Offerte aanvragen


Offertes van aannemers (devis professionnel)

In dit stuk wordt behandeld hoe een aannemer een offerte maakt en hoe deze wordt afgehandeld. Ter illustratie worden twee offertes – een voor het vernieuwen van een dak en een voor gevelrestauratie – geanalyseerd en in detail toegelicht. Waarom offertes, en hoe werkt men met een offerte in Frankrijk?

Voor reparaties, onderhoud en verbouwingen aan een woonhuis is een offerte verplicht zodra de werkzaamheden naar schatting meer dan € 150 gaan kosten.  Daarin moeten de volgende posities zijn opgenomen. Ook bij kleine klussen of uitvoering door een bekende is het aan te bevelen hieraan vast te houden.

1. datum; soms een devis- of referentienummer;
2. naam en adres van de uitvoerder (le professionnel, l’artisan);
3. naam en adres van de klant, en voor zover afwijkend, het adres van uitvoering van het werk (adresse du chantier);
4. gedetailleerd overzicht, in hoeveelheden en geld, van te leveren werk en producten/materialen; dit overzicht wordt meestal met gebruikmaking van het volgende schema opgesteld:4.1 code, referentienummer of doorlopende nummering
4.2 unité (de maateenheid, bijv. stuks, strekkende meter, m² of m³, kg)
4.3 description des ouvrages resp. matériaux (ouvrage zijn de werkzaamheden
zoals  metselen, graven, plaatsen etc. Matériaux zijn materialen zoals pannen,
balken, stopcontacten etc.)
4.4 quantité (het aantal of de hoeveelheid)
4.5 prix unitaire (prijs per eenheid zoals onder 4.2 aangegeven)
4.6 montant hors taxes (het product van 4.4 en 4.5).
5. bijkomende kosten zoals: verplaatsingskosten, aan- en afvoerkosten voor materiaal en puin, bijstellen van steigers en ander hulpmateriaal;
6. totaal te betalen som vóór en ná TVA (het TVA-percentage wordt vermeld, TVA=taxe sur valeur ajouté=BTW); HT=hors taxe=netto, TTC=toutes taxes compris=incl. belastingen.
7. geldigheidsduur van de offerte;
8. betalingscondities (voor details zie hieronder);
9. vermelding of de offerte gratis is of tegen (verrekenbare) kosten geleverd wordt.Men moet steeds in gedachten houden dat het bij (6) om een forfaitair bedrag (dus een bindende aanneemsom) gaat.
Daarnaast is de professionmel of artisan verplicht tot Information préalable du client wat betreft zijn tarieven (uurtarief TTC, regelingen aangaande tussentijdse betalingen, forfaitaire prijzen, TTC van de aangeboden werkzaamheden, verplaatsingskosten, offertekosten, de bij acceptatie van de offerte te verrichten aanbetaling, etc.). Deze informatie moet zichtbaar zijn opgehangen in de lokaliteit waar je als klant ontvangen wordt, dan wel schriftelijk worden aangeboden voorafgaande aan het opstellen van de offerte en liefst ook als bijlage bij de offerte.
Offertekosten zijn erg ongebruikelijk en worden – als deze toch in rekening worden gebracht – doorgaans afgetrokken van de kosten van het werk na acceptatie van de offerte. Vooral bij groot werk is het niet onverstandig er bij de artisan op aan te dringen dat hij tevens clausules in de offerte opneemt over les délais d’exécution des travaux, les pénalités de retard en de modalités de règlement, dus het uitvoerings- of oplevertijdstip, boetes bij vertraging en de verschillende vormen van de betaling.Een offerte wordt in tweevoud aangeboden. Na ondertekening van het exemplaar voor de artisan met toevoegen van de uitdrukkingen bon pour accord, bon pour travaux of devis reçu avant l’exécution des travaux is de deal definitief (controleer bij ondertekening of de geldigheidsduur inmiddels niet overschreden is). Vaak wordt dan direct om een aanbetaling gevraagd (un acompte). Een flink later te betalen bedrag houdt de artisan.
Gebruikelijk is:
  • 15% bij de start van de bouwwerkzaamheden (inclusief de al eerder gestorte garantiesommen)
  • 25% bij de voltooiing van de fundamenten
  • 40% bij de voltooiing van de muren
  • 60% als het huis waterdicht is
  • 75% bij de voltooiing van de binnenwanden
  • 95% bij de oplevering van de binnenwerkzaamheden (loodgieters- en timmerwerk, verwarming).

