Europese Commissie: Frankrijk moet overheidsuitgaven beperken

Europese Commissie

Het dagelijkse bestuur van de Europese Unie heeft de nieuwe regering van Frankrijk te verstaan gegeven dat de overheidsuitgaven fors moeten worden beperkt om de doelstelling van een begrotingstekort van 3% in 2013 te halen. Een lastige missive voor president François Hollande, die alle heil verwacht van een bevordering van de economische groei voor het te boven komen van de economische en financiële crisis in eigen land en in Europa. Te veel bezuinigingen zullen de economische ontwikkelingen nadelig beïnvloeden, een opvatting die ook in de lage landen in socialistische kring wordt vernomen.

De aansporing van de Europese commissie om de uitgaven lager te laten zijn dan de verwachte economische groei komt op het moment dat de vooruitzichten niet al te rooskleuring zijn. De Banque de France verwacht dat er in het tweede kwartaal sprake zal zijn van een negatieve economische groei van 0,1% van het nationaal inkomen. Maar Hollande hoopt toch echt op een groei van 0,1 tot 0,2%. Voor het gehele jaar 2012 zou een groei van een half procent mogelijk zijn, meent op haar beurt de Economische Commissie weer, die zich verder zorgen maakt over de vaagheid van het programma van de nieuwe Franse regeringsploeg. Er heerst onduidelijkheid over het beheersen van de uit de hand lopende uitgaven voor de sociale zekerheid en die van de lokale overheden.

Niet echt tevreden is de Commissie over het terugdraaien van de pensioenleeftijd tot 60 jaar van een specifieke groep werknemers en evenmin over het plan om het minimumloon te verhogen: slechte prikkel om een baan te zoeken en slecht voor de concurrentiekracht van de ondernemingen. Deze zijn volgens de Commissie onvoldoende innovatief bezig geweest de laatste jaren. De Franse export is de laatste jaren voortdurend gedaald, waarmee Frankrijk zich schaart onder vergelijkbare landen met een sterk dalende export zoals Groot-Brittannië, Griekenland en Cyprus.

De Franse Algemene Rekenkamer heeft zich gebogen over de manier waarop de vorige regering van premier Fillon de begroting van het land heeft beheerd. De Cour des Comptes komt tot de conclusie dat de uitgaven beheersbaar zijn gebleven met een groei van 0,32%, fors lager dan de algemene inflatie van 2,1%. Het begrotingstekort kwam in 2011 uit op € 90,7 miljard, 4,55% van het bruto nationaal product. De Rekenkamer stelt vast dat het tekort met 0,7 procentpunt is gedaald, maar constateert ook dat de vorige regering moeite had met het beheersen van sommige uitgaven, zoals die voor de talrijke fiscale aftrekposten. Deze kostten de staat vorig jaar € 70,1 miljard.

Ook de kosten van het overheidspersoneel zijn, ondanks het schrappen van 32.000 ambtenarenbanen, weer gestegen (3,8%.) Volgens de Rekenkamer is de staat er niet in geslaagd de kosten van sociale hulp, werkloosheidsbestrijding en hulp bij huisvesting voldoende naar beneden te drukken. Het plan was om in drie jaar deze kosten met 10% te verminderen, maar de kans van slagen daarop is zeer klein. Ten slotte wijst de Cour des Comptes op de almaar stijgende kosten van dienstverleners voor de overheid als Météo France en Pôle d’emploi (arbeidsbureaus) die vorig jaar € 39,2 miljard vergden. Al met al komt de Rekenkamer tot een vergelijkbare conclusie als die van de Europese Commissie: er moet drastischer een rem op de overheidsuitgaven worden gezet door weinig effectieve nutteloze activiteiten te staken. Het nieuwe kabinet zal zijn inspanningen op dit punt zelfs moeten verdubbelen, aldus de Franse Rekenkamer.
(08.06.12)

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account