établissement rural, grondbank waarbij grondaankopen van meer dan 1 ha (in sommige streken zelfs meer dan 2500 m2) moeten worden aangemeld
 • SAMU - Service d'aide médicale d'urgence, GG&GD
 • SARL - Société à responsabilité limitée, BV
 • SAUR - Société d’aménagement urbain et rural, grote waterleverancier
 • SAV - Service après vente, klantenservice (na aankoop)
 • SCC - Société centrale canine, nationale hondenclub, vergelijkbaar met raad van beheer op kynologisch gebied
 • SCI - Société civile immobilière, maatschap om onroerend goed te kopen/beheren
 • SdB - Salle de bains, badkamer
 • SDF – Sans domicile fixe, zonder vaste woonplaats, ‘zwervers’
 • SECU - Sécurité sociale, sociale zekerheid
 • SHOB - Surface hors œuvre brute, bruto woonoppervlak
 • SHON - Surface hors œuvre nette, netto woonoppervlak
 • SI - Syndicat d’initiative, Franse VVV
 • Sicav – Socíetés d’investissement à capital variable, beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal
 • Sida - Syndrome immunodéficitaire acquis, aids
 • SMIC - Salaire minimum interprofessionel de croissance, minimumloon
 • SMUR - Service mobile d'Urgence et de Réanimation - ambulancewagen
 • SNCF - Société nationale des chemins de fer français, de Franse spoorwegen
 • SNPI - Syndicat national des professionnels immobiliers, Franse makelaarsorganisatie
 • SPA - Société protectrice des animaux, de dierenbescherming
 • SRU - Loi sur la solidarité et au renouvellement urbain, de nieuwe Franse wet op de gemeentelijke bestemmingsplannen
 • SSP - acte sous seing privé, onderhandse akte
 • Sté - Société, Fa, firma, maatschappij

 

 • TEOM - taxe d’enlèvement des ordures ménagères, huisvuilbelasting
 • TER - Transport Express Régional, regionaal treinverkeer
 • TIP - Titre Interbancaire de Paiement, betalingsstrookje bij rekening (opsturen en er is betaald)
 • TGV - Train à grande vitesse, Franse hogesnelheidstrein, van Nederland naar Parijs bekend als Thalys
 • TNT - télévision numérique terrestre, digitale televisie
 • TOM - Territoire d'outre-mer, overzeese territoria van Frankrijk (St. Pierre-et-Miquelon, Nieuw Caledonië, Frans Polynesië en Mayotte)
 • TPE – Très petites entreprises, ondernemingen met maximaal 19 werknemers
 • TSVP - Tournez s'il vous plaît, z.o.z.
 • TTC - Toutes taxes comprises, (omzet)belasting inbegrepen
 • TVA - Taxe sur la valeur ajoutée, BTW

 

 • UDF – Union pour la Democratie Française, middenpartij, een soort D66
 • UMP – Union pour un Mouvement Populaire, rechtse regeringspartij
 • UNAPL - Union nationale des professions libérales, Organisatie voor beoefenaars van vrije beroepen
 • UFMD - Union française du marketing direct, instelling waarbij je kunt opgeven dat je geen ongeadresseerd drukwerk wenst te ontvangen
 • URSSAF - Union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales, een ruime variant van de Sociale Dienst die ook de sociale premies int
 • v.a.v. - voir au verso, z.o.z. (zie ommezijde)
 • VDQS - Vin délimité de qualité supérieure , VDQS, een wijnkwalificatie die iets onder de AOC ligt
 • VEFA - Contrat de vente en l’état futur d’achèvement, bouwcontract voor nieuwbouw met een ontwikkelaar
 • VO - Version originale, vermelding bij een film, die niet is nagesynchroniseerd, maar is ondertiteld
 • VTT - Vélo tou terrain - mountain bike
 • Vve - Veuve, weduw

 

 • ZAC - Zône d'Activités Commerciales - bedrijventerrein voor winkels e.d.

Franse SMS taal - Les Textos Français

Franse afkortingen, acroniemen en symbolen die worden gebruikt in tekstberichten en op het internet. Elke dag maken 'les Jeunes' gebruik van deze taal. Maar wat is het precies? Het bestaat uit een reeks van afkortingen, acroniemen en symbolen waarmee je meer kunt zeggen binnen het limiet van bepaalde diensten als SMS (160 tekens) en Twitter (140 tekens). Nu de SMS-dienst langzamerhand verdwijnt, is het ook goed in te zetten voor WhatsApp. Het is namelijk een stuk sneller en gemakkelijker te typen.

Nou ja, makkelijker.... Voor sommigen is het sneller gezegd dan begrepen. Frans leren is één ding, maar het Frans op het internet en in tekstberichten kan als een compleet andere taal lijken. Wees niet bevreesd, een helpende hand word je hier aangereikt. Hier zijn een aantal algemene Franse afkortingen, acroniemen, en symbolen om je te helpen digitaal te communiceren.