De artisan is gehouden aan de offerte (werkzaamheden en prijzen). Het gebeurt bij verbouwingswerkzaamheden echter vaak dat de aannemer tijdens het werk onvoorziene omstandigheden aantreft waardoor extra werk ontstaat. Extra werk en onvoorziene kosten dienen, zodra de noodzaak ervan duidelijk wordt, in overleg met de klant geregeld te worden en liefst schriftelijk worden vastgelegd. Heeft de artisan dat nagelaten, dan heeft de klant het recht de betaling ervan te weigeren. Een bonafide artisan is ook bereid meer- en minderwerk op een redelijke manier met elkaar te verrekenen.

Een kleine checklist bij de oplevering van een nieuw gebouwd huis:

Loop alle kamers door en bekijk ze van vloer tot plafond, vergeet de zolder en zolderkamers niet en kijk of de afgesproken maten kloppen met wat in de offerte stond. Controleer het aantal en de plaatsing van deuren, ramen, dakopeningen en let erop of alle sluitingen goed werken en in de juiste richting zijn aangebracht. Tel het aantal stopcontacten (neem een elektrische apparaat mee) en lichtschakelaars en controleer of alles werkt. Open de kranen, trek de wc’s door en kijk of alle vertrekken de afgesproken bedekkingen hebben (tegels in de juiste kleur of vloerbedekking). Onderzoek met een zaklantaarn alle onverlichte plekken in het huis.

Opmerkingen van een vriend:

‘Als het gaat om een dépannage aan huis dan is de artisan, bij geschatte kosten boven € 150 ook verplicht vooraf een ordre de réparation op te stellen in aanwezigheid van de klant, waarin hij/zij aangeeft welke initiële toestand is aangetroffen, om welke reden(en) de klant contact gezocht heeft en de aard van de uit te voeren werkzaamheden.
Laat je vooral niet in de luren leggen door een
dépanneur die misbruik maakt van de situatie en tijdens de reparatie allerlei extra werk of apparatuur offreert dat niet strikt nodig is en vaak tegen een schandalig hoge prijs. Overigens valt dat onder de wet op de huis aan huisverkoop (la loi sur le démarchage à domicile), volgens welke de klant 7 dagen bedenktijd heeft na ondertekening van het contract. In die periode mag de artisan niets extra’s doen en geen aanbetaling vragen voor die extra rimram.’

Voorbeeld-offertes
Hier volgen ter illustratie twee vormen van een devis. Gelukkig hanteren de meeste artisans in Frankrijk een standaard schema en standaard coderingen.  Heeft men één offerte aandachtig bestudeerd en begrepen dan zijn alle volgende ‘gesneden koek’.
In het eerste voorbeeld gaat het om dakwerkzaamheden, te weten het nieuw dekken van een dakvlak van ongeveer 12 m hoog (in het schuine gemeten) en 16,5 m breed waarbij het lichte houtwerk vernieuwd wordt (dus sporen, panlatten en contra-latting, niet de spanten, les fermes). Het tweede voorbeeld betreft de renovatie van een gevel.
Attentie:
De genoemde eenheidsprijzen PU zijn min of meer willekeurig gekozen en niet als basis voor een calculatie bedoeld, en er zijn zeker niet alle werkzaamheden genoemd die in bepaalde gevallen nodig kunnen zijn.

Entreprise Charpentier&Fils

Toîtville

 

le 15-02-20..

Devis No. 007/2005 pour Mme et M C. Leclient, Dijkendam/NL

Chantier: 12 rue du bâtiment, 89 200 Village s/Rivière

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
code unité description quantité P.U.
Montant H.T.  €
1 m2 découverte tuiles 197 4,90 965
2 m2 arrache des bois, voliges
et chevrons
197 5,90 1162
3 mL chevronnage neuf 75/100 460 6,30 2900
4 m2 toile goudronnée + latte montante 20/40 197 4,70 925
5 m2 couverture tuile B+N-Super 33.1 avec lattage 30/45 197 4,70 5516
6 U chatières de ventilation 10 16 160
7 PC tuiles de verre 5 11 55
8 mL découverture, repose et fixation faîtières 16,5 13,7 226
9 mL chêneau zinc dévelop. 033 compris talon et tubulures 16,5 33 545
10  U garniture de cheminée 2 110 220
11  mL rivage zinc agrafé 24 28 672
12 m3 évacuation des gravas 15 5 75
13 m2 échafaudage 90 4 360
totaal H.T.                                 € 13081
TVA 5,5%                                  720
totaal du devis T.T.C.                 € 13801

Devis valable jus’qu au 33-05-2050.

