Gelijkheid seksen bij wet verder geregeld

Najat-Vallaud-Belkacem-ne-008Vandaag is in de Assemblée nationale het debat begonnen over de wettekst die gaat over gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De tekst behelst thema’s als : beeldvorming van vrouwen in de media, salarisgelijkheid, kinderalimentatie en de verdeling van ouderschapsverlof tussen vader en moeder.

Voor Najat Vallaud-Belkacem, minister van Vrouwenrechten, is een wet met een ‘breed spectrum’noodzakelijk, omdat het een met het ander samenhangt : als tussen vrouwen en mannen thuis geen gelijke verdeling bestaat, blijft ook de professionele ongelijkheid bestaan. Om vooruitgang te boeken moeten deze terreinen beide onder de loep worden genomen.

Ouderschapsverlof
Om meer vaders bij de opvoeding van jonge kinderen te betrekken wil de overheid ook hen gelegenheid verschaffen tot een langdurig vaderschapsverlof, dat ze dan moeten delen met de moeder. Als deze laatste bijvoorbeeld 6 maanden verlof neemt om voor de baby te zorgen, heeft de vader recht op 6 maanden daarna. Het ouderschapsverlof wordt verkort van 3 tot 2,5 jaar. Als de ouders zich 3 jaar zelf met de verzorging en opvoeding willen bezighouden, moeten de laatste 6 maanden voor rekening van de vader komen.
Deze maatregelen worden vergezeld van maatregelen die terugkeer naar de werkplek moeten vergemakkelijken. Ouders die ouderschapsverlof hebben genomen, moeten voor hun terugkeer op het werk een onderhoud met de werkgever hebben om o.a. de behoefte aan bijscholing en het gevolg van het verlof voor carrière en salarisontwikkeling te bespreken.
Vier dagen voor partners met een samenlevingscontract
Vaders krijgen dezelfde arbeidsrechten als moeders. Ze kunnen niet worden ontslagen gedurende 4 weken na de geboorte van de baby en hebben recht op 3 dagen vrij voor het begeleiden van hun partner naar zwangerschapsecho’s. Verder krijgen officieel samenwonenden dezelfde rechten in de bedrijven als hun getrouwde collega’s : het tekenen van een samenlevingscontract geeft recht op 4 werkdagen verlof.

Recht op abortus
De toevoeging ‘toestand van ontreddering’ van een zwangere vrouw die een einde wil maken aan haar zwangerschap zal uit de wet worden verwijderd, zodat het recht op abortus een volledig recht zal worden zonder dat rechtvaardiging nodig is. Het strafbaar stellen van acties zoals bijvoorbeeld het blokkeren van de toegang tot abortusklinieken, het uitoefenen van morele druk, intimidatie en bedreiging zal worden uitgebreid met het strafbaar stellen van het verhinderen van vrouwen zich over abortus te laten informeren.

Gegarandeerde betaling van kinderalimentatie
Ongeveer 40% van de moeders, die recht hebben op alimentatie, ontvangt deze maar zelden of onregelmatig. De overheid wil voor 2016 instellingen in het leven roepen die concrete maatregelen kunnen nemen tegen het niet-betalen van alimentatie en de alimentatiebetalingen aan de moeder zekerstellen. De staat zal dan vervolgens bij de niet-betalende ouder de voorgeschoten bedragen ophalen.

Strijd tegen geweld tegen vrouwen
Beschermingsmaatregelen tegen vrouwen die door hun man mishandeld worden met spoed genomen en moeten binnen 4 tot 6 maanden van kracht worden. Voortaan zal het de regel zijn om de gewelddadige echtgenoot uit huis te halen. Geïmmigreerde vrouwen, die in Frankrijk zijn in het kader van gezinshereniging en die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld, krijgen het recht op gratis vernieuwing van hun visum. Ook voorziet de wet in een betere herkenning van psychisch geweld binnen het huwelijk en van seksuele intimidatie in alle lagen van de samenleving (werk, studie, enzovoorts).

Gelijke vertegenwoordiging
Politieke partijen die het principe van de gelijke vertegenwoordiging mannen en vrouwen bij verkiezingen niet huldigen, kunnen in 2017 een dubbele geldstraf tegemoet zien. Sportverenigingen moeten minstens 40% vrouwen in hun bestuur hebben, op straffe van het verlies van hun vergunning. Dit percentage zal na 2020 op 50% worden gesteld. Ook de handel en industrie, evenals theaters en de Banque de France moeten evenveel mannelijke als vrouwelijke vertegenwoordigers in hun besturen hebben. Dit geldt ook voor de Kamers van Koophandel en Industrie. En verder zullen mini-miss-verkiezingen voor meisjes onder de 13 jaar worden verboden. Voor meisjes tussen 13 en 16 jaar hebben de organisatoren een Prefectorale toestemming nodig.

Strijd tegen het seksisme
De CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) zal belast worden met toezicht op de beeldvorming van vrouwen in de media en kan optreden tegen seksistische voorstellingen en verspreiding van onterende beeldvorming. Studenten en journalisten moeten hierop attent worden gemaakt tijdens hun opleiding. Verder voorziet de nieuwe wet erin dat seksistische of homofobe uitingen of uitingen die discriminerend zijn voor gehandicapten, kunnen worden geweerd van platformen als Youtube of Dailymotion.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account