De consul over de paspoorten

paspoort4

Nederlanders, die in het buitenland wonen, kunnen zoals bekend ook paspoorten laten vernieuwen in een aantal plaatsen in Nederland en op Schiphol. De definitieve opening van de ‘Schiphol-afgifte’ is overigens nog niet vastgesteld. Ambtenaren van Buitenlandse Zaken zullen in ploegendienst gaan werken op het vliegveld om aanvragen te kunnen behandelen.

De aldaar aangevraagde paspoorten moeten door de aanvragers zelf worden opgehaald, worden derhalve niet verstuurd zoals wel mogelijk is bij de ambassade in Parijs. Vanaf oktober kunnen Nederlanders in Frankrijk alleen nog in Parijs een nieuw paspoort aanvragen. Tijdens de algemene ledenvergadering van de FANF heeft consul Bud Rellum een toelichting gegeven op de nieuwe paspoortregels. Zo vertelde hij dat het Ministerie een regeling kent de z.g. ‘paspoortuitvoering buitenland (PUB)’, die de Nederlandse gemeenten en ook ambassades de mogelijkheid biedt iets ruimhartiger om te gaan als het gaat om het al dan niet in persoon verschijnen voor het afhalen van het nieuwe reisdocument.

Op verzoek worden paspoorten per aangetekende post aan de aanvragers toegestuurd. Dat kan na ondertekening van een ‘disclaimer’ voor de verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Ter nadere toelichting hierop meldt de heer Rellum nog: ‘de wet schrijft voor dat men zijn eigen paspoort in persoon ophaalt. Bij die gelegenheid controleert de aanvrager het nieuwe paspoort op juistheid. In de praktijk kunnen paspoorten ook worden opgestuurd per aangetekende post. Daardoor vervalt de mogelijkheid om de opgenomen gegevens zoals geboortedata, familienaam etc. te controleren. De aanvrager tekent dan een disclaimer en ziet af van het recht op controle. Worden bij aankomst van het paspoort thuis toch omissies ontdekt, dan kan de ambassade daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld . Immers men heeft ‘ge dis claimd’. Deze praktijk wordt sinds jaar en dag gevolgd’, aldus de consul.

Bij versturing van het paspoort moet bij de aanvrage het oude paspoort worden ingeleverd. Wie kiest voor het ophalen van het nieuwe paspoort levert dan pas het oude in, aldus verder het bericht op de website van de Federatie. Er zijn signalen dat het niet gemakkelijk is voor in het buitenland woonachtige Nederlanders om een paspoort aan te vragen bij de daartoe aangewezen gemeenten in Nederland. De praktijk heeft geleerd dat die gemeenten een bewijs van woonplaats in het buitenland vereisen en een dergelijk bewijs kunnen de Franse gemeenten niet verstrekken. De consul legde uit dat een nieuwe regeling in de maak is om dit probleem op te lossen. Onder die regeling zou het voldoende moeten zijn om een bewijs van domicilie in de vorm van bijvoorbeeld een gas- of elektriciteitsrekening over te leggen. Hoe te handelen bij Nederlandse gemeenten die ook nog een bewijs van nationaliteit verlangen, is niet verder uitgewerkt.

Mensen die om gezondheidsredenen zich niet kunnen verplaatsen, kunnen nu nog – tot 1 oktober 2013 – schriftelijk een reisdocument aanvragen.  Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van een doktersverklaring waaruit duidelijk blijkt om welke redenen (fysiek, psychisch of anderszins) de aanvrager zich niet kan verplaatsen. Verplichte opname van de vingerafdruk is dan niet mogelijk. Zij  ontvangen dan een Nederlandse Identiteitskaart (NIK)  zonder daarin de opname van de vingerafdruk. De NIK is als reisdocument geldig voor een beperkt aantal landen.
Kan men zich na 1 oktober 2013 niet naar Parijs verplaatsen, maar wil men toch een regulier reisdocument (met  vingerafdruk) krijgen waarmee men naar alle landen kan reizen, dan zullen aanvragers een schriftelijke aanvraag kunnen indienen in Parijs. Deze dient  ook hier vergezeld te gaan van een doktersverklaring waaruit duidelijk blijkt om welke redenen (fysiek, psychisch of anderszins) men zich niet kan verplaatsen. Na beoordeling van de aanvraag door de Consulaire afdeling te Parijs ontvangen de aanvragers een oproep om zich te begeven naar een nader te bepalen locatie, waar een ambassademedewerker de verplichte afdrukken via een Mobiel Aanvraag Station zal afnemen.  Gedacht wordt aan periodieke aanwezigheid op een vaste locatie in Zuid-Frankrijk

Vanaf oktober 2013 zijn nieuwe paspoorten naar alle waarschijnlijkheid 10 jaar geldig. Paspoorten mogen ook worden aangevraagd bij ambassades of consulaten in andere landen. De paspoortverstrekking wordt opgeheven bij de honoraire consulaten zoals dat in Straatsburg al het geval is. De honoraire consulaten blijven wel bestaan. Zij voeren een beperkt aantal taken uit, geconcentreerd op het bevorderen van de zichtbaarheid van Nederland en handelsbelangen. Ook kunnen zij laissez-passers vertrekken in noodgevallen.

 

Reageren kan op het forum

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account