Re: Waarschuwing aan CVZ-verzekerden die buiten Europa willen reizen

#198355
 voogdj
Bijdrager

@Bosbess
wat betreft je vraag of gepensioneerde verdragsgerechtigden jegens hun woonland in dezelfde zorgverzekeringstechnische positie verkeren (of ze dus gelijke zorgrechten hebben) is mijn antwoord : ja.
Ik citeer daartoe art. 24 lid 1 Vo883/2004:

Gepensioneerden zonder recht op verstrekkingen krachtens de
wetgeving van de lidstaat van de woonplaats
Artikel 24
Tekst van het artikel
1. Degene die een pensioen ontvangt krachtens de wetgeving van een of meer lidstaten en geen recht heeft op verstrekkingen krachtens de wetgeving van de lidstaat waar hij woont, ontvangt desalniettemin verstrekkingen voor zichzelf en zijn gezinsleden voorzover hij hierop recht zou hebben krachtens de wetgeving van de lidstaat, of van minstens een van de lidstaten die voor zijn pensioenen bevoegd is, indien hij in die lidstaat zou wonen.De verstrekkingen worden voor
rekening van het in lid 2 bedoelde orgaan verstrekt door het orgaan van de woonplaats alsof de betrokkene recht had op pensioen en verstrekkingen krachtens de wetgeving van die lidstaat.

Echter de Commissie Verzekeringsaangelegenheden deelt mijn mening niet, gezien deze uitleg:

“Wat houdt dit artikel in?
Ontvangt een gepensioneerde een pensioen van een lidstaat én heeft hij in zijn woonland geen (wettelijk) recht op medische zorg? Dan heeft hij dat recht in zijn woonland wel, als hij in het ‘pensioenland’ een wettelijk recht zou hebben op medische zorg als hij daar zou wonen. Hij ontvangt de medische zorg in zijn woonland alsof hij daar verzekerd is. Hij heeft daardoor dezelfde
aanspraken op deze zorg in zijn woonstaat als de ‘eigen’ verzekerden in die lidstaat. Dat geldt ook voor zijn gezinsleden. De kosten van de medische zorg in de woonstaat zijn voor rekening van de lidstaat die het pensioen uitkeert.”

Merk dus op dat de CVA de gelijkstelling met “Frans-verzekerden” uitdrukkelijk beperkt tot het Franse grondgebied en niet daarbuiten. Ik ben van mening dat dit onterecht is.
Ik wijs ook maar eens op de andere redactie van art. 17 Vo883/2004 dat over verzekerden onder het stelsel van een andere lidstaat dan hun woonstaat gaat. Dat is namelijk evident anders geformuleerd, namelijk wel met een beperking van territorialiteit, en daar zit ook een logica achter:

“Recht op verstrekkingen als de woonplaats niet in de bevoegde lidstaat
ligt
Artikel 17
Tekst van het artikel
Een verzekerde en zijn gezinsleden die in een andere lidstaat dan de bevoegde lidstaat wonen, hebben in de lidstaat van hun woonplaats recht op verstrekkingen die voor rekening van het bevoegde orgaan worden verleend door het orgaan van de woonplaats, volgens de door dit orgaan toegepaste wetgeving, alsof zij krachtens die wetgeving verzekerd waren.”

Met andere woorden: reisverzekeraars kunnen ervan uitgaan dat in Frankrijk wonende verdragserechtigde gepensioneerden en hun gezinsleden op dezelfde wijze als Frans verzekerden kunnen terugvallen op de basisdekking van de Franse zorgwetgeving, ook bij reizen buiten Frankrijk. Dat wil zeggen: voorzover eenzijdig uit Franse wetgeving of de bilaterale verdragen met Frankrijk een dekking voor kosten buiten Frankrijk voortvloeit.

Zowel CPAM als de reisverzekeraar zouden op die stelling van voorliggende basisvoorziening krachtens Franse wetgeving aangesproken moeten kunnen worden. Dit in afwijking van de opvatting van de CVA. Die is volgens mij namelijk te restrictief.

Eeen punt is nog wel het eerder door mij genoemde: weliswaar zou CPAM niet mogen discrimineren , maar geldt dat ook voor de reisverzekeraars die immers geen verplichting tot contracteren hebben?

Dat CPAM niet wenst op te komen voor kosten bij verblijf in een andere EU lidstaat is echter begrijpelijk. Krachtens art. 27 Vo883/2004 dient de pensioenstaat dat bij voorrang te doen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account