Conditions de payement: …

Verklaring van de kolommen:

(A) Code = hier is voor doorlopende nummering gekozen, maar het kan ook een werkcode zijn
(B) unité = meeteenheid (m, m², m³, stuks, kg etc. of manuren)
(C) description = omschrijving van de werkzaamheden, óf gescheiden in materiaal en manuren, óf zoals hier in één bedrag voor materiaal en het plaatsen ervan
(D) quantité = geleverde of verwerkte hoeveelheid
(E) P.U. =  prix unitaire = prijs per eenheid,
(F) montant H.T. = bedrag excl. BTW, berekend als (D) x (E)

Verklaring van de werkzaamheden:
Onder code 1 staat dus, dat 197 m² pannen verwijderd worden tegen een prijs van € 4,90 per m², en dat dit excl. BTW € 965 kost.
Onder code 2 staat, dat 197 m2 ‘hout’, in dit geval dakbeschot en sporen verwijderd worden tegen een prijs van € 5,90 per m², en dat dit excl. BTW € 1162 kost.
De nieuwe sporen pos. C3 hebben een afmeting van 75×100 mm en worden per strekkende meter berekend, zie B3 (mL = mètres longueur = strekkende meter).
Bij het geïmpregneerde doek 4 zijn gemakshalve de bijbehorende latten (tengels of contra-latten) in de m²-prijs verwerkt. Dito bij de pannen onder 5 de panlatten, die een afmeting van 30×45 mm hebben. Het type pannen wordt overigens met leverancier (B+N) en diens catalogus-nummer gespecificeerd.
De ventilatiepannen 6 (chatières de ventilation) en de glazen pannen 7 worden per stuks berekend (U=unité of PC=pièce), de twee schoorsteenbekledingen 10 net zo (anderen rekenen met de omtrek van de schoorstenen in mL=mètres de longueur=strekkende meter).
Onder code 8 wordt gespecificeerd dat de nokvorsten opgenomen, weer geplaatst en bevestigd worden. Dit is noodzakelijk omdat het om één vlak van een tweevlaks dak gaat.
Bij de dakgoot (code 9) is ‘develop.033′ gespecificeerd. Dit betekent dat de goot een developpement (omtrek of ‘uitslag’) van 33 cm heeft. In de gebruikelijke tabellenboekjes voor de bouw staat welke omtrek bij welke dakhoogte hoort.
Onder code 11 vind je de ‘rivages’, de in de betreffende streek gebruikelijke metalen randafwerking (in andere streken gebruikt men randpannen of een dakveer).
De afvoer van het puin (12) wordt per kubieke meter gerekend, de steiger (13) in vierkante meters.
Let op:
– Het oppervlak van 197 m² komt overal terug waar het om het hele dakoppervlak gaat (pannen verwijderen, geïmpregneerd doek 4, nieuw dekken 5).
– De breedte van 16,5 m (mL = mètres longueur=strekkende meter) is van toepassing op de nokvorsten 8 en de dakgoot 9.
– De hoogte van 12 m is te vinden onder 11 bij de ‘rivages’ (2×12=24), de in de streek gebruikelijke metalen randafwerking (in plaats van randpannen of een dakveer).

Kritische evaluatie:
Men kan ook bepaalde hoeveelheden kritisch nagaan. Het gaat hier om een dak van ongeveer 12 m hoog en 16,5 m breed, wat resulteert in een oppervlak van 12×16,5=198m²; 197m² klopt dus. Voor de gekozen pannen is een sporenafstand van max. 0,5 m voorgeschreven, dat betekent dus op 16,5 m breedte 16,5×2+1=34 sporen van elk 12 m, totaal 34×12=408 m. Reken daarbij 10 à 15% voor overlap en zaagverlies en je komt uit bij 448 à 469 strekkende meter; 460mL is dus correct gerekend.
Bij het opgegeven oppervlak van de pannen is geen rekening gehouden met de ventilatiepannen 6, de glazen pannen 7 en de twee schoorstenen – op die plaatsen komen immers geen pannen. Bij ons werden de pannen echter geleverd en als reserve voor nodige reparaties achtergelaten.
Behalve de hier begrote posten 12 en 13 echafaudage et évacuation des gravas, het stellen van de steiger en puinafvoer, kan men bij bijkomstige kosten ook denken aan transport (déplacement), toezicht (supervision) of beschermings- en schoonmaakwerkzaamheden (protection temporaire des murs et fenêtres, nettoyage du …). De afwijkende benadering van deze kostenposten (óf in de prijzen verwerkt óf separaat begroot) maakt de vergelijking van offertes er soms niet makkelijker op.
De betalingsmodaliteiten worden meestal in een begeleidende brief vastgelegd.

In het tweede voorbeeld wordt de renovatie van een gevel aangeboden. De gevel zit onder een pleisterlaag, die zo hier en daar gerepareerd is en niet meer goed vastzit.