# Betekenis Frans Betekenis Nederlands
12C4 un de ces quatres Een dezer dagen, binnenkort
2 ri 1 de rien Graag gedaan
6né Ciné Bioscoop

 

A
A+
@+
À plus Later
Zie je later
A12C4 À un de ces quatre Zie je binnenkort
a2m1
@2m1
À demain Zie je morgen
ALP À la prochaine Tot de volgende keer
AMHA À mon humble avis Naar mijn bescheiden mening
AP
APLS
À plus Tot de volgende keer
ASV Âge, Sexe, Ville Leeftijd, geslacht en locatie. (ASL)
a tt à tout à l'heure Zie je snel
auj Aujourd'hui Vandaag

 

B
b1sur Bien sûr Natuurlijk
BAL Boîte aux lettres Mailbox, Postvak
BCP Beaucoup Veel
bi1to Bientôt Gauw, heel snel
biz bisous Kusjes
bjr Bonjour Hallo
bsr Bonsoir Goedenavond

 

C
C C'est Het is
C1Blag C'est une blague Het is een grapje; grapje
CAD C'est-à-dire Dat wil zeggen
cb1 C'est bien Dat is goed
C cho C'est chaud Het is heet
C'est Het is
Ché Chez
Je sais
Ben thuis bij
Ik weet
Chu
Chui
Chuis
Je suis Ik ben
C mal1 C'est malin Dat is slim, sneaky
C pa 5pa C'est pas sympa Dat is niet leuk
CPG C'est pas grave Het maakt niet uit; geen probleem
Ct C'était
C'est tout
Het was
Dat is alles

 

D
D100 Descends Naar beneden gaan
d'ac
dak
D'accord Oké
DSL Désolé Het spijt me; sorry
DQP Dès que possible Zo snel/spoedig mogelijk

 

E
EDR Écroulé de rire Ontzettend lachen(LOL)
ENTK
EntouK
En tout cas In elk geval

 

E
FAI Fournisseur d'accès internet Internet service provider
FDS Fin de semaine Weekend

 

G
G J'ai Ik heb
G1id2kdo J'ai une idée de cadeau Ik heb een geweldig idee
GHT J'ai acheté Ik heb gekocht
GHT2V1 J'ai acheté du vin Ik heb wijn gekocht
G la N J'ai la haine Ik haat
GspR b1 J'espère bien Ik hoop
Gt J'étais Ik was

 

J
J'ai Ik heb
Je c Je sais Ik weet
Je le saV Je le savais Ik wist het
Jenémar J'en ai marre Ik ben moe; ik ben het zat
Je t'M Je t'aime Ik houd van jou
Je vé
J'vé
Je vais Ik ga
JMS Jamais Nooit
JSG Je suis génial Ik ben geniaal; het gaat geweldig
JTM Je t'aime Ik houd van jou

 

K
KDO Cadeau Cadeau
Kan
Kand
Quand Wanneer
Ke Que Dat; wat
Qu'est Wat
Kel Quel, Quelle Wat; welke
Kelle Qu'elle Dat zij
Keske Qu'est-ce que Wat
kestufou
Ksk t'fu
Qu'est-ce que tu fous? Wat ben je in godsnaam aan het doen?
Ki Qui Wie
Kil Qu'il Dat hij
Koi Quoi Wat
Koi29 Quoi de neuf ? Nog nieuws?

 

L
Lckc Elle s'est cassée Ze is weggegaan
L's tomB Laisse tomber Vergeet het maar
Lut Salut Hoi

 

M
M Merci Dankje
MDR Mort de rire Lig op de grond van het lachen (ROFL)
mr6 Merci Dankje
MSG Message Bericht

 

N
now maintenant Op dit moment
NSP Ne sais pas Weet het niet

 

O
o Au In de, bij de
Ok1 Aucun Geen
OQP Occupé Bezig; bezet
Oué Ouais Ja


P
p2k Pas de quoi Graag gedaan
parske Parce que Omdat
p-ê
pitit
Peut-être Misschien
PK Parce que Omdat
Pkoi Pourquoi Waarom
Po
Pas Niet, geen
PTDR Pété de rire Lig op de grond van het lachen

 

Q
q-c q
queske
Qu'est-ce que Wat
QDN Quoi de neuf ? Nog nieuws?
qq Quelques Een paar
qqn Quelqu'un Iemand

 

R
raf Rien à faire Niets te doen
ras Rien à signaler Niets te melden
rdv Rendez-vous Afspraak
RE (Je suis de) retour, Rebonjour Ben ik weer, hoi
ri1 Rien 0; niets

 

S
savapa Ça va pas ? Is er iets mis?
SLT Salut Hoi
SNIF J'ai de la peine Ik ben verdrietig
ss (je) suis (Ik) ben
STP/SVP S'il te/vous plaît PLS, please

 

