Frans parlement stemt voor vermindering kernenergie

Windmolen geen alternatief voor kernenergieHet Franse parlement heeft vandaag, vrijdag 10 oktober, het eerste artikel aangenomen van de loi de transition énergétique, die voorziet in het beperken van het deel kernenergie van de totale energieproductie van de huidige 75 % tot 50 % in 2025. François Hollande had dat eerder al toegezegd. Het wetsartikel, dat sinds maandag onderwerp van parlementair debat was, voorziet verder in het halveren van het energieverbruik in 2050 in vergelijking met dat van 2012. De gedeputeerden hebben via een amendement een tussendoel toegevoegd van een vermindering van 20% in 2030.

De behandeling van de 64 wetsartikelen in de Assemblée is gepland tot 14 oktober. Onder andere worden ook verschijnselen als ‘geplande veroudering van producten’, de zg. obsolescence programmée en de thermische renovatie van woningen behandeld.

De organisatie van professionals in de windenergie-industrie, de fédération des professionnels de l’éolien, France Energie Éolienne (FEE), is ingesprongen op de behandeling van de wet en heeft op 2 oktober de eerste studie van de Observatoire de l’éolien gepubliceerd. Deze studie heeft tot doel de ontwikkeling van de windmolensector in Frankrijk te volgen en pilots te lanceren voor het verder ontwikkelen van deze industrie. Een van de conclusies van de studie van 2014 houdt in dat de verdere ontwikkeling van de windmolensector een stimulering zou kunnen betekenen voor de werkgelegenheid. Terwijl vanaf 2010 de ontwikkeling van de windenergie in Frankrijk nogal vertraagd is, lijkt het erop dat 2014 deze industriële sector weer hervat wordt. Dit is althans de aanbeveling van de Observatoire de l’éolien, die op 2 oktober jl. In Parijs gepresenteerd werd door de fédération France Energie Eolienne, die 90% van de spelers in de sector vertegenwoordigt.

Volgens deze studie zijn er in het eerste kwartaal van 2014 410 MW aan nieuwe aansluitingen geweest, tegen 580 MW over heel 2013. De totale capaciteit van de windmolens in Frankrijk bedraagt nu 8,2 GW; dit is 6,3% van de gehele capaciteit. Dit cijfer zal de komende jaren groeien. Vandaag de dag komt de Franse windenergie tegemoet aan 3,4% van het Franse energieverbruik.

Eind 2013 waren er 10.840 banen direct gekoppeld aan de windmolens, op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (3.130 banen), de productie van onderdelen (2.810 banen), ontwerp en constructie (2.670 banen) en exploitatie en onderhoud (2.230 banen). In totaal zijn er 760 ondernemingen aktief in de sector, die overigens voor de nodige uitdagingen staat: in de komende jaren zullen subsidies verminderen of verdwijnen en zullen de producenten in een markt op wereldschaal moeten opereren en concurreren. Ook heeft de sector te maken met hogere kosten, vooral op het gebied van belastingen en installatieprocedures. Een ander probleem is dat de sector moeite heeft om gekwalificeerd personeel te vinden.

Met de nieuwe wet zullen installatieprocessen worden vereenvoudigd en procedures voor het bouwen van windmoenparken, die nu vaak lang zijn, o.a. vanwege de mogelijkheid om bezwaarschriften in te dienen, zullen worden versimpeld.

Werkgelegenheid in de windmolenindustrie is nu verdeeld over de belangrijkste windgebieden in Frankrijk: Het noordoosten, het bassin rond Parijs, de Rhône-Alpes, de Bourgogne, de mediterrane boog en de Atlantische kust. De technologische vooruitgang in de sector maakt het niet alleen mogelijk om de productiekosten van de sector te beperken, ook kunnen er in de toekomst parken met een grote capaciteit worden ontwikkeld en kunnen er windmolenparken worden geïnstalleerd in gebieden waar de wind niet zo krachtig is. Deze factoren moeten bijdragen aan het realiseren van de Franse ambitie om in de periode tot 2020 een productie van 25 GW (waarvan 6 afkomstig van offshore-windmolenparken), ongeveer het drievoudige van de huidige capaciteit, te realiseren.

Over het effect van windenergie op het broeikaseffect en over de effectiviteit van de windmolen is het laatste woord overigens nog niet gesproken. In het Verenigd Koninkrijk heeft de groep CIVITAS onlangs een economische analyse met betrekking tot windenergie gepubliceerd. Windenergie is volgens dit onderzoek duur, weinig efficiënt, beperkt nauwelijks het broeikaseffect en is alleen maar winstgevend omdat de productie ervan gesubsidieerd wordt. Verder worden er jaarlijks vele vogels en vleermuizen het slachtoffer van windmolens, om van de impact op het landschap nog maar te zwijgen. Een ander effect van de focus op windenergie is dat deze de aandacht van de ontwikkeling van andere, echt schonere energiebronnen, afleidt. Verder is de productie van windenergie niet constant en zijn er naast windmolens andere energiecentrales nodig om een constante levering te garanderen. Daardoor betaalt de consument in feite twee keer; een keer voor de windmolenparken en een keer voor de energiecentrales waar de producenten afhankelijk van zijn. Een Nederlands onderzoek heeft zelfs aangetoond dat het gebruik van windmolens op een dag met normale windkracht het verbruik van fossiele brandstoffen (aardgas)zelfs verhoogt in plaats van verlaagt. Windenergie wordt volgens het onderzoek dus niet alleen door de consument, maar ook door het milieu betaald.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account