Entreprise ‘Maçon et Frère’
Devis pour renovation façade

Mr et Mme Les Propriétaires

Crépiville, le 01-11-2007
Date de validité: 31-12-2007

Objet: Rénovation de Façade

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
code unité description quantité P.U.
Montant
H.T.  €
1 mL Pose échafaudage 18 18,30 329,40
2 Lavage HP/décrepissage 90 15 1450
3 h Protection fenêtres & portes 6 29,50 177
4 Souscouche sur pierre décrépie 90 26,55 2389,50
5 Finition talochée 90 24,00 4500
6 Totaal HT 6505,90
7 TVA 5,5% 357,83
8 Montant TTC 6863,73
9 alternativement: jointoyage à la main
10 90 50 4500

Bon pour accord et exécution des travaux du devis
pour la somme de …   … € ..
Place  :
Date  :
Signature :

Verklaring van de werkzaamheden:

Pose échafaudage Het stellen van de steiger. Deze wordt hier per strekkende meter berekend, mL = métre longueur. Grotere of hogere steigers worden meestal per vierkante meter berekend.
Lavage HP/décrepissage: afslaan van de specie en afwassen/afspuiten met de hogedrukspuit (HP=Haute Pression), vaak ook genoemd traitement au Kärcher, na het bekende merk van hogedrukspuiten
Protection fenêtres & portes: Beschermen of afdekken van ramen en deuren, hier gerekend in manuren
Souscouche sur pierre décrépie: hechtlaag op de van specie ontdane gevel
Finition talochée: afwerken met een per troffel aangebrachte laag
6 Totaal HT: totaalbedrag zonder belasting (HT=hors taxe)
7 TVA 5,5%  TVA = taxe pour valeur ajoutée = btw, hier het lage percentage van 9 omdat het om een bestaand huis gaat
Montant TTC  totaalbedrag incl. belasting. TTC = toutes taxes compris = inclusief belasting
alternativement: jointoyage à la main. Als alternatief voor het opnieuw bepleisteren (4 en 5) heeft de metselaar ook het voegen aangeboden, omdat de eigenaren hierom gevraagd hadden.

Akkoordverklaring
Bon pour accord et exécution des travaux du devis
pour la somme de …   … € ..

Je moet het tweede exemplaar met het ingevulde bedrag, plaats, datum en uw handtekening aan de aannemer retourneren. Dat is de opdracht. De tekst kan vertaald worden als: Ik ga akkoord met de uitvoering van de werkzaamheden volgens deze aanbieding tegen het bedrag van … Het is gebruikelijk hier het bedrag in woorden met de hand geschreven te herhalen.

Opmerkingen, kritische evaluatie:
1. Het oppervlak van 90 m² komt terug bij alles wat met het oppervlak van de gevel te maken heeft.
2. Omdat de steiger 18 m lang is lijkt het om een hoogte van 5 m te gaan (18×5=90).
3. Hier zijn blijkbaar de oppervlaktes van ramen en deuren niet van het bruto oppervlak afgetrokken. Dat kan gerechtvaardigd zijn, omdat ook niets voor de meestal bewerkelijke raamnissen gerekend is.
4. Het blijkt dat het voegen van de kaal gemaakte gevel (9 ongeveer even duur is als het stukken in twee lagen (4+5).

Nogmaals:
De hier gegeven prijzen zijn fictief, de ordergrootte is wél realistisch. Niet alle in de praktijk mogelijke bijkomende werkzaamheden zijn in de voorbeelden verwerkt.
Het blijft dus opletten en kritisch vergelijken, maar dit is tenminste een basis.

Er is een aardige website waarop een devis kan worden gevraagd aan erkende aannemersbedrijven. Quotatis gaat zelfs zover om verschillende devis met elkaar te vergelijken. 


© Christian von Klösterlein

 


Voorbeeldbrief om een overschrijding van de offerte te bestrijden.
Als een devis is ondertekend, zal de bouwer zich daaraan strikt moeten houden. Overschrijding is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever of als dit met zoveel woorden is toegestaan in de offerte. Als de aannemer een te hoge rekening stuurt, kan onderstaande aangetekende brief dienen.


Naam, voornaam
adres

Lettre recommandée avec AR (aangetekende brief met ontvangstbevestiging)


Objet: Contestation d’une facture dont le montant excède le devis


Madame, Monsieur,

J’ai fait appel à vous pour renover ma maison et vous m’avez proposé, le (juiste datum invullen), un devis que j’ai signé pour un montant total de (noem het bedrag van de offerte).

Or, vous m’adressez une facture de (noem het bedrag van de te hoge rekening) soit (noem de overschrijding) de plus comme la somme prévue au devis. Je vous rappelle que, conformément à l’arrêté du 2 mars 1990, vous êtes tenu de respecter le prix de (noem het bedrag van de offerte) convenu sur le devis. Je vous demande donc de bien vouloir m’adresser une facture correspondant à ce montant afin que je puisse vous régler dans les plus brefs délais.

Je vous remercie par avance et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Plaatsnaam, le ….. 20..

Monsieur (of Madame)
Directeur van de aannemerAdres

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?