T
T T'es Jij bent
tabitou T'habites où ? Waar woon je?
tata KS T'as ta casse ? Je hebt je auto?
tds tout de suite Direct, meteen
ti2 T'es hideux Je bent afschuwelijk
tjs Toujours Altijd
tkc T'es cassé Je bent moe; je bent kapot.
TLM Tout le monde Iedereen
T nrv ? T'es énervé ? Ben je geirriteerd?
TOK T'es OK ? Alles oké?
TOQP T'es occupé ? Ben je bezig?
tps temps Tijd; het weer
Tt
tt
T'étais
tout
Je was
alles

 

V
V1 Viens Kom
vazi Vas-y Kom op
VrMan Vraiment Echt

 

X
X crois, croit Geloven
XLnt Excellent Uitstekend

 

Y
y a
ya
Il y a Er is; er zijn

 

Basisregels les Textos
De basisregel van SMS is om jezelf te uiten met het minste aantal tekens. Dit gebeurt op verschillende manieren:

   • Het gebruik van afkortingen, zoals TLM voor Tout Le Monde
   • Met behulp van brieven die worden uitgesproken als de gewenste geluiden, zoals OQP voor occupé (O - CCU - PÉ)
   • Dropping stille brieven, vooral aan het einde van een woord, net als Parl voor Parle.
   • 1 vervangt de VN, EN, of IN
   • 2 vervangt DE
   • C vervangt C'EST, S'EST, SAIS, etc.
   • É vervangt AI, AIS en andere spelling van soortgelijke geluiden
   • K kan vervangen QU (bijv., koi) of CA (KDO)
   • O vervangt AU, EAU, AUX, etc.
   • T vervangt T'es en andere schrijfwijzen van hetzelfde geluid

Patronen
Als al het andere mislukt, probeer dan de symbolen afzonderlijk hardop te lezen.
Bijvoorbeeld de afkorting 'b1sur':
Afzonderlijk woorden: B – un – sûr
Afzonderlijke uitspraak: Bie – euhn – suur
Betekenis: Bien sûr

Met dank aan Jeroen Kunst van Vertaalbureau Perfect.

Bronnen:
www.frenchtoday.com/blog/10-top-french-texto-10-top-french-sms
http://french.about.com/library/writing/bl-texting.htm


Veel gebruikte afkortingen op de huizenmarkt

AL - A Louer, te huur
anc. - ancien, oud
a.p.d. - à partir de, vanaf
appt - appartement
asc. - ascenseur, lift
AV - A Vendre, te koop

bcp - beaucoup, veel
b. ét. - bon état, in goede staat
bur. - bureau(x), kantoor, studeerkamer

ch. - chambre, slaapkamer
ch.c.g. - chauffage central au gaz, CV op gas
ch.c.maz. - chauffage central mazout (fioul), CV op olie
cft - confort, comfort
constr. - constructeur, aannemer
cont. - contemporain, eigentijds
cuis.éq. - cuisine équipée, ingerichte keuken

dép. - dépendances, bijgebouwen
disp. - disponible, beschikbaar
oc.s/dem. - documentation sur demande, documentatie op aanvraag
ds - dans, in
dup. - duplex, appartement van 2 verdiepingen

ent. - entièrement, geheel
entr. - entresol, tussenverdieping, mezzanine
exc. - excellent, schitterend

ferm. - fermette, boerderijtje
FO - feu-ouvert, open haard

gar. 2 v. - garage 2 voitures, garage voor 2 auto's
gd - grand, groot
gren. - grenier, zolder
gren.amen. - grenier aménageable, bewoonbaar te maken zolder

Id. pr pr.lib. - Idéale pour profession libérale, geschikt voor vrij beroep
indisp. - indispensable, noodzakelijk

jard. - jardin, tuin

lav. - lavabo, wastafel
liv. - living, salon

nég. - négociable, onderhandelbaar

pft ét. - en parfait état, in perfecte staat
pk 1 v. - parking 1 voiture, parkeerplaats voor 1 auto
plac. - placard(s), kast(en)
prox. - à proximité de, in de buurt van
pqt - parquet, parket

rdc - rez-de-chaussée, begane grond
R.C. - revenu cadastral, kadastrale huurwaarde
rén. - rénové, gerenoveerd

sam - salle à manger, eetkamer
sdb - salle de bains, badkamer
sdd - salle de douche, douche
s-s. - sous-sols, kelderruimte
st. - style, stijl

terr. - terrasse(s), terras(sen)
T - type
F - fonction
T1 of F1 - keuken apart
T2 of F2 - keuken, kamer, slaapkamer, badkamer
T3 of F3 - keuken, kamer, 2 slaapkamers, badkamer
TP - tapis-plain, vloerbedekking

vis. - visite, bezichtiging
vis.s/rdz-vs - visite sur rendez-vous, bezichtiging op afsrpaak
vue impr. - vue imprenable, blijvend vrij uitzicht